Р Е Ш Е Н И Е

 

       557                                           23.03.2018г.                                    гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 85 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, вр. с чл.95 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

Образувано е по жалба от „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, № 67, чрез управител и представляващ Л.И.П.против Заповед № 965/06.11.2017г., издадена от Председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с която е наредено да бъде забранено временно на „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, пускане на пазара на скейтборд /модел вигорборд/, разделен на две платформи, взаимно свързани с торсионно окачване, с 2 бр. силиконови колела с надпис „Maxima“, произход КНР, арт.№ 200143, парт.№ L0217, баркод: 3 8000784201436, за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствие на стоката с изискванията за безопасност, регламентирани в БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност за изпитване“.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

В съдебно заседание жалбоподателят „ПОПОВ И СИН“ ООД, редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат П.К., който поддържа жалбата. Представя по делото писмени бележки със съображения за незаконосъобразността на оспорената заповед. Претендира за присъждане на разноски като представя списък  на същите.

Ответната страна ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

         Комисията за защита на потребителите, Регионална Дирекция - Варна била сезирана от Агенция „Митници”, МП „Варна Запад” с Уведомление вх.№ В-00-531/18.08.2017г. относно извършен внос на „СКЕЙТБОРД 200БР”, с произход Китай и вносител „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363. В графата „Основание за възникнало съмнение /сериозен и непосредствен риск за здравето и безопасността, липса на придружаващи стоките документи” в уведомлението е посочено: СРАБОТИЛ РИСКОВ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА. Във връзка с подаденото уведомление била извършена проверка от служители на РД - КЗП- Варна, за която бил изготвен Констативен протокол /КП/ № К-0246927/22.08.2017г. В протокола е посочено, че проверката е извършена в Митнически пункт „Варна Запад”, гр.Девня, кв.”Повеляново”, при която е установен внос на 200 бр.  от скейтборд, арт. № 200143 от дружеството – жалбоподател „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363. Направено е описание на продукта и са изброени придружаващите го документи. В последния абзац на стр.3 е посочено, че основанието за спирането на скейтбордовете е липсата на трайна маркировка и наличие на издатини на предната и задната платформа. Отразено е също така, че представения протокол е за модел RY 002, докато в представените документи фигурира друг артикулен № 200143, а на транспортната опаковка /кашон/ има поставена информация за артикулен № 200143.

         Към КП № К-0246927/22.08.2017г. е съставен допълнителен Протокол за проверка на документи № К-0105158/28.08.2017г. за прилагане на следните документи: протокол за изпитване; декларация и 2 бр. снимки.

         Изготвена е Докладна записка с изх.№ У-02-1728/04.10.2017г. до Комисия за защита на потребителите от Е.Е., главен директор на ГД „Контрол на пазара” относно: издаване на временна забрана пускането на пазара на скейтборд, за периода , необходим за извършване на контрол, проверка и оценка на съответствието на стоката с изискванията за безопасност. На заседание на КЗП проведено на 11.10.2017г. във връзка с доклад на Е.Е. е взето решение по Протокол № 30: „На „Попов и Син” ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, № 67, да бъде издадена заповед за временна забрана пускането на пазара на скейтборд /модел вигоборд/, марка „Maxima”, арт. № 200143 за периода, необходим за извършвоне на контрол, проверка и оценка на съответствието й с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност е методи за изпитване”.

Предвид установеното при извършената проверка, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗП, е издадена оспорената  Заповед № 965/06.11.2017г. на председателя на КЗП, с която е наредено да бъде забранено временно на „Попов и син“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, пускане на пазара на скейтборд /модел вигорборд/, разделен на две платформи, взаимно свързани с торсионно окачване, с 2 бр. силиконови колела с надпис „Maxima“, произход КНР, арт.№ 200143, парт.№ L0217, баркод: 3 8000784201436, за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствие на стоката с изискванията за безопасност, регламентирани в БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност за изпитване“.

Основанието за налагане на принудителната административна мярка е мотивирано от решаващия орган с това, че за описаният скейтборд е възникнало съмнение относно съответствието му с изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN 13613:2009. Посочено е, че при визуален оглед на стоката е установено, че върху нея има наличие на изпъкнали части /черни топчета/ на предната и задната платформа, ъглите и ръбовете на дъската са заоблени и в заоблените части по дължината е поставена пластмаса с черни топчета, идентични с тези на повърхността на платформата. Отбелязано е още, че липсва трайно четлива маркировка върху стоката, съдържаща информация за стандарт EN 13613, идентификация на производителя или продавача, метод на идентификация на продукта, максимално допустимо тегло на ползвателя на продукта и съвет „Препоръчва се използването на защитна екипировка”.

Заповедта била съобщена  по телефона на представител на дружеството на 08.11.2017г.. Копие от заповедта е връчена на представителя на „ПОПОВ И СИН“ ООД  Г.Г.И. на 15.11.2017г.

Недоволен от заповедта, жалбоподателят я оспорил пред Административен съд – София град, чрез Председателя на КЗП с жалба вх.№ Ц-03-9877/22.11.2017г., във връзка с която е образувано настоящото съдебно производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № 965/06.11.2017г., издадена от Председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с която е наредено да бъде забранено временно на „Попов и син“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, пускане на пазара на скейтборд /модел вигорборд/, разделен на две платформи, взаимно свързани с торсионно окачване, с 2 бр. силиконови колела с надпис „Maxima“, произход КНР, арт.№ 200143, парт.№ L0217, баркод: 3 8000784201436, за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствие на стоката с изискванията за безопасност, регламентирани в БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност за изпитване“.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - председателят на Комисията за защита на потребителите в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.95, вр. с чл.82, ал.1, т.1 от ЗЗП, в съответната писмена форма и необходимите реквизити, което го прави валиден.

Същевременно настоящият съдебен състав намира, че процесната заповед е немотивирана и недоказана, издадена при неясна фактическа обстановка, в резултат на което е постановена в несъответствие с материалния закон. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на  чл.86, ал.1 от ЗЗП за всяка стока или услуга, която може да бъде опасна, съответният контролен орган, в случая КЗП /по аргумент от чл.82, ал.1, т.1 от ЗЗП/, може временно да забрани нейното пускане на пазара за периода, необходим за извършването на контрол, проверка и оценка на безопасността й.

С разпоредбата на чл.69, ал.1, във вр. с ал.2, т.2 от ЗЗП се въвежда общо и принципно задължение за производителите на стоки да предлагат на потребителите само безопасни такива, като в категорията на задължените лица попадат и представители на производителя, когато производителят не е установен на територията на Европейската общност или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или вносителят на стоката, когато производителят няма представител в "Европейската общност или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

Легална дефиниция за понятието "безопасна стока" се съдържа в нормата на чл.70, ал.1 от ЗЗП, според която безопасна е всяка стока, която при нормални и разумно предвидими условия за употреба, включително продължителността на нейното използване, привеждането и в експлоатация, инсталирането и поддръжката й, не представлява риск за живота и здравето на потребителите или той е минимален и съвместим с употребата стоката и е смятан като приемлив за осигуряване високото ниво на защита на потребителите. При преценката дали една стока е безопасна се вземат предвид заложените в т.1 - т. 5 критерии, а именно: 1. характеристиките на стоката, включително нейният състав, опаковката, указанията за сглобяване, монтажът и поддръжката, както и други указания, дадени от производителя; 2. характеристиките на услугата и указанията за ползване, дадени от лицето, предоставящо услугата; 3. въздействието на стоката върху други стоки, когато може да се очаква съвместно използване на стоките; 4. представянето на стоката или услугата, етикетирането на стоката, евентуалните предупреждения и указанията за употреба или за изваждане от употреба, както и всяко друго указание или информация за стоката или услугата, дадени от производителя или лицето, предоставящо услуга и 5. рисковите групи потребители по отношение на използването на стоката или услугата, като деца, възрастни хора, бременни и кърмещи жени.

Следва изрично да се отбележи, че целта на ПАМ по чл.86, ал.1от ЗЗП е да се предотврати разпространяването на пазара на стока, която може да бъде опасна за целия период от време, през който се осъществяват проверки и оценяване на безопасността й. Поради това и законодателят не е фиксирал време в месеци, седмици и т. н. Тази мярка се прилага в случая, когато има вероятност определена стока да бъде опасна за времето, през което се извършва контрол, проверка и оценка за безопасността й. Ако в резултат на тези действия на контролния орган се установи, че тя е безопасна, на основание чл.86, ал.2 от ЗЗП контролният орган сам отменя забраната си. Когато контролният орган установи, че стоката е опасна или вероятно представлява опасност за здравето и безопасността на потребителите, забранява пускането й на пазара и предприема и съпътстващи мерки, осигуряващи спазването на забраната сред изброените в чл. 88, ал. 1 ЗЗП.

За да бъде наложена ПАМ по чл.86, ал.1 от ЗЗП не е необходимо да установено по категоричен начин, че съответната стока е опасна, достатъчно е да установено, че същата може да бъде опасна, т.е. да е налице обосновано предположение за това.

Според разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК в производството по оспорване на административните актове пред съда, в тежест на административния орган е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

В конкретния случай съдът намира, че за да бъде законосъобразно издадена процесната ПАМ е необходимо административният орган да представи доказателства относно наличието на факти, от които може да се направи обоснован извод, че стоката предмет на оспорената заповед може да бъде опасна за потребителите.

Административният орган е мотивирал издаването на заповедта с наличието на възникнало съмнение относно съответствието на процесния скейтборд с изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN 13613:2009. Посочено е, че при визуален оглед на стоката е установено, че върху нея има наличие на изпъкнали части /черни топчета/ на предната и задната платформа, ъглите и ръбовете на дъската са заоблени и в заоблените части по дължината е поставена пластмаса с черни топчета, идентични с тези на повърхността на платформата. Отбелязано е още, че липсва трайно четлива маркировка върху стоката, съдържаща информация за стандарт EN 13613, идентификация на производителя или продавача, метод на идентификация на продукта, максимално допустимо тегло на ползвателя на продукта и съвет „Препоръчва се използването на защитна екипировка”.

В заповедта не е посочено в какво точно се състои несъответствието на скейтборда с изискванията на БДС EN 13613:2009, но съдът намира, че административният орган е имал предвид изискванията на точка 5.2.5, а именно: „Ъглите и ръбовете на плоскостта трябва да бъдат закръглени и всички неравни и остри или изпъкнали части да бъдат отстранени. Външната линия на дъската трябва да има закръглени ръбове с минимален радиус 10 мм“, както и точка 7 – „Маркиране“, тъй като скейтбордът няма постоянна четлива маркировка. Посочените точки с изисквания на стандарта са описани в Докладна записка с изх.№ У-02-1728/04.10.2017г. до КЗП, изготвена от Е.Е., главен директор на ГД „Контрол на пазара”, която е част от административната преписка по издаване на оспорената заповед. Поради което съдът намира, че и съдържащите се в нея фактически основания са част от мотивите за издаване на оспорения административен акт.

Същевременно съдът намира за неоснователни и недоказани посочените като мотиви от административния орган фактически основания, предвид представения в административната преписка и по делото Протокол за изпитване № А001Т120326058001-3 от 31.12.2012г., чието съдържание не е оспорено от ответната страна. В него е посочено, че скейтборд модел RY002 съответства на изискването на раздел 5.2.5 - „Ъглите и ръбовете на плоскостта трябва да бъдат закръглени и всички неравни и остри или изпъкнали части да бъдат отстранени. Външната линия на дъската трябва да има закръглени ръбове с минимален радиус 10 мм“ /лист 48 от адм.д. № 14022/17г. по описа на АССГ/, както и на изискването на т.7 – „Маркировка“ /лист 50 от адм.д. № 14022/17г. по описа на АССГ/.

По делото е представена декларация за идентичност на процесния продукт – скейтборд с артикулен № № 200143 с тествания в цитирания протокол за изпитване № А001Т120326058001-3 от 31.12.2012г. скейтборд модел RY002 /лист 45 от адм.д. № 14022/17г. по описа на АССГ/.

Отделно от това следва да се има предвид, че в представения в административната преписка протокол за вземане на проби № 38/22.08.2017г. /л.65 от адм.д. № 14022/17г. по описа на АССГ/, графата, в която следва да бъде посочена акредитираната лаборатория, на която е възложена проверката на процесния артикул е празна. Тъй като целта на ПАМ по чл.86, ал.1от ЗЗП е да се предотврати разпространяването на пазара на стока, която може да бъде опасна за целия период от време, през който се осъществяват проверки и оценяване на безопасността й, то е необходимо да бъде възложена такава проверка на съответния компетентен орган, който да направи оценка за нейната безопасност. В конкретния случай липсата на определена от административния орган акредитирана лаборатория, която следва да извърши проверката за оценка на безопасността на процесния артикул – скейтборд, води до липса на фактическо основание за издаване на оспорената заповед. Основният мотив за издаването й е необходимостта от извършване на проверка и оценка на съответствието на посочената стока с изискванията за нейната безопасност, но по делото не са представени доказателства, че  такава проверка е възложена на конкретна акредитирана за това лаборатория, което е задължение на административния орган с оглед разпределението на доказателствената тежест в съответствие с разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и на материалните разпоредби на закона, при наличие на отменителни основания по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. В същия не са изложени в необходимия обем фактическите основания, които да обосноват издаването му. Съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт е излагането на фактическите и правните основания съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Неспазването на това изискване има за последица издаването на административен акт, постановен при съществено нарушение на закона и е основание за неговата отмяна съгласно чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

В настоящия казус не е установено по безспорен начин, че по отношение на процесната стока – скейтборд е налице достатъчно обосновано предположение, че същата може да бъде опасна по смисъла на чл.86, ал.1 от ЗЗП, за да бъде наложена временна забрана нейното пускане на пазара за периода, необходим за извършването на контрол, проверка и оценка на безопасността й .

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, поради което се явява немотивиран и недоказан и поради това постановен в несъответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона. В този смисъл жалбата против него се явява основателна и същият следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, съдът намира за основателно направеното от жалбоподателя искане за присъждане на разноски по делото за внесена държавна такса в размер на 50.00 лева и заплатено възнаграждение на адвокат, съгласно представения по делото договор за правна защита и съдействие, в т.ч. и банков документ за извършен превод на сумата от 350.00 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 965/06.11.2017г., издадена от Председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с която е наредено да бъде забранено временно на „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, пускане на пазара на скейтборд /модел вигорборд/, разделен на две платформи, взаимно свързани с торсионно окачване, с 2 бр. силиконови колела с надпис „Maxima“, произход КНР, арт.№ 200143, парт.№ L0217, баркод: 3 8000784201436, за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствие на стоката с изискванията за безопасност, регламентирани в БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност за изпитване“.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – СОФИЯ да заплати на „ПОПОВ И СИН“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, № 67, чрез управител и представляващ Л.И.П.направените по делото разноски за внесена държавна такса и адвокатско възнаграждение общо в размер на 400.00 /четиристотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: