Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 463

 

гр. Бургас, 15 март  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар М.В. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 85/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Митница Бургас, против Решение №271/25.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 445 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Айтос, в частта, с която е отменено наказателно постановление № 917/2016 от 23.08.2016 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на ЕТ „ШАХИН – Г.Ю.”, със седалище и адрес на управление с. Рупча, община Руен, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124а, ал. 1 във вр. с чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в търговски обект – хранителен магазин, находящ се в с. Рупча, община Руен.

Касаторът иска отмяна на решението в обжалваната част и в съответната част- потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че въз основа на правилно установени факти първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Посочва е, че в случай на ангажиране на административнонаказателната отговорност на юридическо лице или едноличен търговец, наказващият орган не дължи доказване на субективен елемент на нарушението. Според него, неправилно съдът е приел като задължителни за наказващия орган мотивите, изложени в постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 03.02.2016 г. по преписка № 116/2016 г. на Районна прокуратура – гр. Айтос.

В съдебно заседание поддържа жалбата, по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си адвокат Р., намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира касационната жалба за основателна по мотивите, изложени в нея, като акцентира върху обстоятелството, че след като акцизните стоки не са се намирали в личните вещи на съпруга на собственика на едноличния търговец, то правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на последния.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С наказателното постановление ЕТ „ШАХИН – Г.Ю.” е бил санкциониран на основание чл. 24а, ал. 1 и чл. 123, ал. 2 от ЗАДС за това, че на 21.01.2016 г. в стопанисван от него хранителен магазин е държал 10 кутии цигари марка „NONAME” без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен.

Наказателното постановление е било издадено въз основа на АУАН, съставен на 07.03.2016 г., след издаване на постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 03.02.2016 г. по преписка № 116/2016 г. на Районна прокуратура – гр. Айтос.

Фактите, въз основа на които е било издадено наказателното постановление, са били установени в хода на специализирана полицейска операция, при която е била извършена проверка на търговски обект, стопанисван от санкционираното лице. Проверката е била извършена в присъствието на законен представител на търговеца. Цигарите без бандерол са били открити в рафт на дървено шкафче, намиращ се под везната в обекта. Присъстващият представител на търговеца заявил, че не му е известно кой ги е оставил  там и какъв е произходът им. Обяснение за това дал Д.Ю. (съпруг на Г.Ю.), работещ в магазина като продавач. Той обяснил, че цигарите са купени от непознато лице по цена 3,50 лева за кутия за лична употреба. Акцизните стоки, открити в магазина били предадени на проверяващите с протокол от Д.Ю.. При тези факти, Районна прокуратура – гр. Айтос е отказала да образува досъдебно производство, като е приела, че с оглед количеството на държаните от Д.Ю. акцизни стоки и тяхната стойност деянието е несъставомерно по чл. 234 от НК и е изпратила преписката на Районно управление – Руен за дирене на административнонаказателна отговорност на лице, нарушило разпоредбата на чл. 123 от ЗАДС. Като такова в мотивите на постановлението е посочено Д.М.Ю..

Районният съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като наказващият орган не е ангажирал достатъчно доказателства, въз основа на които да може да бъде направен еднозначен извод, че именно едноличният търговец е субект на нарушението.

Настоящият състав на съда изцяло споделя този извод. Отбелязва, по повод наведено възражение в касационната жалба, че районният съд не е аргументирал акта си с наличието на задължително за наказващия орган, в частта за мотивите постановление за отказ за образуване на досъдебно производство. Позовал се е на последното, като е изтъкнал съображенията на прокурора от районна прокуратура, като допълнителен аргумент в подкрепа на тезата за недоказаност на нарушението, извършено от едноличния търговец.

Отделно от това, този съд обръща внимание и върху обстоятелството, че при извършване на специализираната полицейска операция намерените акцизни вещи са били предадени с протокол не от едноличния търговец, присъствал при проверката, а именно от Д.М.Ю..

При това положение не може да бъде прието за категорично доказано, че държанието върху акцизните вещи е било осъществявано от едноличния търговец само и единствено въз основа на констатацията, че те са били намерени в обект, стопанисван от последния.

Тъй като в случая е ангажирана административнонаказателна отговорност, всяко едно съмнение следва да бъде ценено в полза на санкционираното лице.

Ето защо като е приел, че наказващият орган не е доказал по несъмнен начин авторството на извършеното нарушение първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №271/25.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 445 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Айтос, в частта, с която е отменено наказателно постановление № 917/2016 от 23.08.2016 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на ЕТ „ШАХИН – Г.Ю.”, със седалище и адрес на управление с. Рупча, община Руен, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124а, ал. 1 във вр. с чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в търговски обект – хранителен магазин, находящ се в с. Рупча, община Руен.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

  ЧЛЕНОВЕ: