ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 858 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Съюз на слепите в България“, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - кмет на община Несебър,  редовно уведомен, се явява юк. Н. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 5978/30.05.2018 г. от председателя на „Съюз на слепите в България“ В.Д., с която моли да се даде ход на делото. Поддържа жалбата, няма да сочи нови доказателства и изразява становище по съществото на спора. Иска да бъде отменена № 412/08.03.2018 г. на кмета на община Несебър.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Съюз на слепите в България“, сдружение с нестопанска цел, с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление - *********, представлявано от председателя В.Т.Д.,против заповед № 412/08.03.2018 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 57а, ал. 3 ЗУТ е наредено да се премахне /демонтира/ поставения в източната част на поземлен имот с идентификатор 53045.502.57 по КККР на гр. Обзор, община Несебър/УПИ II, кв.12 по плана на гр. Обзор/, на границата на ПИ с идентификатор 53045.502.490 по КККР на гр. Обзор, община Несебър в нарушение на нормативно-устройствения ред, преместваем обект „павилион-тип фургон“ с приблизителни размери 5.50м./5.00м., височина 2.45м., изпълнен от метална конструкция, обшита с панел, с четири метални крака в ъглите му; на източната фасада е обособена повдигаща се метална решетка с приблизителни размери: ширина 4.80м. и височина 1.80м. и стъкла, а на южната фасада - метална решетъчна врата с приблизителни размери  - 0.80м./2.00м. с предназначение за търговска и/или обслужваща дейност, нетрайно прикрепен към терена чрез поставянето му върху зелените площи в имота, и да разчисти терена. 

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

юк. Н.: Оспорвам подадената жалба. Моля да приемете административната преписка, която сме изпратили. Моля да приемете и КП от огледа на място, ведно със снимков материал, който не сме представили с преписката. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства и представения в днешното съдебно заседание КП от 21.08.2017г. на работна група при кметство Обзор, община Несебър и приложения към него снимков материал.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Н.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата на „Съюз на слепите в България“. Считам същата за неоснователна. Не са налице твърдените в нея пороци. Не са налице и отменителни основания по чл. 146 АПК. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите заповедта. Представям и моля да приемете писмени бележки. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: