О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   403                 от 13.02.2015г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тринадесети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Х. административно дело номер 85 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК.

Образувано е по жалба на С. С. М., в качеството му на представляващ „Агро – БГ“ ООД гр. Сливен с ЕИК 119667521 с адрес гр. Сливен, ул. „Орешака“ № 42 против Ревизионен акт № Р-20-1400957-091-1/08.09.2014 год., издаден от Н. К. Ж. на длъжност Началник сектор в ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Д. Х. Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 331/21.11.2014 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас. В жалбата е заявено твърдение, че оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение са неправилни и незаконосъобразно по конкретно заявени доводи и мотиви, като е формулирано искане за тяхната отмяна.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 181/19.01.2015 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес от Д. П. - служител на 26.01.2015г. В указания срок (02.02.2015г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. С. М., в качеството му на представляващ „Агро – БГ“ ООД гр. Сливен с ЕИК 119667521 с адрес гр. Сливен, ул. „Орешака“ № 42 против Ревизионен акт № Р-20-1400957-091-1/08.09.2014 год., издаден от Н. К. Ж. на длъжност Началник сектор в ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Д. Х. Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 331/21.11.2014 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 180/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: