ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти април               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 857 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Съюз на слепите в България, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява, представлява се  от юрисконсулт Н., която представя пълномощно.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от В.Д., председател на Съюза на слепите в България (ССБ) с адрес – град София, улица „***против заповед № 411/08.03.2018 година на кмета на Община Несебър.

С административния акт – по отношение на ССБ - е разпоредено премахване на преместваем обект, обозначен като „Павилион за кафе с предлагане на сладкарски продукти“ с размери 2,45/5,50 метра и височина 2,45 метра, с метална конструкция, обшита с термопанел, с монтирани три повдигащи се метални капака на южната фасада и обособена врата на източната фасада с размери 0,80/1,96 метра, разположен в източната част на поземлен имот с идентификатор ***по КККР на град ***.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Моля да приемете констативен протокол, тъй като установихме, че не е представен с първоначалното придружително писмо, а е констатиран в акта. Това е протокол от огледа на място. Към него има приложена снимка 1 брой. Протоколът е констатиран в констативния акт.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 и 3 от делото.

ПРИЕМА констативен протокол от 21.08.2017 г. на служители в община Несебър, ведно с приложена към протокола снимка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите жалбата на Съюза на слепите в България като неоснователна и да оставите в сила оспорената с нея заповед №411/08.03.2017 г.

Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които моля да приемете.

Моля да ми бъдат присъдени разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: