О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

792/07.05.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на седми май, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 857/2012 година.

 

Производството е образувано по искане от “Български ветеринарен съюз” – София с ЕИК 175468850, представляван от доктор Й.Б. с посочен съдебен адрес – град ***, ветеринарен кабинет “Сте - Ди”, чрез доктор С.М.С. против твърдяно фактическо бездействие на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – град Бургас.

С определение № 670/12.04.2012 година, съдът е указал на жалбоподателя Б. да представи доказателство за представителната си власт, доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева – за разглеждане на оспорването и доказателство за датата, на която “Български ветеринарен съюз” – София е отправил искането си до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – град Бургас.

Указанията са получени на заявения съдебен адрес на 17.04.2012 година (лист 6). Срокът за отстраняване на процесуалната нередовност е изтекъл на 24.04.2012 година – работен ден. До настоящия момент липсват действия в тази насока.

Неотстраняването на установената нередовност е пречка за разглеждане на оспорването по същество. Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от “Български ветеринарен съюз” – София с ЕИК 175468850, представляван от доктор Й.Б. с посочен съдебен адрес – град ***, ветеринарен кабинет “Сте - Ди”, чрез доктор С.М.С. против твърдяно фактическо бездействие на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – град Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 857/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: