ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 26.01.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                        

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 85 по описа за 2010 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Рила Проект” ЕООД, редовно призован по телефона на 14.01.2010г., чрез процесуалния си представител адвокат М., не се явява и не изпраща представител.

         За ответника РДНСК гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С. Представя пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адвокат И.М., процесуален представител на жалбоподателя, в която е посочено, че поради служебни ангажименти в гр.Пловдив във връзка с две дела, едното от които в Пловдивския административен съд, а другото в Пловдивски окръжен съд, адвокат М. не може да се яви на днешното съдебно заседание и иска от съда делото да бъде отложено за друга дата. Молбата е придружена с копия от писмени доказателства, удостоверяващи ангажираността на адвокат М. по съответните дела в гр.Пловдив, за които се твърди в молбата.

        

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като съгласно чл. 139, ал.1 от АПК, за да бъде отложено делото следва да е налице препятствие, което страната не може да отстрани и това препятствие да е налице едновременно за страната и за нейния пълномощник. В конкретния случай се твърди и се представя доказателства само за наличие на такова препятствие по отношение на процесуалния представител на страната, поради което не са налице предпоставките на чл. 139, ал. 1 от АПК и липсват пречки за даване ход на делото. Мотивиран от това и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по искане за спиране на предварителното изпълнение на заповед №ДК-10-65/11.12.2009г. издадена от началника на РДНСК гр.Бургас, допуснатото с влязло в сила разпореждане на органа постановено на основание чл.60, ал.1 от АПК, и се движи по реда на чл.166 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Моля да оставите в сила разпореденото предварително изпълнение по отношение на цитираната заповед, чиито предмет е обявяване на нищожност на разрешение за строеж, по отношение на което към момента на одобряването му е липсвал градоустройствен план – ПУП-ПЗ, в резултат на което е реализиран един такъв строеж със строителни книжа, по отношение на които е налице порочност, която на практика ги прави нищожни. Моля да бъде допуснато и следното съображение, че с настоящата заповед е допуснато предварително изпълнение. Считам, че ще бъдат изпълнени или поне са доказани по-точно предпоставките на чл. 60, ал.1 от АПК, с които да се остави в сила допуснатото изпълнение на заповедта. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молбата на искателя писмени доказателства, подробно описани в самата молба.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис, находящ се на л.32 от делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устни състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. –Моля, уважаемият съд да остави в сила заповедта. По отношение на процесната заповед, чиито предмет е отмяна на разрешението на строеж, по отношение на което е налице съществен порок, водещ до нищожност – именно липсата на одобрен градоустройствен подборен план, което е от съществено значение и едно от основните изисквания, за да е налице не само законосъобразен строеж, а и допускане на съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж. Считам, че порока е от съществено значение, водещ до дълбока и непоправима вреда, а именно неговата нищожност.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът намира искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповед РД-10-65/11.12.2009 г. на началника на РДНСК гр.Бургас за допустимо, като направено от лице, което има правен интерес.

Заповедта на началника на РДНСК е с правно основание, което е извън обхвата на нормата на чл. 217 от ЗУТ. По тази причина, позовавайки се на чл.60, ал.1 от АПК, административният орган с нарочно разпореждане, обективирано в диспозитива на заповедта, е допуснал предварителното изпълнение на същата, като е посочил, че това е сторено по причина обезпечаване и защита на важни обществени интереси, както и с цел да бъде осуетено последвалите значителни и труднопоправими вреди от продължаването на строителството.

Нормата на чл.60, ал.1 от АПК, която е основанието на обжалваното разпореждане въвежда задължение административния орган да мотивира разпореждането си като докаже, че предварителното изпълнение се налага за да се осигури живота и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В конкретния случай, административния орган не е мотивирал разпореждането си, нито го е обосновал. В мотивите на заповедта не се съдържа нито един ред, свързан с постановеното разпореждане. Посочването в самото разпореждане на фразата „защита на важни обществени интереси” само по себе си не представлява мотиви в тази насока. Още повече, че органът въобще не е посочил кои са тези важни обществени интереси, нито е посочил доказателства, които да ги обосновават. С тези съображения и на основание чл.166, ал.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото с разпореждане на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на заповед № ДК-10-65/11.12.2009 г. на началника на РДНСК гр. Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок пред Върховен административен съд, който срок за ответникът по жалбата тече от днес, а за жалбоподателят от съобщаването.

Ппрепис от определението да се връчи на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: