ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 21.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи май                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 856 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.В., редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.Ш.*** при РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЦАРЕВО КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че с входящ № 5042/03.05.2018 година  по делото е постъпила молба от ответната страна Д.Ш., с която заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.:  Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Административното дело е образувано по жалба от Г.И.В. ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 17-0302-000058/22.07.2017г., издадена от Д.П.Ш.на длъжност *** към ОДМВР Бургас, РУ Царево, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Г.И.В. ЕГН **********, с постоянен адрес *** е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 1 ГОДИНА, именно за 180 дни.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и постановена при липса на материални предпоставки за налагането й.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът докладва, че по делото с входящ № 5041/03.05.2018 година е постъпила административната преписка.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Нямам възражения по доклада.

Съдът намира, че представените с цитираното писмо писмени документи са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА документите, представени по делото с писмо входящ № 5041/03.05.2018 година.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Считам, че заповедта е незаконосъобразна,  липсва надлежно упълномощаване на издателя на ПАМ, във връзка с представената по делото заповед от Директора на ОД на МВР Бургас, с която се оправомощават лицата, които са изчерпателно изброени. Според самото писмо за неявяване в днешното съдебно заседание от ответника,  там е написал,  че той работи в звено „Пътен контрол“, а такова звено липсва в заповедта на упълномощаване. Липсват данни за упълномощаване на самия Директор на ОД МВР Бургас, който  не е упълномощен от министъра на МВР.

 На следващо място считам, че са налице съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като адресат на заповедта е Г.В., като физическо лице с ЕГН, адрес и др. Докато собственик на автомобила е Г.В. като ЕТ със съответния ЕИК номер. Приложил съм документ. Не може аз да съм надлежен адресат като физическо лице.

 Относно датите на издаване на заповедта за прилагане на ПАМ. Заповедта е издадена на 22.07.2017 година, а е посочената лабораторна  експертиза е от 24.07.2017година, т.е. няма как да се позовава за неосъществени факти и бъдещи събития. Липсват данни как е осъществена самата експертиза,  има нормативни актове, които определят реда, по който се определя наличието на алкохол. Там си има изисквания за съответното лице, което да извършва тези дейности. Няма данни за това лице, посочено в експертизата какво образование има, специалност, къде е назначена на работа.  На следващо място тя работи към системата  на МВР, това е лице, пряко заинтересовано от изхода на делото. Евентуално зачитане на  тази експертиза като служител на МВР, това ще й повише професионалното оценяване. А въз основна на него всеки служител получава реален доход за добре свършена работа. Ако се допуска, че може да се извършват в специализираните лаборатории на МВР, то това противоречи  на основните принципи на АПК като заинтересовано лице. Ако това беше направено в някой от медицинските центрове на териториите на страната /Бургас мисля,че е към Пловдив/, то изследването щеше да бъде безпристрастно. Лекарите от Пловдив нямаше да се пристрастни. Това не е така за служител на МВР.

На следващо място считам, че няма фактически обснования за прилагането на точно тази принудителна административна мярка. Има друг текст за ПАМ, който говори за спиране от движение за срок от 1 месец  на собственик, който допуска или предоставя управлението на лице, което е под влиянието на алкохол. Ако беше приложена тази ПАМ  щеше да бъде по- законосъобразно. Аз не съм надлежен адресат. Заповедта е издадена преди  наличието на експертиза, от лице което не е надлежно упълномощено да издават такива заповеди и не е ясно на каква длъжност работи изобщо. Нарушена е процедурата по възлагане на експертизата.

Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 10.00 лв държавна такса и 2.40 лв за копиране на документи по преписката, които ответната страна би следвало да издава безплатно.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: