О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 872

 

гр.Бургас , 02.05.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на втори май две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №862 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с искане от търговското дружество “Слънчев бряг” АД, гр.Несебър, предявено по реда на чл.250 и сл. от АПК, предвид фактическите основания, сочени от жалбоподателя .

            Според последните: „ В изпълнение Заповед № РДІ 14- 316/14.04.2008г. на Зам. началника на ДНСК София, днес на 18.04.2011г. започна разрушаването на обект детски басейн „Лазур”, находящ се в к.к. Слънчев бряг- изток, част от ресторант Лазур. Съоръжението е собственост на “Слънчев бряг” АД и фигурира в материалните му активи. Горецитираната заповед е отменена с решение от 9.12.2010г. на Административен съд гр. Бургас. Въпреки това срещу съоръжението ни са предприети незаконосъобразни действия и недопустими действия, изразяващи се във фактическото му премахване. Моля, да издадете решение, с което да бъдат прекратени незабавно действията срещу нашия обект.”

            За да се произнесе по направеното от молителя искане по чл. 250 от АПК, съдът съобрази следното:

            Съгласно разпоредбата на чл. 250 от АПК, всеки който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е предвидено за защита срещу всякакви фактически действия, които не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона.

            В настоящият случай няма спор, че действията се извършват въз основа на Заповед № РДІ 14- 316/14.04.2008г. , издадена от Зам. началника на ДНСК София. Този административен акт е влязъл в сила.   Изпълнението на заповедта е започнало на 9.02.2010г.. Като длъжник в изпълнителното производство е било конституирано “Слънчев бряг” АД. Дружеството е оспорило това изпълнително действие пред Административен съд гр. Бургас по реда на чл. 294- 298 АПК.

С решение № 1434/ 9.12.2010г., постановено по адм. дело № 779/ 2010г., съдът е отменил действията по образуване на изпълнително производство и връчване на покана за доброволно изпълнение на  Заповед № РД 14- 316/14.04.2008г. , издадена от Зам. началника на ДНСК София и е задължил органа по изпълнението да прекрати изпълнителното производство по отношение на “Слънчев бряг” АД. Този извод е мотивиран от факта, че “Слънчев бряг” АД не е адресат на посочения административен акт, както и че предмета на заповедта не е идентичен с този, посочен в АДС № 2319/ 17.10.1994г., с който акт жалбоподателя и в настоящото производство удостоверява права на собственост.

            С оглед гореизложеното и след преценка на представените към искането и по административната преписка писмени доказателства, съдът намира, че предприетите от РДНСК-Югоизточен район действия за премахване на незаконен строеж “Детски басейн”, изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж “Изток”, източно от ресторант Лазур, к.к.”Слънчев бряг”, Община Несебър са действия, основаващи се на административен акт, какъвто е Заповед № РД 14- 316/14.04.2008г. , издадена от Зам. началника на ДНСК София. 

Поради това съдът намира, че не са налице изискванията на чл. 250 от АПК да разпореди търсената защита, респективно релевираното искане за прекратяване на предприетите от административния орган действия по премахване на незаконния строеж, поради което искането се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

            Ето защо и на осн. чл. 253 ал.1 АПК ІV състав на Административен съд Бургас

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искане на “Слънчев бряг” АД, гр.Несебър за прекратяване на действията на РДНСК-Югоизточен район по изпълнение на Заповед № РД 14- 316/14.04.2008г. , издадена от Зам. началника на ДНСК София.        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в тридневен срок от съобщението до страните.

 

 

                                                  СЪДИЯ: