ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1300                 11 юни 2018 година             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  единадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 859  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е образувано по искова молба на Т.Ж.И., понастоящем в затвора в гр.Бургас, затворническо общежитие /ЗО/ „Дебелт“ против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София.

Ищецът претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора в гр. Бургас.

 С определение № 790 от 04.06.2018 г., съдът е  указал на ищеца да отстрани нередовности  в исковата молба по чл.127, ал.1, т.3, 4 и 5 и чл.128, т.2 ГПК. За указанията на съда  същият е уведомен лично на 11.04.2018 г./л.8 от делото/.

 С молба, вх.№4362 от 17.04.2018 г. ищецът е поискал да бъде освободен от дължимата за производството държавна такса и да му бъде назначен служебен адвокат/л.9 от делото/.

 С разпореждане №1875 от 18.04.2018 г. съдът е указал на И. да представи доказателства с оглед преценка приложението  на чл.83, ал.2 ГПК/л.9 от делото/, което му е съобщено на 24.04.2018 г./л.12 от делото/.

 На 30.04.2018 г. е представена декларация за материално и гражданско състояние на И., от която е видно, че същият не притежава имущество/л.14-16 от делото/.

 С оглед преценката за освобождаване на ищеца от заплащане от дължимата за производството държавна такса,  съдът е изискал и от затвора в гр.Бургас справка относно трудовата заетост и паричните преводи, които е получавал ищеца от постъпването си в затвора до настоящия момент. Представена е справка, вх.№5049 от 03.05.2018 година за получените от ищеца парични преводи и трудови възнаграждения, от която е видно, че И. е получавал редовно парични преводи през 2017 г., трудови възнаграждения през м.юли, август и септември 2017 г., а през м. февруари е получил паричен превод в размер на 97.08 лева/л.18 от делото/.

С определение №1005 от 03.05.2018 г. съдът не е освободил ищеца от заплащане на дължимата за производството държавна такса, оставил е без движение исковата молба и му е предоставил нов 7-двенен срок за отстраняване на нередовностите. Определението е връчено на И. на 09.05.2018 г./л.24 от делото/.

До настоящия момент нередовностите не са отстранени. Не се констатира заплатена държавна такса и след извършена служебна справка в счетоводството на съда.

При това положение, производството по делото следва да се прекрати, а исковата молба да се върне на Т.И..

Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК,  Административен съд  Бургас, осми състав:

 

 О П Р Е Д Е Л И  :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Ж.И., понастоящем в затвора в гр.Бургас, затворническо общежитие/ЗО/ „Дебелт“ и я ВРЪЩА на ищеца.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 859 по описа на Административен съд Бургас за 2018 г.

 Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: