ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 06.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шести юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 856 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Ищецът Б.Н.М. - редовно уведомен се явява лично.

         За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, се явява юк. Ч. с представено по делото  пълномощно.

         За ответника Министерство на правосъдието- София - редовно уведомен, се явява юк. Ч. с представено пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Дуков.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от процесуалния представител  на ищеца с вх. № 5976/08.06.2016г., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като на 06.07.2016 г. същият е ангажиран по а.н.д. № 15410/2015 г. по описа на СРС. Представя към молбата призовка на страната. Не представя доказателства, от които да е видно, че е ангажиран като процесуалне представител по цитираното дело на СРС.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Ч.: С оглед явяване на ищеца в днешното съдебно заседание - да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид становището на страните и съобрзи нормата на чл.139, ал.1 АПК, намира, че не е налице основание за отлагане на делото, поради което

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на Б.Н.М. и допълнението към нея против Министерство на правосъдието - София и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София към Министерство на правосъдието - София, с които претендира изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, на основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, както следва:

- от Министерство на правосъдието София - за сумата 8 000 лева за периода 24.03.2009 г. до 01.06.2009 г., ведно със законната лихва от деня на забавата до окончателното изплащане на сумата;

- и от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София - от 01.06.2009 г. до 09.10.2013 г., в размер на 12 000 лв., ведно със законната лихва от деня на забавата до окончателното изплащане на сумата.

 

         Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция, след като с Решение № 4708/20.04.2016 г., постановено по адм. дело № 5156/2015 г. на Върховен административен съд, е обезсилено решение № 267/12.02.2015 г., постановено по адм. дело № 2505/2013 г. на  Административен съд - Бургас в обжалваната част и е постановено делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Бургас в обезсилената част, като бъдат спазени дадените указания.

         Пред Върховен административен съд е обжалвано решението само в частта, в която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София е осъдена да заплати на ищеца обезщетение в размер на 1 500 лв. за периода 24.03.2009 г. до 09.10.2013 г., ведно със законната лихва от деня на забавата до окончателното изплащане на обезщетението. В останалата част исковата молба е отхвърлена, касаеща претенции за претърпени неимуществени вреди в резултат на неоказано медицинско обслужване и здравословен контрол по време на престоя му в затвора на гр. Бургас за посочения период. В тази част решението не е обжалвано от ищеца, поради което е влязло в сила.

         Ето защо, предмет на разглеждане  в настоящото производство е само претенцията на ищеца за претърпени неимуществени вреди свързани с битовите условия за осигурен достъп до санитарен възел и течаща вода за периода 24.03.2009 г. до 09.10.2013 г., ведно със законната лихва от деня на забавата до окончателното изплащане на обезщетенията, претендирани от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- София и Министерство на правосъдието- София.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на ищеца, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 154, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 144, ал. 1  АПК.

 

         ИЩЕЦЪТ: Претендирам обезщетение за периода 24.03.2009 г. до 01.06.2009 г. за сумата от 8 000.00 лв., ведно със законната лихва за претендираната сума до деня на окончателното й изплащане. Тази сума я претендирам от Министернство на правосъдието, касаеща неблагоприятните условия при които съм бил поставен.

         За периода 01.06.2009 г. до 09.10.2013 г. претендирам сумата от 50 000 лв. Не съм съгласен със сумата, посочена в допълнението към исковата молба. Претендирам сумата от 50 000.00 лв., която претендирам за изплащане от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София.

         Имам доказателствено искане: Желая в следващото съдебно заседание да бъде разпитан свидетелят Д.С.Д., който изтърпява наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Стара Загора, който за процесния период е бил с мен в затвора в гр. Бургас и ще установява факти свързани с моята претенция.

 

СЪДЪТ ВРЪЧВА НА ИЩЕЦА писмен отговор от процесуалния представител  на ответника.

 

         Юк. Ч.: Относно допустимостта на иска - предоставям на съда. Не възразявам относно доказателственото искане на ищеца за разпит на свидетел. Исковата молба в тази част е неоснователна. Подробни съображения са изложени в представения писмен отговор, който поддържам. В него съм изложил и подробни възражения. Да се приобщят доказателствата от предходното дело.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е допустима след направените уточнения. Нямам доказателствени искания. Да се уважи искането на ищеца.

 

Съдът, с оглед твърденията в исковата молба и разпределението на доказателствената тежест, намира, че следва да укаже на ищеца да ангажира допълнителни доказателства.

Ето защо и  по доказателствата

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:      

ПРИЕМА събраните по адм. дело  № 2505/2013 г. на Адм. съд-Бургас писмени доказателства, както и приложените в настоящото производство писмени доказателства.

 УКАЗВА НА ИЩЕЦА, с оглед твърденията в исковата молба и допълненията към нея, че следва да ангажира допълнителни доказателства включително и разпит на свидетели.

ЗАДЪЛЖАВА директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- София при Министерство на правосъдието да представи надлежно заверени Доклад на Комисията за предотвратяване на изтезанията за процесния период, както и справка за изпълнение на указанията дадени с него, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.10.2016 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за следващото съдебно заседание поискания от ищеца свидетел.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: