РЕШЕНИЕ 1027

 

11.06.2015г., град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XVI-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ. На тридесети април две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер   856   по    описа    за   2015  година.

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на А.А., ЕГН *********, с постоянен адрес: ***, чрез адв. Д., против решение 58 от 02.04.2015г., постановено по НАХД 14/2015г. по описа на районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) 616/08.12.2014 г., издадено от зам. началника на митница Бургас, с която на А.А.  на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и  данъчните складове (ЗАДС) е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева и  е постановено на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС отнемане  в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението. Касаторът излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение Моли съдът да го отмени и постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление на зам. кмета на община Бургас като законосъобразно и  правилно.

          Ответникът, заместник началник на митница Бургас, не изразява становище по касационната жалба.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и  законосъобразно.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

          Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд - Царево само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

          Производството пред Районен съд - Царево е образувано по жалба на А. *** против наказателно постановление 616/08.12.2014г. на заместник началника на митница Бургас, с което на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.,  и  на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане  в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението. 

          До налагане на наказанието се е стигнало, след като на 19.08.2014г. в автомобил, управляван от А., при проверка са открити цигари с надпис Duty free. С протокол за доброволно предаване стоките са предадени на органите на полицията. Съставен е АУАН , в който е записано, че А. държи в личния си автомобил 10 кутии цигари с марка DON без акцизен български бандерол, на които се чете надпис Duty free.  В издаденото  въз основа на акта, НП дължимият акциз е определен на 37,50 лв. С него административно наказващият орган е приел, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС, и деянието представлява нарушение  на зл.123, ал.6 от ЗАДС.

Съдът е приел, че административно-наказващият орган е издал правилно и законосъобразно наказателно постановление, поради което го е потвърдил.

          Така постановеното решение е неправилно.

          От събраните по делото доказателства се установява, че в АУАН е описано, че “държи в личния си автомобил 10 броя кутии цигари”. Видно е, че в  акта са налице преправяния и  зачертавания, относно обекта на нарушението. В обстоятелствената част на НП е записано, че цигарите са PALLADIUM, след което че са марка DON, а в разпоредителната част отново е посочено, че цигарите са марка “PALLADIUM”.  В тази връзка основателно е възражението на касатора, че съдът неправилно е оценил като техническа грешка посочването в НП различна марка цигари, от тази посочена в АУАН. В АУАН е посочено, че са открити цигари с марка DON, а с НП лицето е санкционирано, затова, че е държал цигари с марка PALLADIUM. В разпита на свидетеля не се уточнява каква марка са били цигарите.

          При така установеното несъответствие между установеното в АУАН и фактите описани в НП, не е установено какъв точно е предметът на нарушението. Администрартивнонаказателният процес е строго нормирана дейност. При наличие на посочените противоречия в АУАН и  НП съществено се ограничава правото на зашита на наказаното лице, което има право да узнае какво точно нарушение е извършил и  при какви обстоятелства. Нарушаване на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй  като представлява съществено процесуално нарушение. Предметът на нарушението е признак от категорията на съставомерните и посочването им, винаги е дължими, т.е. чрез тях се индивидуализира нарушението  по категоричен начин и  се гарантира спазването на принципа “non bis in idem”. В този смисъл е и  ТР №2/2000г. на ВКС относно съществените процесуални  нарушения в наказателното производство.  Поради изложеното обжалваното НП следва да бъде отменено.

          Като е приел обратното районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и тъй  като  делото е изяснено от фактическа страна, на основание чл.222, ал.1 от АПК, вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени НП 9 616/08.12.2014 г., издадено от зам. началника на митница Бургас,

          Мотивиран от гореизложеното, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ решение 58 от 02.04.2015г., постановено по адм. дело 14/2015г. по описа на районен съд - Царево и  вместо него постановява:

          ОТМЕНЯ наказателно постановление 616/08.12.2014 г., издадено от зам. началника на митница Бургас.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                            

                                                                             2.