Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1010            07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 860 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Е.И.П., ЕГН **********;*** против решение № 234/11.02.2013г. постановено по НАХД № 4210/2012г. на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление №НП-7923/26.07.2012г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас, упълномощен със Заповед № 1133/09.05.2012 г., с което за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), на основание чл.35, ал.2 и чл. 34, ал. 1 от НООРТОБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева, като районният съд е наложил санкция в размер на 20 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Заместник кмет на Община Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Е.И.П. против наказателно постановление №НП-7923/26.07.2012г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от НООРТОБ, на основание чл.35, ал.2 и чл. 34, ал. 1 от НООРТОБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. Първоинстанционният съд е приел, че от обективна и субективна страна е осъществен състава на нарушението по чл. 34, ал.1 от НООРТОБ  връзка с  чл. 27 ал. 1 т. 9 от НООРТОБ. Съдът също така не е възприел аргументите на жалбоподателя, че санкцията, наложена на основание чл.34, ал.1 от НООРТОБ противоречи на разпоредбата на чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП, според която глобата за неправилно паркиране е определена на 20 лева. Районната инстанция е приела, че наредбата в тази и част противоречи на акт от по-висока степен, поради това следва да се прилага закона, а не наредбата и е намалил наложената санкция от 100 на 20 лева.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Основателно е възражението на касатора относно наличието на нарушение на чл. 40, ал.1, който изисква актът за установяване на административното нарушение да се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението. Видно от събраните по делото доказателства нито актосъставителя, нито посочените в него свидетели са присъствали на извършване или установяване на нарушението. Отделно от това не е посочено качеството на свидетелите в съставения АУАН, което е нарушение на чл.40, ал.3 от ЗАНН - при липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

Основателно се явява и следващото касационно оплакване – не е изяснено участието на нарушителя П. в извършеното нарушение – неправилно паркиране, тъй като никой от участниците в съставянето на АУАН не е видял лично П..  Действително, автомобилът е можело да бъде предоставен за ползване на лице, различно от собственика и в тежест на административно-наказващия орган е да установи с допустимите в ЗАНН и НПК доказателствени средства нарушителя. Като не е установил надлежно извършителя на нарушението, същото е останало недоказано от субективна страна.

Посочените по-горе нарушения са от категорията на съществените и като не е събрал доказателства за изясняване на фактическата обстановка в тази връзка, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, също така да се отмени и процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ № 234/11.02.2013г. постановено по НАХД № 4210/2012г. на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление №НП-7923/26.07.2012г., издадено от Заместник кмет на Община Бургас

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.