ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 858 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Венис Марина” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с представено на л. 88 пълномощно.

За ответника - директор на РИОСВ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед РД-64/29.04.2015г. на и.д. директор на РИОСВ Бургас, с която на жалбоподателя е заповядано незабавно да спре всички дейности за извършване на туристическа услуга „Разходка с лодка по река Ропотамо” в резерват „Ропотамо”.

 

АДВОКАТ М. – Моля да спрете производството по делото по взаимно съгласие на страните. С колежката сме на едно мнение по този въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Присъединявам се към искането за спиране на настоящото дело на това основание.

 

С оглед изявлението на пълномощниците на двете страни и на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д.№858/2015г. по описа на Административен съд гр. Бургас по взаимно съгласие на страните.

УКАЗВА на страните, че ако до 6-месечен срок от влизане в сила на настоящото определение не поискат възобновяване на производството, на основание чл.231, ал.1 от ГПК съдът ще прекрати производството по делото.

 

ДЕЛОТО да се докладва при искане за възобновяване в рамките на 6-месечния срок или незабавно, след изтичането му.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС на РБ.

 

Съдия:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ