Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

      1186               /30.06.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на десети април две хиляди и четиринадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар М.В.  и прокурор Тони Петрова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 85/2014 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е касационна жалба, подадена от “Кройс” ООД – Бургас с ЕИК 201068248 против решение № 2325/25.11.2013 година по н.а.х.д. № 3183/2013 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 02-0203750/14.05.2013 година на директора на дирекция “Инспекция по труда” - Бургас (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл. 402 ал.2 във връзка с чл. 415 ал.2  от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 415 ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева.

Касаторът твърди, че решението е незаконосъобразно, като излага доводи по съществото на спора.

Иска отмяна на решението и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП лицето е санкционирано за това, че не е оказало съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство и противозаконно му е пречило да изпълни служебните си задължения, във връзка с извършвана проверка в търговски обект - бистро “Норт и Саут”, град Бургас, улица “Константин Величков” № 55.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а извършеното нарушение е установено по несъмнен начин..

Решението е законосъобразно, а мотивите му се споделят напълно от настоящия касационен състав.

С разпоредбата на чл.402 ал.2 от КТ е вменено задължение на работодателя, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

В конкретния случай, по повод извършена проверка за спазване на трудовото законодателство в обекта, стопанисван от “Кройс” ООД, до управителя на дружеството е отправено искане за представяне на документи, което – след няколко опита – е връчено лично на управителя на дружеството, 04.02.2013 година. Разпореждането не е изпълнено в указания срок и след изтичането му, до дружеството е АУАН, връчен по специфичния ред на чл. 416 ал.3 изр. последно от КТ.

Жалбоподателят не е представил пред РС доказателства, които да оборят установените отрицателни факти (липса на съдействие при извършване на проверката), а единствено е интерпретирал – от своя гледна точка - обстоятелствата, констатирани от актосъставителя и наказващия орган. Доводите му, законосъобразно не са възприети от РС.

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2325/25.11.2013 година по н.а.х.д. № 3183/2013 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: