Р Е Ш Е Н И Е     

 

Номер 1120                     07 юни 2018  година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на тридесети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Биляна Чакърова

като разгледа  административно  дело  номер  858  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на  чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на „ Съюз на слепите в България, сдружение с нестопанска цел, с ЕИК по Булстат 000703155, със седалище и адрес на управление - гр.***, представлявано от В.Т.Д. против заповед №412 от 08.03.2018 година на кмета на община Несебър, с която, на основание чл.57а, ал.3 ЗУТ, е наредено да се премахне/демонтира/ поставения в източната част на поземлен имот с идентификатор 53045.502.57 по КККР на гр.Обзор, община Несебър/УПИ ІІ, кв.12 по плана на гр.Обзор/, на границата с ПИ с идентификатор 53045.502.490 по КККР на гр.Обзор, община Несебър, в нарушение на нормативноустройствения ред, преместваем обект „павилион-тип фургон“ с приблизителни размери 5.50 м./5.00 м./ 2.45 м., изпълнен от метална конструкция, обшита с панел, с четири метални крака в ъглите; с обособена на източната фасада повдигаща се метална решетка с приблизителни размери - 4.80 м./ 1.80 м. и стъкла, а на южната фасада- метална  решетъчна врата с приблизителни размери -0.80 м./2.00 м. с предназначение за търговска и/или обслужваща дейност, нетрайно прикрепен към терена чрез поставянето му върху зелените площи в имота и да разчисти терена.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена в противоречие с материалния закон и не съответства на неговата цел. Излага съображения. Иска да се отмени заповедта. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата-кмет на община Несебър, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Представил е административната преписка по издаване на заповедта. Не ангажира доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Представени са писмени бележки.

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.215, ал.4 ЗУТ, от лице което адресат на административния акт и има правен и интерес от оспорването му, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

От приложения по делото констативен акт №КО-12 от 13.09.2017 г., при извършена проверка на място, е видно, че в източната част на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 53045.502.57 по КККР на гр.Обзор/УПИ ІІ, кв.12 по плана на гр.Обзор/, собственост на жалбоподателя, на границата с ПИ 53045.502.490 по КККР на гр.Обзор-публична общинска собственост, между външна тоалетна/санитарен възел/ и друг преместваем обект „павилион за кафе с предлагане на сладкарски продукти“ е поставен преместваем обект, представляващ „павилион-тип фургон“ с приблизителни размери 5.50 м./5.00 м./2.45 м., изпълнен от метална конструкция, обшита с панел с монтирани четири метални крака в ъглите; с обособена на източната фасада повдигаща се метална решетка с приблизителни размери 4.80 м./1.80 м. и стъкла и метална решетъчна врата на южната фасада с приблизителни размери 0.80 м./2.00 м. Обектът е нетрайно прикрепен към терена; предназначен е за търговски и/или обслужващи дейности; не се ползва към момента на проверката и има ел. инсталация./л.34-36 от делото/.  Констатирано е, че за обекта няма одобрена схема за разполагането му в имота и не е издавано разрешение за поставяне, в нарушение на чл.56, ал.2 ЗУТ; чл.2, ал.6 и чл.7, т.5 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър /Наредба №10/  и подлежи на премахване на основание чл.57а, ал.1, т.1, предл. първо и т.7 ЗУТ. Местоположението на установения преместваем обект е отразено в окомерна скица -приложение №1, неразделна част от констативния протокол/л.36 от делото/.

 Констативният акт е съставен в отсъствие на жалбоподателя, но му е връчен с писмо, изх.№1558 от 14.09.2017 г., на 15.09.2017 г./л.37 и 38 от делото/. В срока по чл.57а, ал.2 ЗУТ, от жалбоподателя не е подадено възражение.

Въз основа на констатациите в акта и на основание чл.57а, ал.3 ЗУТ, кметът на община Несебър е издал заповед № 412 от 08.03.2018 година, с която е наредено на жалбоподателя, да премахне установения в източната част на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 53045.502.57 по КККР на гр.Обзор/УПИ ІІ, кв.12 по плана на гр.Обзор/, собственост на жалбоподателя, на границата с ПИ 53045.502.490 по КККР на гр.Обзор-публична общинска собственост, между външна тоалетна/санитарен възел/ и друг преместваем обект „павилион за кафе с предлагане на сладкарски продукти“ преместваем обект, представляващ „павилион-тип фургон“ с приблизителни размери 5.50 м./5.00 м./2.45 м., изпълнен от метална конструкция, обшита с панел с монтирани четири метални крака в ъглите; с обособена на източната фасада повдигаща се метална решетка с приблизителни размери 4.80 м./1.80 м. и стъкла и метална решетъчна врата на южната фасада с приблизителни размери 0.80 м./2.00 м., нетрайно прикрепен към терена чрез поставянето му върху зелените площи в имота и да разчисти терена, която е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед №412 от 08.03.2018 г. е издадена от компетентен орган- кмета на община Несебър, съобразно нормата на чл.57а, ал.3 ЗУТ.

На второ място, при издаването й не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, обуславящи нейната отмяна и е в съответната писмена форма.

Относно приложението на материалния закон съдът съобрази следното:

Според нормата на чл.56, ал.1 ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане /спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други/. За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. /чл.56, ал.2 ЗУТ/.

Посочването в чл.56, ал.1 ЗУТ на видовете преместваеми обекти  е примерно, а не изчерпателно, т.е. „ограничително“. При всички случай обаче тези обекти, съобразно цитираната норма, следва да са с предназначение за търговски и/или други обслужващи дейности.

В конкретния случай процесният обект не може да бъде квалифициран като такъв по чл.56, ал.1 ЗУТ, за който да се изисква разрешение за поставяне.  Павилионът-тип фургон, чието премахване е разпоредено със заповедта, към момента на проверката, не се е използвал изобщо, в какъвто смисъл са твърденията на сдружението, каквито са и констатациите на длъжностните лица, съставили констативния акт. Жалбоподателят твърди, че същият е опакован, обезопасен и складиран в собствения му недвижим имот за съхранение и в него не се извършва търговска или друга обслужваща дейност.

От приложените по делото доказателства се установява, че фургонът е ситуиран върху тревните площи в собствения на жалбоподателя имот, между други два обекта - външна тоалетна и павилион за кафе с предлагане на сладкарски изделия и е неизползваем, обстоятелства, които са отразени в процесната заповед и не се оспорват, и е обрасъл с растителност/ л.71 от делото/.

При положение, че обектът е поставен в собствен на сдружението недвижим имот, съхранява се там и не се ползва за извършване на търговска или друга обслужваща дейност, за него не е приложима нормата на чл.57а ЗУТ за премахване.

По правилата за разпределение на доказателствената тежест, съобразно нормата на чл.170, ал.1 АПК, административният орган следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, каквото той в случая не е сторил.

Липсват материалноправните предпоставки за издаване на обжалвания административен акт, предвидени в чл.57а, ал.1, т.1 ЗУТ, съобразно който обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от закона се премахват, когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение.

Затова, заповед №412 от 08.03.2018 г. на кмета на община Несебър, независимо, че е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, следва да се отмени, тъй като е постановена в противоречие с материалния закон и неговата цел.

При този изход на спора разноски на администрацията не се следват.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 АПК,  Административен съд Бургас, осми състав,

 

             Р  Е  Ш  И  :

 

 ОТМЕНЯ заповед №412 от 08.03.2018 година на кмета на община Несебър, с която, на основание чл.57а, ал.3 ЗУТ, на „ Съюз на слепите в България, сдружение с нестопанска цел, с ЕИК по Булстат 000703155, със седалище и адрес на управление - гр.***, представлявано от В.Т.Д., е наредено да се премахне/демонтира/ поставения в източната част на поземлен имот с идентификатор 53045.502.57 по КККР на гр.Обзор, община Несебър/УПИ ІІ, кв.12 по плана на гр.Обзор/, на границата с ПИ с идентификатор 53045.502.490 по КККР на гр.Обзор, община Несебър, в нарушение на нормативноустройствения ред, преместваем обект „павилион-тип фургон“ с приблизителни размери 5.50 м./5.00 м./ 2.45 м., изпълнен от метални конструкция, обшита с панел, с четири метални крака в ъглите му; с обособена на източната фасада повдигаща се метална решетка с приблизителни размери - 4.80 м./ 1.80 м. и стъкла, а на южната фасада- метална  решетъчна врата с приблизителни размери -0.80 м./2.00 м., с предназначение за търговска и/или обслужваща дейност, нетрайно прикрепен към терена чрез поставянето му върху зелените площи в имота и да разчисти терена.

Решението може да се обжалва в 14-днвен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

                                      

 

 

                                                                  СЪДИЯ :