ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 860 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Районна прокуратура Поморие, редовно призована, се представлява от прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Аз имам възражения. Считам, че с оглед данните по приложената преписка като заинтересована страна по делото следва да се конституира ''Арси-Христофоров и Бойчев'' ООД, поради което моля да конституирате тази страна в процеса и да не давате ход в днешното съдебно заседание.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответния административен орган и след като се запозна с представената административна преписка установи, че административният орган - кмет на Община Поморие не е изпълнил задължението, вменено му с разпоредбата на чл. 152, ал. 3 апк, която норма изисква към преписката да бъде приложен и списък на страните в производството по издаване на административния акт с посочване на адресите, на които те последно са били призовани. Предвид обстоятелството, че в случая се оспорва заповед, с която е дадено разрешение за изготвяне на проект на пуп, в случая административният орган е бил длъжен към изпратената административна преписка да приложи и списък на всички заинтересовани по смисъла на чл. 131 зут лица, а не само както беше формулирано в днешното съдебно заседание на заявителя ''Арси-Христофоров и Бойчев'' ООД, с оглед на което съдът счита, че в днешно съдебно заседание ход на делото не следва да бъде даден и следва да се задължи кмета на Община Поморие да представи списък на заинтересованите лица, които да бъдат конституирани и призовани за следващото съдебно заседание.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не дава ход на делото.

 

задължава кмета на Община Поморие в 3-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на пълен списък на заинтересованите по смисъла на чл. 131 зут лица с представяне на актуалните им адреси за призоваване.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: