ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести февруари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 85 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПОПОВ И СИН“ ООД - представлявано от Л.П., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат К., надлежно упълномощен с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „Попов и син“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“, № 67, чрез управител и представляващ Л.И.П.против Заповед № 965/06.11.2017г., издадена от Председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с която е наредено да бъде забранено временно на „Попов и син“ ООД, ЕИК 812229363, с адрес: гр.Бургас, бул.“Иван Вазов“,№67 пускане на пазара на скейтборд /модел вигорборд/, разделен на две платформи, взаимно свързани с торсионно окачване, с 2 бр. силиконови колела с надпис „Maxima“, произход КНР, арт.№ 200143, парт.№ L0217, баркод: 3 8000784201436, за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствие на стоката с изискванията за безопасност, регламентирани в БДС EN 13613:2009 „Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за безопасност за изпитване“.

Моли за отмяна на оспорената заповед.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Поддържам жалбата така, както е представена пред Вас. Нямам възражения по доклада. Моля да се приемат като доказателства всички елементи, представени от органа в административната преписка. Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се даде ход на делото по същество

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Уважаеми господин административен съдия,  моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна, тъй като  при нейното издаване не са взети предвид двата най- важни документа, съпътстващи вноса на тази стока, а именно: Не е взето предвид  вече представено  и предоставено положително изпитване на стоката т.нар. test report, който се намира изготвен по делото на английски език  и с превод на български език. Това изпитване нито е оспорено, нито е съобразено при издаване на заповедта. Просто е описано в заповедта и в констативния протокол и е оставена без последствие в хода на административната процедура. Друг важен документ, който е бил подминат с лека ръка е декларацията за  идентичност на партидните номера на стоката на стр.45 и 46 в делото. Тъй като в заповедта е хвърлено твърдението, че има разминаване в описания артикулен номер в test report и този във вноса. Просто става въпрос,  че китайския производител има своя номерация на артикулите и това е описано в test report, а  моя доверител се ползва с български артикулен номер и просто от Китай е издадена декларация, че съответства на номерата и тази декларация е описана в констативния протокол, но не е взета под внимание. Освен това считаме,че заповедта се явява и немотивирана, защото няма стройни и относими към крайния извод съждения, които да дават основание, че има съмнение в безопасността на стоката. Има изложени факти, които не са верни. В заключение макар, че не е относимо към спора искам да кажа, че моя доверител от седем години внася тази стока с идентични документи за внос,  просто не ги представям по делото, защото считам, че са неотносими. Ние сме внасяли седем години тази стоки и има около 800 продадени и нямаме  оплаквания. Тези лаборатории са частни фирми, които издават частни документи, няма държавен орган за изпитване на  тази стока. Представям Ви  подробни писмени бележки и претендираме разноски,  за които представям списък.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: