Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  914          от 19.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

  Членове:   1. Лилия Александрова

                      2. Павлина Стойчева

 

при секретаря М.В. и прокурор Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 85 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.Г.Ж., ЕГН **********;*** и съдебен адрес гр.***  против решение № 1614/11.10.2012г. постановено по НАХД № 1322/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 700/23.02.2012г., издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 6, т.1, предложение второ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила, както и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация  - началник сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на А.Г.Ж. против наказателно постановление № 700/23.02.2012г., издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 6, т.1, предложение второ от ЗДвП, на Ж. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева. Първоинстанционният районен съд е приел, че при съставяне на АУАН, така и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Не са били налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до порочност на административнонаказателното производство против жалбоподателя. Изложени са мотиви относно размера на наложеното наказание.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Сезираният съдебен състав намира, че нарушението, извършено от Ж. остава недоказано. Съгласно нормата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон. В ал.2 на същата правна норма е предвидено, че редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното, а в ал. 3 - свидетел по акта може да бъде и служебно лице. Безспорно по делото се установява, че АУАН е съставен на база показанията на двамата участници в пътно-транспортното произшествие, като един от тях е именно Ж.. Последният е ангажирал свидетелски показания на лице, което е било в автомобила, собственост на Ж., в момента на ПТП. Следователно, в момента на произшествието не е присъствало длъжностно лице на службите за контрол, предвидени в ЗДвП. От събраните по делото доказателства, включително и от показанията на актосъставителя, не става ясно защо не се кредитират показанията на Ж.. Отделно от това по делото не са представени доказателства за другият участник в произшествието и неговото поведение, за да се прецени дали твърденията на Ж. отговарят на истината. В този смисъл първоинстанционният съд не е изяснил фактическата обстановка, поради което не може да се прецени правилността на постановеното съдебно решение.

По изложените причини наказателното постановление е издадено при недоказана фактическа обстановка, поради което същото не отговаря на изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, която норма изисква описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени изцяло.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1614/11.10.2012г. постановено по НАХД № 1322/2012г. на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1614/11.10.2012г., издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.