О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 18.05.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №858 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Р.С.Г., против заповед  № РД- 10- 74/ 12.04.2011/ 12.04.2011г., издадена от Областен управител на Област Бургас.

            На 19.04.2011г. Г. е направила писмено искане на осн. чл. 166 ал.2 АПК за спиране на изпълнението на оспорения акт. Искането е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

            Със заповед  № РД- 10- 74/ 12.04.2011/ 12.04.2011г., издадена от Областен управител на Област Бургас на осн. § 3 ал.5 от ПЗР на ЗСН, е назначена комисия, като е определен персоналния и състав и е разпоредено същата на 18.04.2011г. да предаде на Сдружение за напояване „Карнобатски води” гр. Карнобат владението върху язовир „Голям топчия”, представляващ имот № 000766 по КВС на гр. Карнобат и язовир „ Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на гр. Карнобат.

            Според разпоредбата на чл. 166 ал.1 АПК оспорването спира изпълнението на административния акт. В настоящия случай жалбоподателката е реализирала правото си на жалба на 18.04.2011г., на която дата по силата на цитираната правна норма е спряно изпълнението на оспорения административен акт. Всички действия по изпълнение на акта след посочената дата биха били извършени в нарушение на разпоредбата на чл. 166 ал.1 АПК.

            Оспорената заповед не съдържа разпореждане на осн. чл. 60 ал.1 АПК, нито съществува правна норма, която да дерогира ефекта на реализираното оспорване и да предвижда предварителна изпълняемост.

            Поради това искането за спиране на изпълнението на  заповед  № РД- 10- 74/ 12.04.2011/ 12.04.2011г., издадена от Областен управител на Област Бургас е без предмет.

            Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане искане за спиране на изпълнението на заповед  № РД- 10- 74/ 12.04.2011/ 12.04.2011г., издадена от Областен управител на Област Бургас, направено на 19.04.2011г. от Р.С.Г..

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

            Насрочва делото в съдебно заседание на 12.10.2011г. от 10.00 ч. с призоваване на страните : Р.С.Г.,*** и Сдружение за напояване „Карнобатски води” гр. Карнобат.

            Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………