ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 856 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Ищецът Б.Н.М. - редовно уведомен, се явява лично.

         За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника - Министерство на правосъдието - гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         Явява се свидетелят Д.С. Д..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от ответника с писмо вх. № 7161/12.07.2016 г., по опис.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото допълнение към исковата молба с вх. № 7650/27.07.2016 г., относно втория обективно кумулативен съединен иск за сумата от 25 000 лв., касаещ медицинското обслужване в затвора за периода от 24.03.2009 г. до 09.10.2013 г., както и прави доказателствено искане да бъде разпитан като свидетел М.П.П.. Желае да бъде освободен служебният му защитник адв. К.К..

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба с вх. № 9786/24.10.2016 г.  от адв. К.К. от БАК като особен представител на ищеца в настоящото административно производство, с която моли съда да не се дава ход на делото и да се назначи друг особен представител на ищеца М., поради възникнали противоречия, относно начина, по който се осъществява защитата по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че към настоящия момент не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Ищецът следва да изясни дали поддържа заявените искове към настоящия момент, предвид оттеглянето на адв. К. от процесуално представителство. Ако същият не ги поддържа, следва да изясни петитума на исковата си претенции в кратък срок сам или с друг особен представител.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам си молбата за назначаване на служебен защитник или ще ангажирам такъв.

 

Съдът, като взе предвид постъпилата молба от ищеца и неговото изявление в днешното съдебно заседание и предвид постъпилата молба от процесуалния му представител, че се отказва от защитата на М., намира, че с оглед охраняване интересите на ищеца, ход на делото не следва да се дава, поради което

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДА СЕ НАПРАВИ СПРАВКА в затвора в гр. Пловдив за трудовата заетост и паричните преводи, които получава Б.Н.М. през последните шест месеца, в 7 -дневен срок, считано от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА началника на затвора в гр.Пловдив да представи поисканата справка в посочения от съда срок.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за следващото съдебно заседание свидетелят Д.С. Д., понастоящем в затвора в гр. Стара Загора.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за следващото съдебно заседание като свидетел М.П.П., понастоящем в затвора в гр. Пловдив.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.12.2016 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: