Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер  1959                         от 02.11.2018г.,              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

при секретар Биляна Недкова, като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 860 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Образувано е по протест от прокурор при Районна прокуратура Поморие против Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год., издадена от Кмета на община Поморие с правно основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, представляващ ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. В протеста е заявено, че оспорения административен акт е нищожен, в подкрепа на което твърдение са развити подробни доводи и аргументи. Формулирано е искане за прогласяване нищожността на протестирания административен акт. В съдебно заседание, оспорващата Районна прокуратура гр. Поморие не изпраща представител.

Ответникът по оспорване – Кмет на Община Поморие, редовно призован се представлява от надлежно упълномощения адв. П.В. ***, която заявява твърдение, че протеста е неоснователен, поради което формулира искане за оставянето му без уважение.

Заинтересованата страна – „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД с БУЛСТАТ 102115760 със седалище и адрес на управление гр. Поморие, бул. „Яворов“ № 13, редовно призован не изпраща представител и не изразява становище по оспорването.

Встъпилият в производството на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че протеста е основателен, а оспорената заповед на Кмета на Община Поморие се явява нищожна. Формулира искане за прогласяване нищожността на протестирания административен акт.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Сезиращият съда протест е депозиран от прокурор при Районна прокуратура гр. Поморие с правно основание чл. 215, ал. 3 от ЗУТ, съгласно която, прокурорът може да подава протести относно законосъобразността на подлежащите на обжалване актове. От друга страна, в Тълкувателно решение № 4 от 16.07.2009 г., постановено по Тълкувателно дело № 2/2009 г., Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд е приело, че протестът, подаден от прокурор в районна прокуратура до съответния административен съд за отмяна на индивидуални, общи и нормативни административни актове на местните органи за власт и управление, е процесуално допустим. В протеста е формулирано искане за прогласяване на нищожност на оспорения административен акт, като съгласно текста на чл. 149, ал. 5 от АПК, такова оспорване може да бъде направено без ограничение във времето. Предвид тези доводи, съда приема, че протеста е депозиран от надлежна страна, в законоустановения срок и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустим за разглеждане.

Разгледан по същество, съда намира протеста за неоснователен по следните съображения:

От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Със Заповед № РД-16-403/02.07.1990 год. на председателя на Общински народен съвет (ОбНС) гр. Поморие е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот, описан като недвижим имот общинска собственост в груб строеж в полза на Еднолична фирма (ЕФ) „Аргирополис“, представлявана от А. Г. Х. от гр. Поморие. Въз основа на заповедта, между страните е сключен и договор, по силата на който ОбНС гр. Поморие предоставя на фирмата правото на ползване на недвижим имот общинска собственост в груб строеж ведно със застроеното общинско място, подробно описано в заповедта, която се счита неразделна част от договора. Срещу така предоставеното право, фирмата се е задължила да завърши търговския обект – закрита тераса и да оборудва същия, като търговско питейно и за изхранване заведение за своя сметка. В договора е вписано и съгласието на страните да се извърши прихващане на стойността на необходимите довършителни строителни работи и основните средства на оборудването на обекта, предмет на договора, след определянето й, съгласно одобрен проект срещу стойността на правото на ползване, което е определено в размер на 25 521 лева. Договорено е, прехващането да се извърши след окончателното конкретизиране на разходите на всички довършителни строителни работи, след завършване на обекта в състояние да бъде годен за ползване, съобразно договореното. По делото не са налични доказателства за довършването, респ. приемането на недвижимия имот – сграда в груб строеж, но на 31.03.1997 год. Община Поморие е съставила Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 21, с който е актувала недвижим имот, съставляващ сграда, част от обект „ПРУ-Пристан“, подобект „А“ – Колонада с обща площ 250 кв.м., едноетажна масивна, построена през 1991 год., находяща се в гр. Поморие, кв. 19а, парцел І, им.пл.№ 2995. В графа 11 от АЧОС е вписано отстъпено право на ползване на ЕФ „Аргирополис“ от 02.07.1990 год., като е уточнено, че същото е безвъзмездно.

На 26.09.1997 год. Областния управител на област Бургас е одобрил Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 1895, съставен по реда на чл. 68, ал. 1 от ЗДС, с който е актувал недвижим имот, съставляващ пристанище с терен от 10 600 кв.м. и находящите се в него сгради – сграда (ПРУ), застроена на 62,30 кв.м. на един етаж, масивна, построена 1895 год., морска спирка, застроена на 284,67 кв.м. на два етажа, масивна, построена 1994 год., трафопост, застроен на 64,97 кв.м. на един етаж, панел, пристан – 385 кв.м. и пристан 150 кв.м. Вписано е, че имота е с местонахождение гр. Поморие, имот пл.№ 1999 в кв. 19А. В графа 15 е вписано, че имота е включен в капитала на търговско дружество – „Пристанище Бургас“ ЕАД. В графа 17 е вписана забележка – съгласно удостоверение № 53-00-1 от 02.03.2001 год., издадено от Община Поморие се прави промяна в раздел 7, като „имот пл.№ 1999 в кв. 19А“ да се чете: „имот пл. № 2999, в кв. 18А“.

На 15.09.1999 год., на основание Заповед № РД-16-403/02.07.1990 год. за отстъпено право на ползване от ОбНС и договор от 02.07.1990 год., Решение № 342/26.03.1999 год. и Решение № 388/30.07.1999 год. на Общински съвет Поморие, както и Заповед № РД-16-615/15.09.1999 год. на Кмета на Община Поморие е сключен Договор за продажба на недвижим имот, вписан в СВ гр. Поморие с № 31, вх. рег. № 736 от 24.09.1999 год. По силата на цитирания договор, Община Поморие, представлявана от кмета, продава на „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, бул. „Яворов“ № 13, представлявано от С. М. Б. и А. Г. Х. обект – Колонада, част от обект „ПРУ-Пристан“, подобект „А“, представляващ едноетажна масивна сграда – ресторант с разгъната застроена площ от 320 кв.м., в това число тераса от 70 кв.м., построен в парцел І-2996 в кв. 19а по плана на гр. Поморие, ведно с отстъпено право на строеж при съответните граници, съгласно АЧОС № 21/31.03.1997 год., скица и оценка от 30.06.1997 год. от „Бургасинвест“ ООД, ведно с правото на ползване на прилежащото дворно място, срещу задължението на купувача да плати цената по реда и начина, уговорени в договора. В договора е посочено, че цената, която купувача трябва да плати е в размер на 20 000 лева, представляваща 20% от цялата стойност на продавания обект плюс правото на ползване, получена съгласно чл. 103 от ЗЗД – прихващане на насрещни дългове.

С АПДС № 2811/10.03.2003 год., на основание чл. 107, ал. 1, във вр. с чл. 103, ал. 2 от ЗМПВВППБР е актуван имот пл. № 2999 с площ 10 600 кв.м., пристан – застроена площ 385 кв.м. и пристан – застроена площ 150 кв.м. с местонахождение на имота гр. Поморие, УПИ І-2999 в кв. 18-А. В акта е вписано, че върху имота са предоставени права на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ съгласно Заповед № РД-14-07/26.07.2002 год. на МТС. С Решение № 430/22.06.2007 год. Министерски съвет на Република България е отнел от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ правото на собственост върху недвижимите имоти съставляващи Пристанище Поморие, Пристанище Ахтопол и Пристанище Царево, като имотите са обявени от публична държавна в частна държавна собственост и в т. ІV.1 Пристанище Поморие е прехвърлено безвъзмездно на Община Поморие. Въз основа на цитираното Решение на МП, със Заповед № РД-11-224/17.06.2008 год., Областния управител на област Бургас е деактувал имота по АПДС № 2811/10.03.2003 год. в полза на Община Поморие.

На 10.04.2014 год. е проведено заседание на разширен състав на ОЕСУТ при Община Поморие, резултатите от което са обективирани в Протокол № 9/10.04.2014 год., като по т. 11 е разгледан и одобрен проект за изменения на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), касаещ кв. 18а по плана на гр. Поморие. С Решение № 877/31.01.20014 год., Общински съвет Поморие е съгласувал проекта за изменение, въз основа на което, със Заповед № РД-16-479/10.06.2014 год., Кмета на Община Поморие е одобрил ПУП-ПР, с който в кв. 18а по плана на гр. Поморие са обособени: УПИ І с площ 845 кв.м. с отреждане „за КОО“; УПИ ІІ с площ 600 кв.м. с отреждане „за ресторант и хотел“; УПИ ІІІ с площ 3 447 кв.м. с отреждане „за лятно кино и озеленяване“; УПИ ІV с площ 3 700 кв.м. с отреждане „за крайбрежна алея“. Новообразуваните имоти са нанесени в кадастралната карта на гр. Поморие от СГКК Бургас, съответно с идентификатори 57491.503.576, 57491.503.578, 57491.503.579, 57491.503.581 и 57491.503.577 по реда на чл. 53а от ЗКИР, без да се издава заповед за изменението.

В Община Поморие е постъпило заявление с вх. рег. № 30-2608-1/26.06.2015 год. от С. М. Б., в качеството му на съсобственик и представител на „АРСИ – ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД с ЕИК 102115760. В заявлението е посочено, че дружеството е собственик на обект – ресторант, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.471.6.2 по КК на гр. Поморие. Посочено е също, че с одобрения ПУП-ПР, за собствения на дружеството обект е отреден УПИ ІІ в кв. 18а – „за ресторант и хотел“, с площ от 600 кв.м. С оглед на това и в качеството си на собственик на обекта, Б. е заявил искане за извършване на експертна оценка на УПИ ІІ, с цел закупуване на земята. В допълнение към искането е посочено, че обекта – сграда и терен се ползва от дружеството от 1990 год., като през този период, освен довършителните работи на сградата са осъществени и много СМР по околния терен и най-вече по брегоукрепването и в т.ч. усвояване на терен от морето, превръщайки го в бряг със защитна стена и малък кей за две, три лодки. В тази връзка е поискано, тези обстоятелства да бъдат отчетени при изготвяне на оценката. Към заявлението са били приложени цитираните заповед за одобряване на ПУП-ПР, заповед за закупуване на сградата и договора за продажбата на същата. По делото е приложена и експертна оценка № 3380/27.11.2015 год. изготвена от „Сюрвейанс“ ЕООД с участието на независим експерт инж. Л. Д. С. със сертификат за оценителска правоспособност № 100102118/12.12.2011 год., възложена от Община Поморие за определяне на справедлива пазарна стойност на имот – частна общинска собственост с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв. 18а по регулационния план на гр. Поморие, целия с площ от 600 кв.м. Видно от цитираната експертна оценка, независимия експерт е определил справедлива пазарна стойност на имота в размер на 306 600 лева. Във връзка с депозираното заявление и приложените към него документи, както и допълнително приложените – експертна оценка, скица на имота, издадена от СГКК Бургас и данъчна оценка, Кмета на Община Поморие внесъл в Общински съвет Поморие докладна записка с изх. № 06-01-284/03.12.2015 год. В докладната записка е предложено приемането на решение, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и съгласно чл. 36 и чл. 37 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общинския съвет да приеме оценката в размер на 306 600 лева на придобиваното право на собственост от „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД на общински имот съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв. 18а по регулационния план на гр. Поморие, целия с площ от 600 кв.м. Във връзка с така внесената докладна записка, с Решение № 77/26.02.2016 год. Общински съвет Поморие е приел оценката. Предвид това, както и на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 77/26.02.2016 год. и Заповед № РД-16-262/28.03.2016 год. на Кмета на Община Поморие, на 11.05.2016 год. между Община Поморие, представлявана от кмета и „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД е сключен Договор за продажба на недвижим имот по реда на ЗОС, вписан в СВ гр. Поморие на 25.05.2016 год., том 4, № 78, вх. рег. № 1061, по силата на който дружеството е придобило правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв. 18а по регулационния план на гр. Поморие, целия с площ от 600 кв.м. за сумата от 306 600 лева.

Със Заявление вх. № ТСУ-1392/04.07.2017 год., А. Г. Х., като представляващ „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД е поискано да се допусне изработването на проект на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІІ, в кв. 18а по плана на гр. Поморие, като от приложеното към заявлението задание и проекти е предложено за имота да се установи смесена централна устройствена зона с показатели: П застр. – 80%, К инт. – 3,0 (при макс. К инт.=3,0 за зона „Ц“ в среден град), П озел. – 20% (при макс. П озел.=20%  за зона „Ц“ в среден град), Н етажност – 6 ет.<18,00 м. (при липса на ограничения за зона „Ц“ в среден град), отнасящи се за градове със средна големина. На свое заседание, проведено на 05.07.2017 год., резултатите от което са обективирани в Протокол № 15/05.07.2017 год., ОЕСУТ при Община Поморие, по т. 9 е разгледал така депозираното заявление, като е постановил решение, с което не приема предложението за изменение на ПУП-ПЗ. Основание за постановяване на този отказ е обстоятелството, че според статистическите данни от 2011 год., гр. Поморие е с население от 13 579 жители, поради което и съгласно § 1, ал. 1 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7), гр. Поморие, според броя на населението следва да се категоризира като малък град. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7, урегулираните имоти за жилищно, обществено или смесено предназначение в територии от разновидност „смесена централна зона“ се устройват и застрояват по нормативи, установени с подробните устройствени планове и съобразени със следните стойности за малки и много малки градове: П застр. – от 30% до 60%, интензивност на застрояване – от 1,0 до 2,0, необходима озеленена площ – от 30% до 50%.

По повод отказа на ОЕСУТ при Община Поморие, с допълнително Заявление вх. № ТСУ-325-1/04.10.2017 год., С. М. Б., като представляващ „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД е внесъл ново задание за изменение на ПУП-ПЗ, съобразено с препоръките на ОЕСУТ. Така внесения преработен проект е бил разгледан от ОЕСУТ при Община Поморие на проведено на 18.10.2017 год. заседание, резултатите от което са обективирани в Протокол № 21, при което, ОЕСУТ е приел представеното задание и е предложил на главния архитект да издаде виза за проучване и изработване на изменение на ПУП-ПЗ, както и мотивирано становище, а на кмета на Община Поморие да издаде заповед по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за допускане на изменение на ПУП-ПЗ.

Въз основа на приетото от ОЕСУТ задание, Главния архитект на Община Поморие е издал скица № 645/31.10.2017 год. с виза за проучване и проектиране на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, както и мотивирано становище от 02.11.2017 год., съгласно което, главния архитект е счел за целесъобразно допускане на изработване и процедиране на подробен устройствен план – план за застрояване в частта му за урегулирания поземлен имот. Предвид това, Кмета на Община Поморие е постановил оспорената в настоящото производство Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, с която е допуснал изработването на проект на подробен устройствен план за застрояване за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие) в кв. 18А по плана на гр. Поморие и е разрешил на „АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД, като заинтересовано лице да възложи изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на същия поземлен имот. В заповедта е указано, с оглед разпоредбата на чл. 59 от Наредба № 8 за ОСУСП, подробния устройствен план да включва План за застрояване, като подробния устройствен план по обем и съдържание да съответства на нормативната уредба, уреждаща устройство на територията, както и на подзаконовите нормативни актове. В заповедта изрично е указано, че същата важи за срок от една година, считано от датата на издаването й, в който срок, заявителя следва да внесе в общинската администрация съгласуван по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ подробен устройствен план.

В изпълнение на заповедта, в Община Поморие е внесен за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, идентичен с ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. С проекта за ПУП-ПЗ е предвидено ситуиране на средноетажно строително петно, зададено с ограничителни линии на застрояване в УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, при следните градоустройствени показатели: Устройствена зона – ЖС; П застр. – 70%; К инт. – 2,0; Макс етажност – до 5 етажа – 15 м.; Мин. озел. – 30%. Така внесения проект за изменение на ПУП-ПЗ е бил разгледан от ОЕСУТ при Община Поморие, който с решение по т. 7 от проведеното на 08.11.2017 год. заседание (Протокол № 24) е приел представения проект.

На 21.11.2017 год. на електронната страница на Община Поморие е публикувано съобщение относно внесеното от „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД инвестиционно предложение, подлежащо на обявяване по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно проекта за изменение на ПУП-ПЗ. Във връзка с така публикуваното съобщение е изготвено становище по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с посочен автор – „долуподписаните заинтересовани граждани на гр. Поморие“, като към становището са приложени общо 14 страници, в които в табличен вид са вписани имена, адреси и подписи на лица, подкрепящи становището. Същото е адресирано до Националния Омбудсман на Република България, Директора на басейнова дирекция за Черноморски район, Директора на РИОСВ Бургас и Кмета на Община Поморие. В посоченото становище са заявени множество твърдяни нарушения на ЗООС, както и твърдения, че реализирането на проекта ще наруши атмосферата, културния и туристически облик на алея „Яворов“. В този смисъл е формулирано искане от компетентния орган, в случай, че не прекрати процедурата по оценка от извършване на ОВОС да вземе предвид конкретно заявени в становището обстоятелства. В становището е формулирано и искане до Президента на Република България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, БДЧР – сектор Бургас, Министерство на културата, РИОСВ Бургас, Община Поморие, Националния Омбудсман на Република България да обърнат внимание на така възникналия казус и проблем за гр. Поморие, като всяка от посочените институции предприеме инициатива за запазване на културно-историческото наследство на гр. Поморие. Така посоченото становище е било публикувано и на сайта „Биволъ“.

Във връзка с цитираното становище на гражданите на гр. Поморие, с писмо изх. № БС-2910-05-139/05.12.2017 год. Директора на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК е разпоредил на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР извършване на проверка по документи и на място в гр. Поморие относно строителството на пететажен хотел на мястото на ресторант „Перла“ върху брегоукрепителния насип и изграждане на бетонова алея пред Яворовите скали и лятно кино „Яворов“. По повод така възложената проверка, с писмо изх. № ОП-2720-90-997/13.12.2017 год., Началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР е уведомил Директора на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, Началника на РДНСК ЮИР и Кмета на Община Поморие за резултатите от извършената проверка по документи, както и извършената такава на място. Видно от цитираното писмо, компетентния орган по строителен контрол е установил, че към момента на проверката не са установени нарушения на ЗУТ по документи и в процесния имот. Няма издаден административен акт, годен за обжалване по реда на чл. 216 от ЗУТ пред РДНСК. Няма издадена заповед на Кмета на общината за одобряване на ПУП-ПЗ за имота. Имотът не попада в територия със специална защита по Закона за културното наследство. Имота е урбанизирана територия съгласно ЗРП на гр. Поморие, одобрен през 1987 год. и попада в зона за строителство с Н=15м.

На 13.12.2017 год. дружеството „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД е депозирало до Директора на РИОСВ Бургас заявление с вх. № ПД-3263/13.12.2017 год. за инвестиционно предложение – ПУП-ПЗ за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие (ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие), ведно с приложени по опис документи. Във връзка с така подаденото заявление, с писмо изх. № ПД-3263(1) от 20.12.2017 год. Директора на РИОСВ Бургас е уведомил дружеството, че предвиденото изменение на ПУП-ПЗ, на този етап не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка, тъй като не очертава рамката на ИП, попадащи към някоя от позициите по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Посочено е също, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата на ОС.

Междувременно, с докладна записка изх. № 06-01-240/08.12.2017 год., Кмета на община Поморие е внесъл в Общински съвет Поморие проекта за изменение на ПУП-ПЗ, в която е предложил общинския съвет да приеме решение, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ съгласува проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578 по КК), отреден „за ресторант и хотел“ в кв. 18а по плана на гр. Поморие, който предвижда УПИ ІІ да се отреди за хотел, жилищна сграда и КОО, като в имота се ситуира застроително петно, показано с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство със средна височина на застрояване: Устройствена зона – ЖС; П застр. – 70%; К инт. – 2,0; Макс етажност – до 5 етажа/Н< 15 м.; Мин. озел. – 30% и паркиране в имота, съгласно приложени чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

На 08.01.2018 год. Валери Симеонов – Заместник Министър-председател по икономическата и демографската политика е депозирал до Заместника на Главния прокурор при Върховна административна прокуратура заявление с вх. № 13/2018 год., в което е посочил, че е бил сезиран за извършени нарушения на територията на град Поморие, във връзка с което е формулирал искане да бъде разпоредено извършване на проверка по отношение законосъобразността на действията и актовете на общинската администрация гр. Поморие, относно деактуването на поземлен имот 57491.503.578 и промяна на неговия характер от публична в частна общинска собственост, за да бъде той продаден в последствие на дружеството „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД. В заявлението са развити подробни мотиви, относно твърдяните неправомерни действия от страна на общинската администрация. С писмо изх. № 13/15.01.2018 год. на ВАП, заявлението на Заместник Министър-председател по икономическата и демографската политика е било изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура гр. Бургас и получено с вх. № 510/2018 год. Във връзка с така полученото заявление, с Възлагателен акт изх. № 510/22.01.2018 год., прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас е възложил на адресатите – Председател на Общински съвет Поморие, Областен управител на област Бургас, Директор на РИОСВ Бургас и Директор на РДНСК-ЮИР гр. Бургас представянето на документи и извършването на проверка по изнесените в заявлението твърдения.

На 19.01.2018 год. в Окръжна прокуратура гр. Бургас е постъпил сигнал от С. И. Т. – репортер и автор на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“. В сигнала, след описание на твърдяната според подателя фактология е формулирано искане за установяване на конкретно поставени въпроси, да бъде извършена проверка по отношение законосъобразността на действията и актовете на общинската администрация по отношение на поземлен имот с идентификатор 57491.503.578, както и да бъде постановено спиране по одобряване на внесеното инвестиционно намерение и докланата записка на Кмета на Община Поморие от 08.12.2017 год. С Резолюция изх. № 510/26.01.2018 год. прокурор при ОП Бургас е приобщил сигнала на Стоян Тончев към вече образуваната преписка по заявлението на  Заместник Министър-председателя по икономическата и демографската политика.

Във връзка с възлагателния акт на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с писмо изх. № ЮИР-Б-174-00-049/25.01.2018 год., Началника на РДНСК ЮИР е възложил на Началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР извършването на нова проверка на място и по документи. В посоченото писмо е цитирана извършената вече на място и по документи проверка, при която не са установени нарушения на ЗУТ, но независимо от това и в изпълнение на възлагателния акт е разпоредена нова такава, която да отговори на въпросите по акта за обстойно изясняване на случая.

Във връзка с писмо, вх. № 92-00-441/12.12.2017 год. от Началника на отдел „Приемна“ на Министерски съвет на Република България, относно постъпил сигнал от името на Гражданска инициатива „Да спасим Яворовите скали“ – Поморие, с писмо изх. № 94-00-491/24.01.2017 год., Заместник-министъра на културата е изискал от Регионален исторически музей Бургас информация за наличие на обекти – недвижими културни ценности по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) в ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. Във връзка с така поисканата информация, с писмо изх. № РД-12-1-30/25.01.2018 год., Милен Николов – Директор на РИМ Бургас е предоставил изисканата му информация, съгласно която, в посочения имот към момента не са регистрирани археологически обекти, но има достатъчно данни, които предполагат наличието на археологически обект, следи от който в момента не се наблюдават. Повод за това твърдение, според Директора на РИМ Бургас е обстоятелството, че в съседния имот с идентификатор 57491.503.579 в посока изток, на около 30 м. от границата му с имот 57491.503.578, на самия морски бряг в подножието на Яворовите скали, приблизително под паметника на поета Пейо Яворов е разкрита крепостна стена. Посочено е, че същата е с географски координати 42.33.11.64 С, 27.38.36.86 И, отразена в АКБ (Археологическа карта на България) в картон № 10005712 и е определена като „Средновековна крепостна стена на Анхиало“. В писмото е дадено и описание, а именно, трасирана е по периферията на материковата варовикова скала, покрай линията на прибоя. В момента стената може да се проследи в дължина около 7м., като градежът е от камъни с голямо количество бял хоросан, в който има достатъчно едър пясък. Личат и отвори за сантрачи. Ориентацията й според видимия запазен фрагмент е приблизително изток-запад, с отклонение на юг. Не може да се проследи в западна посока, т.е. към ПИ с идентификатор 57491.503.578, понеже пред нея е иззидана в ново време стена от камъни и бетон, покрита лицево с варовикови плочи, което всъщност е нова стена, която държи откъм морето терена с градинката с паметника на Яворов и го пази от изсипване в морето. Посочено е, че ориентацията на запазения фрагмент от крепостна стена е такава, че в западна посока върви именно към ПИ 57491.503.578 и очевидно тази крепостна стена е от периода на средните векове от 13-14в., като многократно е споменавана в различни исторически изследвания. По мнение на Директора на РИМ Бургас, повече от реална е възможността, крепостната стена в ПИ  57491.503.579 да продължава в западна посока в ПИ 57491.503.578. относно точните граници на археологическия обект – крепостна стена в ПИ  57491.503.579 не може нищо да се каже със сигурност, но при всички положения, ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие попада в охранителната зона на археологическия обект „Средновековна крепостна стена Анхиало“, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН. По делото е представен цитирания в писмото на Директора на РИМ Бургас картон (Регистрационна карта) № 10005712, с който археологическия обект е отразен в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС „АКБ“), като видно от същия, отразяването е извършено на 25.01.2018 год. (датата на изготвяне на писмото) от М. В. Н.

Във връзка с така предоставената информация, в периода 29-31.01.2018 год. служители от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата, в присъствието на Директора на РИМ Бургас са извършили проверка във връзка с изготвяне и одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие (ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие), предвид граниченето му с обекти на културно-историческото наследство на гр. Поморие – УПИ ІІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие (ПИ с идентификатор 57491.503.579). В констативния протокол е отразен установения в ПИ 57491.503.579 археологически обект „Средновековна крепостна стена на Анхиало“, която съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН притежава статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Дадено е описание на обекта, съгласно даденото такова в писмото на Директора на РИМ Бургас, като отново е посочено, че археологическата недвижима културна ценност е отразена и в АИС „АКБ“ в картон № 10005712. В съставения констативен протокол е посочено, че съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗКН за граница на единичната археологическа недвижима културна ценност се смятат границите на имота, в който се намира, а охранителната зона е територията, обхващаща непосредствено съседните имоти. В този смисъл, границата на единичната археологическа недвижима културна ценност е ПИ с идентификатор 57491.503.579, а охранителната й зона включва общо единадесет поземлени имота, в т.ч. и ПИ с идентификатор 57491.503.578 (идентичен с УПИ ІІ в кв. 18а по плана на гр. Поморие). В констативния протокол подробно са описани констатациите по статута, по собствеността, по проверените документи и огледа на място, в резултат на което са формулирани и съответните констатации, а именно: заданието и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в нарушение на чл. 80, ал. 3 от ЗКН не са съгласувани с Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН, като същите са допуснати за разглеждане и са приети от ОЕСУТ. При разглеждане на цитираната документация, ОЕСУТ е счел, че искането е допустимо, като не е отчел изискванията на чл. 80, ал. 3 от ЗКН, съгласно който, заданието и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, преди одобряването им се съгласуват по реда на чл. 84 от ЗКН, респ. не е спазено и изискването на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за защитени територии за опазване на културното наследство предварително да се съгласуват при условията и по реда на ЗКН. Посочено е също, че в нарушение на тези норми е издадена Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. на Кмета на Община Поморие за допускане и разрешаване на „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ“ ООД изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, идентичен с ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. Друга констатация, обективирана в констативния протокол е обстоятелството, че визата за проучване и проектиране на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие от 02.11.2017 год. в нарушение на чл. 83, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗКН не е съгласувана по реда на чл. 84 от ЗКН. Като констатация е посочено и обстоятелството, че проектът за изменение на ПУП-ПЗ в нарушение на чл. 80, ал. 3 и чл. 83, ал. 6 от ЗКН не е съгласуван с Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН. Като последна констатация е вписано становището на проверяващите, че са налице обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност от увреждане, като към момента, предвид относително доброто й състояние, не са необходими предприемане на аварийно-укрепителни дейности. Предвид така формулираните констатации, в протокола са вписани и конкретни указания за последващи дейности, а именно: да се прекрати процедурата по одобряване на проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ в кв. 18а по плана на гр. Поморие; кметът да издаде мотивиран отказ за одобряване на проекта, поради неизпълнение на условията на ЗУТ и изискванията към специалния нормативен акт – ЗКН, указващи задължително съгласуване на заданието и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и задължителното съгласуване на проекта за ПУП-ПЗ. С писмо изх. № 92-00-441/05.02.2018 год. на Главния директор на ГД „ИОКН“ при Министерство на културата, констативния протокол е изпратен до Кмета на Община Поморие за сведение и изпълнение.

Междувременно, с Решение № 717/30.01.2018 год. Общински съвет Поморие се е произнесъл по докладната записка на кмета, съгласно което произнасяне, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ не дава съгласие – не съгласува проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578 по КК), отреден за ресторант и хотел в кв. 18а по плана на гр. Поморие. 

С писмо изх. № ОП-2720-00-085/01.02.2018 год., във връзка с възлагателния акт на ОП Бургас, Началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР е изискал от Директора на Дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата становище за наличие на недвижими културни ценности  в УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие.

В изпълнение на указанията, дадени във възлагателния акт на ОП Бургас, с писмо изх. № ГЮ-10(2)/08.02.2018 год., Директора на РИОСВ Бургас е изразил становище, че предвиденото изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие не подлежи на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка, а също така и обстоятелството, че РИОСВ Бургас няма как да приложи разпоредбите на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С писмо изх. № 11-19-15/14.02.2018 год. Кмета на Община Поморие е предоставил на Окръжна прокуратура гр. Бургас изисканите с възлагателния акт документи и сведения. От своя страна, с писмо изх. № 11-00-29(1)/08.02.2018 год. Областния управител на област Бургас също е уведомил Окръжна прокуратура гр. Бургас за осъществения контрол върху решенията на Общински съвет Поморие, като е посочил, че не са установени нарушения.

С писмо изх. № ОП-2720-00-135/16.02.2018 год., Началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР също е уведомил Окръжна прокуратура гр. Бургас за извършените действия и проверки и резултатите от тях, в изпълнение на възлагателния акт, като изрично са посочили, че са изискали информация от Дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата за наличие на недвижими културни ценности в имота, но към момента не са получили такава.

Междувременно с писмо изх. № 92-00-441/15.02.2018 год. Заместник-министъра на културата е уведомил Началника на отдел „Приемна“ на Администрацията на Министерски съвет с копие до Президентството на Република България, Народното събрание на Република България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Омбудстман на Република България, Областния управител на област Бургас, РДНСК ЮИР, Община Поморие и Гражданската инициатива „Да спасим Яворовите скали“ за резултатите от извършената проверка от служители на Дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата във връзка с изготвяне и одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ в кв. 18а по плана на гр. Поморие. В цитираното писмо са обобщени резултатите, обективирани в цитирания по-горе констативен акт, в т.ч. и констатациите за допуснати нарушения при изготвяне на заданието и скиците, издаването на визата за проучване и проектиране и изготвяне на проекта за изменение, които не са били съгласувани по реда и при условията на ЗКН.

С писмо изх. № ОП-2720-00-211/02.03.2018 год., Началника на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР е изпратил писмото от Министерство на културата до Окръжна прокуратура гр. Бургас.

След получаване на всички материали и становища на посочените по-горе административни органи, с Резолюция от 27.02.2018 год. прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас е постановил разделяне на материалите по преписката, като копирани материали от същата са изпратени по компетентност на Районна прокуратура гр. Поморие. В резолюцията са дадени указания, РП Поморие да извърши проверка за законосъобразност на постановените от Общински съвет Поморие и Кмета на Община Поморие индивидуални административни актове, касаещи ПИ с идентификатор 57491.503.578.

В изпълнение на дадените от Окръжна прокуратура гр. Бургас указания и след извършена проверка на документите, съдържащи се в прокурорската преписка, прокурор при Районна прокуратура гр. Поморие е депозирал сезиращия протест, в който е формулирал искане за прогласяване на нищожността на Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. на Кмета на Община Поморие. В мотивите на протеста е развита теза, съгласно която в случая е налице нищожност на постановения административен акт поради нарушаване на материалния закон. В подкрепа на това твърдение е заявено, че оспорения административен акт е издаден при особено съществено нарушение на материалния закон, застрашаващо особено значим обществен интерес, какъвто представлява запазване и охрана на културно-историческото наследство. Позовавайки се на констатациите на служителите от ГД „ИОКН“ при МК, обективирани в констативния протокол, прокурора при РП Поморие е приел, че границите на единичната археологическа културна ценност „Средновековна крепостна стена Анхиало“ съвпадат с границите на поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КККР на гр. Поморие, а охранителната зона включва всички съседни имоти, в т.ч. и ПИ с идентификатор 57491.503.578. С оглед на това е прието, че Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. на Кмета на Община Поморие е издадена в нарушение на чл. 80, ал. 3 от ЗКН, тъй като заданието и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ не са съгласувани с Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН. По мнение на оспорващия прокурор, нарушението на чл. 80, ал. 3 от ЗКН е дотолкова съществено, че е достатъчно да обоснове извод за нищожност на оспорения индивидуален административен акт. Като друг довод, обосноваващ извод за нищожност е прието, че актът е напълно лишен от мотиви.

За пълнота на изложената фактическа обстановка следва да се посочи, че със Заповед № РД-16-184/14.03.2018 год. Кмета на Община Поморие е отказал одобрението на проекта за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ в кв. 18а по плана на гр. Поморие, идентичен с ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие.

При извършената проверка за законосъобразност на оспорената заповед на Кмета на Община Поморие, настоящият съдебен състав констатира, че този административен акт е постановен от компетентен орган,  в кръга на правомощията му и в изискуемата писмена форма. Заповедта е постановена в съответствие на административнопроцесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон. Тези изводи се налагат по следните съображения:

В сезиращия съда протест на прокурора от Районна прокуратура Поморие, а и в хода на проведеното съдебно следствие не са заявени твърдения за допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения. Независимо от това, съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК. При така направената проверка настоящият съдебен състав установи, че не са налице нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените такива, ограничили правата на страните и обосноваващи незаконосъобразност на собствено основание. В случая, оспорения административен акт е издаден в законоустановената писмена форма и отговарят на изискванията за форма и съдържание. Така издадения акт е постановен от компетентен административен орган – кмет на община в съответствие с нормата на чл. 135, ал. 3, във вр. с ал. 1, предл. 1 от ЗУТ, след представено писмено становище от главния архитект по реда на чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ. Настоящият съдебен състав не споделя доводите развити в сезиращия протест, съгласно които, оспорената заповед не съдържа мотиви, което обосновава нейната нищожност. Видно от текста на оспорената заповед, като фактически основания за нейното постановява, административния орган е посочил сезиралото го заявление и приложените към недо документи, позовал се е и на решението на ОЕСУТ и писменото становище на главния архитект. В този смисъл, постановената заповед съответства на нормата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, като същата съдържа изискуемите от текста фактически основания за постановяването й. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че съгласно трайната практика на административните съдилища и на Върховен административен съд, липсата на мотиви обосновава незаконосъобразност на индивидуалния административен акт, но не и нищожност, в какъвто смисъл са наведените в протеста доводи.

Анализът на описаната фактическа обстановка обосновава извод и за липсва на трвърдяните нарушения на материалния закон, които по мнение на протестиращия прокурор са толкова тежки и кардинални, че водят до нищожност на заповедта.

Действително, съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от ЗКН, устройствените планове по чл. 78 и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията преди одобряването им се съгласуват по реда на чл. 84. Видно от нормата, същата препраща към текста на чл. 78, който указва, че териториалноустройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща: 1. режими за опазване; 2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.); 3. устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; 4. планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 5. проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на проектните документации (инвенстиционни инициативи и проекти за намеси) в защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; 6. финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране. В този смисъл, изискването за съгласуване на устройствените планове по чл. 78, вменено с нормата на чл. 80, ал. 3 от ЗНК съставлява част от цялостната териториалноустройствена защита на недвижимото културно наследство.

В сезиращия протест е направено позоваване и на нормата на чл. 79, ал. 4 от ЗКН, съгласно който, когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях. Видно от така цитираната норма, определянето на границата на дадена културна ценност, респ. на нейната охранителна зона се извършва с акта за нейното деклариране или предоставяне на статут и едва, ако в този акт липсва определяне на такива, същите следва да се определят по указания в нормата начин. Този извод се подкрепя и от нормата на чл. 79, ал. 1 от ЗКН, съгласно която режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя с акта за нейното деклариране или за предоставяне на статут. Нещо повече в чл. 79, ал. 2 е указано, че с режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда, а ал. 3, изр. 1 посочва, че териториалният обхват се определя от границите и площта на недвижимата културна ценност и на охранителната й зона. Анализът на цитираните норми на чл. 79 от ЗКН обосновава извод, съгласно който, за да се приеме, че УПИ ІІ в кв. 18а по регулационния план на гр. Поморие (ПИ с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие) попада в охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност „Средновековна крепостна стена на Анхиало“ следва на първо място обекта да е деклариран или да е получил статут на недвижима културна ценност и на следващо място за тази недвижима културна ценност да е определен режим за опазването й (временен или постоянен), който режим да определи териториалния й обхват, в т.ч. и охранителната й зона. По мнение на настоящия съдебен състав, от доказателствата по делото се установява, че тези изисквания не са налице по следните съображения:

Глава Пета на ЗКН регламентира дейностите по опазването на недвижимото културно наследство, които дейности са описани в общо 6 раздела. Първата дейност по опазване на културното наследство представлява тяхното идентифициране, като съгласно чл. 55 от ЗКН,  идентифицирането на обектите на недвижимото културно наследство е системен процес на издирване, изучаване и предварителна оценка на изследвания обект като недвижима културна ценност. В случая, от доказателствата по делото липсват такива, които да удостоверят, че към момента на постановяване на оспорената заповед – 07.11.2017 год. е имало извършено такова идентифициране от компетентните за това по смисъла на чл. 57, ал. 3 лица от НИНКН. Първото обследване на археологическия обект е извършено в периода 29-31.01.2018 год. от служители от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата по повод сигнала на Директора на РИМ Бургас от 25.01.2018 год. Дори и да се приеме, че проверката извършена от тези служители покрива изискването за идентифициране на обекта и констативния протокол съставлява предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 от ЗКН, то същите са извършени почти три месеца след постановяване на протестираната заповед на Кмета на Община Поморие.

В доказателствата по делото не се съдържат и такива, които да удостоверят, че въпросния археологически обект е деклариран по реда на Раздел ІІ (мл. 58-63 от ЗКН), като особено съществено значение има нормата на чл. 59, ал. 4 от ЗКН, съгласно която декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на този закон. В този смисъл, декларирането е от съществено значение, за да се определи дали дадения обект съставлява недвижима културна ценност или не и ако съставлява такава - какви следва да са конкретните режими за нейното опазване. По отношение на този обект липсва заповед на Министъра на културата или упълномощен от него заместник-министър, издадена по реда на чл. 58, ал. 1 от ЗКН за деклариране на обекта. Следва да се има предвид и също, че съгласно чл. 58, ал. 2, със заповедта по ал. 1 се определят предварителната класификация и категория на обекта на недвижимото културно наследство и временните режими за неговото опазване. В този смисъл, липсва надлежен акт, който да укаже, дали въпросния обект е недвижима културна ценност и какви следва да са временните режими за нейното опазване.

Предвид горното, може да се обоснове извода, че към момента на постановяване на Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. на Кмета на Община Поморие, археологическия обект „Средновековна крепостна стена на Анхиало“ не е бил идентифициран по предвидения в закона ред, нито е бил деклариран по надлежния ред с постановен административен акт – заповед на компетентен административен орган като недвижима културна ценност. Първото действие, което би могло да се приеме като някакво регистриране на обекта е съставената Регистрационна карта (посочена като билет) № 10005712, което обаче е извършено едва на 25.01.2018 год. от Директора на РИМ Бургас Милен Николов и което действие отново е в значителен период след постановяване на заповедта. Доводи в подкрепа на извода, че  археологическия обект „Средновековна крепостна стена на Анхиало“ все още няма характера на недвижима културна ценност с категория „национално значение“ могат да се изведат и обстоятелството, че и към момента, в публично достъпния списък на недвижимите културни ценности (паметници на културата) с категория „национално значение“ на територията на област Бургас, съгласно ЗКН, публикуван на интернет страницата на Националния институт за недвижимо културно наследство, въпросния обект не е публикуван и не фигурира в този официален списък.

В заключение следва да се посочи, че към момента на постановяване на оспорената заповед, въпросния обект не е имал качеството и статута на недвижима културна ценност, поради което, определянето на териториален обхват, включващ граници и охранителна зона се явява неправилно и незаконосъобразно. Съгласно нормите на ЗКН, едва след като един обект бъде идентифициран по реда на Раздел І,  деклариран по реда на Раздел ІІ и на същия се предостави статут на недвижима културна ценност по реда на Раздел ІІІ, то спрямо същия следва да се приложат и мерките за териториалтоустройствена защита, регламентирани в Раздел V. В конкретния случай, по отношение на археологическия обект „Средновековна крепостна стена на Анхиало“ се твърди, че следва да се приложи териториалноустройствената защита, регламентирана в разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от ЗКН, без обаче да са спазени изискванията на цитираните по-горе предходни раздели.

В допълнение следва да се има предвид и нормата на чл. 142, ал. 1 от АПК, съгласно която, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. От доказателствата по делото безспорно се установява, че към момента на издаването на Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год. на Кмета на Община Поморие не са били налице материалноправните изисквания на чл. 80, ал. 3 от ЗКН за съгласуване по реда на чл. 84 на заданието за изменение на ПУП-ПЗ и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, тъй като обект „Средновековна крепостна стена на Анхиало“ към този момент не е идентифициран, не е деклариран и не е получил статут на недвижима културна ценност.

По изложените съображения, съда намира, че сезиращия протест на прокурор при Районна прокуратура гр. Поморие се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Районна прокуратура Поморие против Заповед № РД-16-1315/07.11.2017 год., издадена от Кмета на Община Поморие с правно основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 18а по плана на гр. Поморие, представляващ ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: