Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

гр. Бургас, 12.02.2009 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. БУРГАС                                      ХII състав

на дванадесети ноември две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

СЕКРЕТАР: М.В.                       

като разгледа докладваното от съдия Р. дело номер 858 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано по жалба на Община Царево срещу изричен отказ на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, обективиран в писмо изх. № СК-02-10-419/19.07.2007 г., за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Лозенец, община Царево за поземлени имоти с идентификатори 44094.501.5, 44094.501.228 и 44094.501.252.

В жалбата са изложени съображения, че заявлението за изменение на кадастралната карта е подадено от надлежно упълномощено лице, поради което административният орган е следвало да провери дали са налице предпоставките по чл. 57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и в случай, че установи допуснати непълноти и грешки да състави акт, който да бъде подписан от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици. В жалбата се твърди, че административният орган не е извършил проверка за наличие на предпоставките за изменение на кадастралната карта и че отказът му не е мотивиран. Поддържа се, че засягането на друг заинтересован собственик от исканото изменение само по себе си не е достатъчно да обоснове отказ за изменение на кадастралната карта. С жалбата е направено искане за присъждане на разноските по водене на делото.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът – началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас не изпраща процесуален представител и не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна министърът на земеделието и храните не изпраща процесуален представител и не изразява становище по жалбата.

Административен съд - гр. Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания за отмяна на оспорения отказ, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, от процесуално легитимирано лице и срещу годен за обжалване акт, поради което е процесуално недопустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството по издаване на оспорения отказ е образувано по Заявление, вх. № РД-Ц-1005/04.04.2007 г., подадено от инж. П.В. – главен експерт “Кадастър и регулация” при общинска администрация-Царево. Към заявлението е приложен проект за изменение на кадастралната карта на с. Лозенец по отношение на поземлени имоти с идентификатори 44094.501.5, 44094.501.228 и 44094.501.252. Съгласно приложения проект поземлен имот 44094.501.5 се заличава и квадратурата му преминава към 44094.501.228. Проектът включва и поправка на кадастралните регистри като е направено искане за собственик на новообразуваните имоти да се впише община Царево.

За да постанови оспорения отказ, административният орган се е обосновал, че заявлението е подадено от лице без представителна власт и касае поземлен имот 44094.501.5, който не е общински. В подкрепа на изложеното административният орган е посочил, че поземлен имот 44094.501.5 е записан в кадастралния регистър на Животновъдно-промишлен комплекс-Мичурин (ЖПК-Мичурин). Във връзка с изясняване на собствеността на посочения имот началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас е направил запитване до областния управител на област Бургас. В отговор на направеното запитване областният управител на област Бургас е изразил становище (изх. № 60-92/28.06.2007 г.), че ЖПК-Мичурин е прекратена организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и съгласно чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ земите, върху които са разположени обекти на организациите по § 12 и 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, представляват държавна собственост и се актуват от областния управител. В отговора е посочено още, че стопанисването, управлението и разпореждането със земите на прекратените организации се извършва от министъра на земеделието и храните. Като част от административната преписка по издаване на оспорения отказ са представени заверени копия на Баланс на активите и пасивите, които ЖПК-Мичурин предава на Моторно-тракторна станция-Малко Търново (МТС-Малко Търново) към 01.01.1984 г. и приемо-предавателни протоколи от 11.01.1984 г. и 05.01.1988 г. между двете организации.

В съдебното производство е прието експертно заключение по допуснатата по искане на жалбоподателя съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице действащият план на с. Лозенец е одобрен със Заповед № РД-09-52 от 25.04.1985 г. По регулация е образуван кв. 13, отреден за озеленяване. В регулационните граници на кв. 13 е заснет имот, обозначен с планоснимачен № 5, записан в разписния списък към плана като пилчарник ЖПК-Мичурин и допълнено с химикал „за озеленяване”. Със Заповед № 14-325 от 27.08.1996 г. на кмета на община Царево е одобрено попълване на кадастралния план с имот с планоснимачен № 252 с площ 622 кв. м. Имотът е възстановен с решение на ПК-Царево на наследниците на Я.С.Б. във възстановими стари реални граници. Съгласно представения договор за замяна от 12.03.2002 г. имотът с планоснимачен № 252 е прехвърлен от собствениците му на община Царево. Със Заповед № РД-01-462 от 06.12.2001 г. на кмета на община Царево е одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 13. С изменението от УПИ І се обособява нов УПИ ІІ от 2,2 дка, отреден за спортна база. Образуваният нов УПИ І е отреден за озеленяване, спорт и комплексно обществено обслужване. Със Заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра е одобрена кадастралната карта на землището на с. Лозенец. В кадастралната карта имот пл. № 5 от действащия ПУП от 1985 г. е обозначен с идентификатор 44094.501.5, а УПИ І с идентификатор 44094.501.228. Въз основа на проследените изменения в регулационния и кадастралния план вещото лице е дало заключение, че поземлен имот с идентификатор 44094.501.5 по кадастралната карта на с. Лозенец е идентичен с имот с планоснимачен № 5 по действащия план, който е част от УПИ І, кв. 13, актуван с Акт за публична общинска собственост № 105 от 14.12.2001 г.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

По делото е представена Заповед № 300-152/29.10.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра за делегиране на правомощия на началниците на службите по кадастъра за издаване на заповеди по чл. 54, ал. 1 от ЗКИР за одобряване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на териториите на съответните области. Предвид изложеното, оспореният отказ е издаден от компетентен административен орган и не страда от порока нищожност. Налице са обаче съществени процесуални нарушения при постановяване на отказа, които водят до неговата незаконосъобразност и отмяна.

На първо място, съдът не споделя съображението на административния орган, че заявлението е подадено от лице без представителна власт. Основателен е доводът от жалбата, че липсата на доказателства за представителната власт на лицето, подало заявлението, е основание за прекратяване на производството от административния орган и то в случай, че административният орган първо е дал указания за отстраняване на тази нередовност на заявлението и указанията не са изпълнени в определения срок за това. В подкрепа на твърдението, че заявлението е подадено от надлежно упълномощено лице, по делото е представено пълномощно, по силата на което инж. П.В. – главен експерт “Кадастър и регулация” при общинска администрация-Царево е упълномощен от кмета на община Царево да попълва, подава и получава документи до и от Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас за нуждите на община Царево. Видно от датата на представеното пълномощно, същото е издадено на 07.02.2007 г., т. е. преди датата на подаване на заявлението и следователно заявлението е било подадено от надлежно упълномощено лице.

На следващо място съдът намира, че при конкуренция на права по отношение на собствеността на един от процесните имоти административният орган няма право на преценка кой е титулярът на спорното право. Действително административният орган при промяна в кадастралния регистър следва да прецени правоприемството между лицето, записано в регистъра като собственик и заявителя на изменението въз основа на предвидените в закона способи за придобиване на собствеността и представените във всеки конкретен случай документи за собственост. В случая община Царево е представила Акт за публична общинска собственост № 105 от 14.12.2001 г., с който е актуван УПИ І, кв. 13 по плана на с. Лозенец. Съгласно заключението на вещото лице поземленият имот с идентификатор 44094.501.5 по кадастралната карта на с. Лозенец е част от УПИ І, кв. 13. В акта е посочено, че общината е придобила собствеността на основание чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС. Цитираните законови разпоредби предвиждат придобиване от страна на общините на собствеността върху имоти – частна държавна собственост по силата на закона. С оглед изясняване на всички релевантни обстоятелства за произнасянето по подаденото заявление, правилно административният орган е поискал становище за статута на имота, записан в кадастралния регистър на ЖПК-Мичурин, от областния управител на област Бургас в качеството му на орган, който отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта по силата на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за администрацията. Областният управител на област Бургас е изразил становище, че ЖПК-Мичурин и неговият правоприемник МТС-Малко Търново са организации по § 12 и 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ и следователно процесният имот с идентификатор 44094.501.5 е държавна собственост. При така установената колизия между удостовереното в полза на община Царево с акт за публична общинска собственост право на собственост върху имота и твърдяното от областния управител право на собственост на държавата върху имота като произтичащо по силата на закона, административният орган е приел, че имотът не е общинска собственост, като е постановил отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Този отказ обаче е постановен в нарушение на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, който предвижда, че в случай на непълноти или грешки в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, следва да се състави акт за установяването им. В конкретния случай кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец са одобрени със Заповед № РД-18-54/24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра  Към момента на постановяване на заповедта актът за публична общинска собственост на УПИ І, кв. 13 по плана на с. Лозенец вече е бил съставен и вписан в службата по вписванията. Предвид изложеното община Царево е била легитимирана да иска поправка на кадастралния регистър, което е сторила с процесното заявление, като е представила и документа си за собственост - Акт за публична общинска собственост № 105 от 14.12.2001 г., който се ползва с материална доказателствена сила до доказване на противното. При това положение началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас е следвало да развие производство за установяване на непълноти и грешки относно процесния имот, в което производство да вземат участие всички заинтересовани лица. В конкретния случай, освен община Царево, заинтересовано лице се явява министърът на земеделието и храните. Това следва от разпоредбата на чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, съгласно която стопанисването, управлението и разпореждането със земите на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ се извършва от министъра на земеделието и храните. Единствено в това производство може да бъде установено дали в конкретния случай е налице спор за материално право или министърът на земеделието и храните по никакъв начин не отрича правото на община Царево да бъде вписана в кадастралния регистър като собственик на имота. В случай, че министърът на земеделието и храните не подпише акта за непълноти и грешки община Царево ще следва да установи правото си на собственост по отношение на държавата по съдебен ред.

Като се е произнесъл относно собствеността на един от процесните имоти, без да състави акт за непълноти и грешки и без да извърши проверка дали е налице материалноправен спор за собствеността му, началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас е постановил оспорения отказ при допуснато съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на отказа и за изпращане на административната преписка за ново произнасяне. При новото произнасяне началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас следва да състави акт за непълноти и грешки, който да представи за подпис на министъра на земеделието и храните, като в случай на данни за материалноправен спор за собственост върху поземления имот с идентификатор 44094.501.5 да постанови мотивиран отказ по подаденото заявление.

Предвид изхода на делото, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени претендираните разноски по водене на делото, възлизащи на сумата от 400 лв., от които 200 лв. платено адвокатско възнаграждение и 200 лв. внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.

Водим от горното и на основание 173, ал. 2 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изричен отказ на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, обективиран в писмо изх. № СК-02-10-419/19.07.2007 г., за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево за поземлени имоти с идентификатори 44094.501.5, 44094.501.228 и 44094.501.252.

ИЗПРАЩА административната преписка на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас да заплати в полза на община Царево сумата от 400 лв. (четиристотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение и внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                       СЪДИЯ: