Р Е Ш Е Н И Е

 

    Номер 604            Година 04.04.2016               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав на десети март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                              2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С.Х.

Прокурор Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 85 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от “Българска телекомуникационна компания” ЕАД, гр.София, район ”Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 115, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д. против решение № 1727/09.12.2015г., постановено по н.а.х.д.№ 4230/2015г. по описа на Районен съд Бургас. Решението се обжалва като неправилно, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Възразява, че наказателното постановление е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, тъй като не са посочени дата и място на извършване на нарушението. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и твърди, че на дружеството не са давани задължителни предписание, като и че длъжностните лица не могат за предписват конкретен начин за разрешаване на рекламация. С жалбата се прави искане да се отмени постановеното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът –Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение Районен съд Бургас е изменил наказателно постановление № 036561 от 22.05.2015г., издадено от Директор на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което за нарушение и на основание чл.230 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, като съдът е намалил размер и́ на 500 лева. За да постанови решението съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентните за това органи, в законовите срокове и в съответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е намерил, че нарушението, за което дружеството е санкционирано е безспорно установено и доказано от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Предписанието е било дадено по реда на чл.193, т.2 от ЗЗП, не е било обжалвано по надлежния ред пред административния съд и е влязло в сила. Съдът е преценил, че правилно е ангажирана отговорността на търговеца на основание чл.230 от ЗЗП, тъй като с бездействието си не е изпълнил задължително предписание на служител на КЗП. Посочено е, че липсват предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН, а наложена санкция в размер от 1000 лева е намерена за прекомерна и с оглед обществената опасност, тежестта на извършеното нарушение и обстоятелството, че е за първи път, наказателното постановление е изменено и на дружеството е определена санкция в размер от 500 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия състав намира, че съдебното решение е валидно, допустимо и е съобразено с материалния закон. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и с подробни мотиви, въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Неоснователни са възраженията на касатора за липсата на съществени реквизити в съставения акт и издаденото наказателно постановление касаещи датата и мястото на извършване на нарушението. Тези възражения, както и твърденията за ограничено право на защита на дружеството в проведеното производство са обсъдени подробно в първоинстанционното съдебно решение, като правилно са приети за неоснователни.

Мястото на извършване на нарушението е посочено и това се явява конкретния търговски обект, където е направена рекламацията на потребителя, а именно магазина на „Виваком“ гр.Бургас, ул.„Кирил и Методий“ №2. Съответно след като предписанието дадено на търговеца е със срок на изпълнение до 26.11.2014г., то неговото неизпълнението може да се констатира от деня, следващ изтичането на дадения срок, в случая 27.11.2014г., като същата дата ясно е посочена от контролните длъжностни лица и в наказателното постановление. В случая са предприети  необходимите действия за установяване на неизпълнението на даденото задължително предписание още на 28.11.2014г. и тогава е установено неговото неизпълнение.

От събраните по делото доказателства се установява, че касаторът е допуснал описаното по чл.230 от ЗЗП административно нарушение. При направената проверка в търговски обект, стопанисван от „БТК“ ЕАД, по повод потребителски сигнал е било установено, че мобилния телефон, посочен в жалбата на потребителя е бил предмет на два броя рекламации, като телефонът, въпреки извършеният ремонт, не е приведен в съответствие с договора за продажба, и след ремонта проявява същия дефект – не разпознава/приема СИМ карта. По повод на това на търговеца са дадени задължителни предписания обективирани в протокол за проверка на документи №К-076749 към Констативен протокол № №0186197/23.10.2014г. - да развали договора за продажба и да възстанови заплатената от потребителя сума в срок до 26.11.2014г. и направените възражения за липсата на дадени задължителни предписания, са неоснователни. По отношение на дадените предписания, от касатора не се твърди и не се ангажират доказателства те да са обжалвани по административен или съдебен ред и отменени, поради което следва да се приеме, че са влезли в законна сила и търговеца на който са дадени има задължението да ги изпълни, както правилно е приел и районния съд. В този смисъл за съставомерността на вмененото на търговеца административно нарушение е от значение „изпълнението” или  съответно „неизпълнението” на дадените от контролния орган задължителни предписания, а не твърденията за тяхната незаконосъобразност, която следва да бъде проверена в друго производство, ако то бъде инициирано. Ето защо, след като касатора не е изпълнил дадените му задължителни предписания, в определения му срок, е извършил вмененото му административно нарушение на чл.230 от ЗЗП и правилно е бил санкциониран с издаденото наказателно постановление.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1727/09.12.2015г., постановено по н.а.х.д.№ 4230/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

    2.