ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      672                                        19 .04.2017 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, деветнадесети състав, в закрито заседание на деветнадесети април в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно дело № 857 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН)

         Образувано е по частна жалба на Й.И.Е., ЕГН **********,*** против Определение № 476 от 16.03.2017г. по нахд № 647/2017г. по описа на Районен съд  Бургас,  с което, на основание чл.63,  ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е оставил без разглеждане  жалбата му срещу наказателно постановление № 691/14.03.2013г., издадено от началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР - Бургас

         В жалбата се излагат доводи, че от известието за доставяне не се установява какво точно му е връчено на 07.08.2013г. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на районни съд за разглеждане по същество.

         Ответната страна – ОД на МВР Бургас, сектор „пътна полиция“, не изразява становище по частната жалба. .

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, е неоснователна.

За да постанови обжалваното определение, районният съд е приел, че видно от известие за доставяне – л. 15 от делото, препис от наказателното постановление е получен лично от жалбоподателя на 07.08.2013 г., което е удостоверено с подпис на пощенски служител. Жалбоподателят саморъчно е вписал фамилията си в известието за доставяне и е положил подпис. Съдът е приел, че е спазена процедурата по уведомяване на нарушителя, поради което е било безпредметно да се правят „нови опити” да му се връчва препис от наказателното постановление. В този смисъл срокът за обжалване на наказателното постановление е започнал да тече от 07.08.2013 г., а не от 25.01.2017 г., когато „повторно” му е връчен препис от наказателното постановление, и е изтекъл още към дата 15.08.2013 г.

Така постановеното определение е правилно.

Както правилно е приел Бургаският районен съд видно от наличното  по делото известие за доставяне, постановлението е му е връчено лично на 07.08.2013г. В него е отбелязано „НП 691-2013/0200”, а пълният номер на наказателното постановление е 0200-691/14.03.2013г., т.е., както е установил и районният съд касае се за един и същ документ. Съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят може да обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му. Срокът за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 15.08.2013 г. Срокът е преклузивен и с изтичането му правото на жалба се погасява. Повторното връчване на наказателното постановление на 25.01.2017г. не новира срокът, т.е. не започва да тече нов срок за обжалването му.

Поради изложеното правилно Бургаският районен съд е оставил жалбата без разглеждане поради просрочие и е прекратил производството по делото.

         Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.2, вр. чл. 236 от АПК, вр. чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 476 от 16.03.2017г. постановено по адм. д. № 647 по описа на Бургаския районен съд за 2017г.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.