ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2009, 23.09.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети септември                        две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

административно дело номер 856 по  описа  за 2007 година.

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трансвидеоком” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ – РДНСК Бургас, редовно призовани, юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Приморско, редовно призовани, представлява се от адв. О., с пълномощно по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         С Определение № 7981/16.06.2009 г. по административно дело № 3536/2009 г. по описа на ВАС делото е върнато на Административен съд - Бургас за евентуално постановяване на допълнително решение по оспорения мълчалив отказ.

         Постъпила е молба от адв. В.В., с която същият поддържа жалбата срещу мълчаливия отказ на РДНСК-Бургас да се произнесе по жалбата на „ТРАНВИДЕОКОМ” ООД срещу Решение № 2552/18.02.2005 г. на гл. архитект на община Приморско. От процесуалния представител на жалбоподателя са представени следните писмени доказателства – комплексен доклад № ЛК-000097-д-нп-034/05.08.2005 г. и заявление за гласуване на одобряване на инвестиционен проект-заснемане за узаконяване вх. № 6321/09.08.2005 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Аз считам, че жалбата срещу мълчаливия отказ на началника на РДНСК е недопустима. На първо място има изричен такъв и би следвало както правилно и законосъобразно съдът е постановил своето решение да се разгледа жалбата изцяло по изричния отказ. Към настоящия момент моля да имате предвид, че строежът е премахнат. Това се доказа в хода на развилото се производство, по което имаме решение и от основната и няколко допълнителни експертизи. В тази връзка считам, че няма правен интерес от оспорването на мълчалив отказ за узаконяване на строеж, който вече е премахнат доброволно.

         АДВ. О.: Считаме, че не е налице правен интерес от оспорване на мълчалив отказ поради това, че е последвал изричен такъв, а при това положение правните последици в правната сфера на жалбоподателя са последица от изричния отказ, а не от бездействието на административния орган да се произнесе, по чиято законосъобразност евентуално съдът би следвало да се произнесе. Считаме също така, че следва да се възприеме практиката на ВАС по редица сходни дела, според която когато след оспорване на мълчалив отказ административният орган се произнесе с изричен такъв, то жалбата се счита за насочена срещу изричния отказ. В този смисъл считаме, че  произнасянето на съда по законосъобразността по мълчаливия отказ би било лишено от предмет. В тази връзка моля съда да вземе предвид, че жалбата е насочена срещу изричния отказ. Евентуално молим жалбата да бъде оставена без разглеждане, а ако бъде прието, че е допустима – да бъде отхвърлена.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените писмени доказателства с молба вх. № 6216/18.09.2009 г., представена от процесуалния представител на жалбоподателя.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без разглеждане жалбата срещу мълчаливия отказ на началника на РДНСК. В случай, че разгледате основателността й, моля да отхвърлите същата като неоснователна.

         АДВ. О.: Моля  жалбата да се остави без разглеждане. Да се вземе предвид, че жалбата е насочена срещу изричния отказ. Молим да отхвърлите жалбата срещу мълчалив отказ на началник на РДНСК.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: