Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

гр.  Бургас, 08.01.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                ХII състав

на осми октомври две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

СЕКРЕТАР: Й.Б.                          

като разгледа докладваното от съдия Ю.Р. дело номер 856 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 215 и сл. от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано по жалба на “Трансвидеоком” ООД със седалище и адрес на управление *** срещу мълчалив отказ на началника на РДНСК-гр. Бургас да се произнесе по жалба срещу отказ на главния архитект на община Приморско, изх. № 2552/18.08.2005 г. за узаконяване на незаконен строеж “Кабелна разпределителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност гр. Приморско” с възложител “Трансвидеоком” ООД. В хода на съдебното производство началникът на РДНСК-гр. Бургас се е произнесъл изрично със Заповед № 51/22.10.2007 г., с която отхвърлил жалбата срещу отказа за узаконяване.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя  поддържа жалбата на изложените в нея основания и изрично заявява, че обжалва Заповед № 51/22.10.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.

Ответникът РДНСК–гр. Бургас чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Процесуалният представител на община Приморско изразява становище за недопустимост на жалбата. Твърди, че жалбата е насочена срещу отказа за узаконяване, който не подлежи на пряко обжалване по съдебен ред. Излага също така аргументи за неоснователност на жалбата, тъй като по делото не са представени доказателства за допустимостта на процесния строеж по разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен, или по действащите разпоредби.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания за отмяна на оспорената заповед, намира следното:

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебно заседание, че обжалва заповедта на началника на РДНСК-гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата срещу отказа за узаконяване, съдът намира, че жалбата е насочена срещу годен за обжалване административен акт. Жалбата е подадена от възложителя на строежа, който се явява процесуално легитимирано лице да обжалва отказа за узаконяване. По делото не са налице доказателства за датата на уведомяване на жалбоподателя за заповедта на началника на РДНСК, поради което съдът намира, че жалбата следва да се счита за подадена в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. По изложените съображения съдът намира жалбата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред главния архитект на община Приморско е образувано по заявление на “Трансвидеоком” ООД, вх. № 486/26.01.2004 г. С констативен акт № 44/19.11.2004 г., съставен от служители на община Приморско, е констатирано въвеждането в експлоатация на въздушна кабелна разпределителна мрежа в гр. Приморско без необходимите строителни книжа и без да е приета по установения в закона ред.

С писмо, изх. № 930/24.03.2005 г. главният архитект на община Приморско е уведомил “Трансвидеоком” ООД да представи в едномесечен срок инвестиционен проект “Подземно кабелно съобщително трасе” за частта от р. Караагач до кръстовището на ул. “Странджа” и 12-та улица в гр. Приморско и “Въздушни кабелни радио- и телевизионни разпространителни мрежи” за останалата част от обекта в гр. Приморско и с. Китен, копие от влязъл в сила ПУП (парцеларен план) и писмено съгласие от собствениците на имотите, през които преминава подземното кабелно съобщително трасе, част от междуселищната кабелна мрежа гр. Приморско – с. Китен – гр. Царево и на собствениците на въздушните електрически преносни мрежи по конкретно посочени улици.

С писмо, вх. № 2360/01.04.2005 г. от страна на “Трансвидеоком” ООД е поискано да бъде представено от община Приморско копие от влязъл в сила ПУП-Парцеларен план на гр. Приморско, необходим за изготвяне на проект за въздушни кабелни радио- и телевизионни мрежи на територията на гр. Приморско.

С писмо, вх. № 2466/06.04.2005 г. от страна на “Трансвидеоком” ООД е поискано съдействие от община  Приморско за предоставяне на писмено съгласие на общинските власти за ползване на стълбовете – общинска собственост, разположени на ул. “Опълченска”, “Славянска”, “Явор”, “Сирена”, “Перла” и “Еделвайс” в гр. Приморско.

С писмо, изх. № 1393/20.04.2005 г. жалбоподателят е уведомен, че община Приморско в качеството си на собственик на металните стълбове-част от осветителната мрежа на територията на гр. Приморско не дава съгласие за ползване на стълбовете за нуждите на въздушната кабелна мрежа, поради системно неизпълнение на разпоредбата на чл. 175, ал. 2 и 3 от Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г., отм., бр. 41 от 22.05.2007 г.).

С писмо, изх. № 1411/22.04.2005 г. главният архитект на община Приморско е уведомил “Трансвидеоком” ООД, че в архива на община Приморско не е налице ПУП (парцеларен план) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за изграждане на въздушни и подземни кабелни радио- и телевизионни мрежи на територията на община Приморско.

С писмо, вх. № 2994/21.04.2005 г. от страна на “Трансвидеоком” ООД е поискано удължаване на срока с най-малко два месеца за представяне на изисканите инвестиционни проекти, копие на копие от влязъл в сила ПУП и съгласие от собствениците на имотите, през които преминава трасето на мрежата.

С писмо, изх. № 1446/26.04.2005 г. главният архитект е уведомил “Трансвидеоком” ООД, че искането му са удължаване на срока не е уважено, поради липса на съгласие на община Приморско за ползване на електрическите стълбове за нуждите на въздушната кабелна мрежа и липсата на ПУП (парцеларен план) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за изграждане на въздушни и подземни кабелни радио- и телевизионни мрежи на територията на община Приморско. Съгласно приложената по делото обратна разписка, посоченото писмо е получено от “Трансвидеоком” ООД на 04.05.2005 г.

С решение по т. 9 от Протокол № 6 от 19.05.2005 г. ЕСУТ при община Приморско е върнал представения проект на кабелна разпределителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали в гр. Приморско със следните забележки: липса на платена такса за изготвяне на оценка  за съответствие по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ; липса на положителни становища от собствениците на осветителната и електрическата  мрежа; липса на проект по част геодезия; главната станция към кабелната разпределителна мрежа да се оформи като инвестиционен проект за извършено преустройство и да се приложи договор за наем на помещението-собственост на “КБС” ООД гр. Бургас, в което е разположена станцията; проектната документация да се съгласува с “БТК” ЕАД и “Електроразпределение” ЕАД клон Бургас; да се подпечатат графичните и текстовите части на проекта от правоспособен проектант; да се представи удостоверение за регистриран договор от съответната камара; да се приложи предварителен договор от “Електроразпределение” ЕАД съгласно чл. 144, ал. 2 от ЗУТ.

С писмо, изх. № 2059/24.06.2005 г. главният архитект е изпратил решение по т. 9 от Протокол № 6 от 19.05.2005 г. ЕСУТ при община Приморско на “Трансвидеоком” ООД с указание в срок до един месец да внесе инвестиционните проекти заедно с необходимите документи по чл. 144 от ЗУТ, като изрично е отбелязано, че при неспазване на определения срок ще бъде приложена разпоредбата на § 184, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г.).

Със заявление, вх. № 6321/09.08.2005 г. възложителятя “Трансвидеоком” ООД е представил за съгласуване инвестиционен проект-заснемане за узаконяване, придружен от комплексен доклад № ЛК-000097-д-нп-034 от 05.08.2005 г. на лицензиран консултант “Координати груп 2003” ООД гр. Бургас.

След разглеждане на представената документация главният архитект на община Приморско е констатирал, че липсва приложено положително становище от собственика на осветителната мрежа, липсва приложен проект по част геодезия и главната станция към кабелната разпределителна мрежа не е оформена като инвестиционен проект за извършено преустройство и липса на приложен договор със собственика на хотел Белица гр. Приморско за ползване на помещението, в което е разположена главната станция. Въз основа на цитираните констатации е постановен отказ за узаконяване на процесния строеж.

По жалба на “Трансвидеоком” ООД е образувано производство по оспорване на отказа за узаконяване пред началника на РДНСК-гр. Бургас. Със Заповед № 51/22.10.2007 г. началникът на РДНСК-гр. Бургас е отхвърлил жалбата на “Трансвидеоком” ООД. За да отхвърли жалбата, началникът на РДНСК-гр. Бургас е възприел част от мотивите, изложени в отказа за узаконяване. На първо място е посочил, че съгласно инвестиционния проект – заснемане е предвидено въздушната кабелна разпределителна мрежа да преминава по съществуващите електрически стълбове, а от представените документи не става ясно дали същите са собственост на “ЕВН-Електроразпределение” АД или са за улично осветление – собственост на общината. В тази връзка началникът на РДНСК-гр. Бургас се е позовал на цитираното по-горе писмо, изх. № 1393/20.04.2005 г., с което жалбоподателят е уведомен, че община Приморско не дава съгласие за ползване на електрическите стълбове за нуждите на въздушната кабелна мрежа. Обсъдил е представените договори с “Електроразпределение” ЕАД клон Бургас и е посочил, че от тяхното съдържание не става ясно отдадените под наем стълбове в кое населено място са разположени и по кои улици минава трасето на въздушната кабелна мрежа. На следващо място е изложено, че главната станция към кабелната разпределителна мрежа не е оформена като отделен проект за извършено преустройство на помещението, в което станцията е разположена.

В жалбата са изложени доводи, че жалбоподателят в качеството си на обществен оператор има право на преминаване през общинските имоти по силата на Закона за далекосъобщенията, поради което за разполагане на кабелите на процесния строеж върху стълбовете общинска собственост не е необходимо съгласие от община Приморско. В подкрепа на изложеното представя становище на МРРБ, изх. № 92-00-1210/08.12.2004 г. В жалбата се поддържа, че за узаконяване на процесния строеж не е необходим проект по част геодезия, тъй като съгласно действащата нормативна уредба към момента на изграждане на мрежата, е допустимо в населени места с население до 3000 души да се изгражда въздушна кабелна мрежа. На последно място се твърди, че жалбоподателят е изпълнил всички указания на главния архитект на община Приморско, поради което не са били налице основания за издаване на отказ за узаконяване.

По искане на процесуалния представител на жалбоподателя е допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи състоянието на процесната кабелна мрежа и годността й да бъде използвана. Съгласно заключението на вещото лице М. Г. – главен инспектор в териториално звено на Комисията за регулиране на съобщенията-гр. Бургас при направената проверка на място е установено, че главната станция от кабелната мрежа е демонтирана, всички свързващи кабели са разкачени, в това число захранващи кабели и магистрални линии, като цялата налична апаратура е изкарана от помещението на петия етаж и е прибрана на съхранение в избеното помещение. Предвид това обстоятелство е невъзможно кабелната разпределителна мрежа да бъде проследена по улиците на гр. Приморско, тъй като е невъзможно да се направи сравнителен анализ между разпространяваните електронни съобщения (в случая радио и телевизионни програми) по кабелната рапределителна мрежа с измерените на изхода на главната страница в хотел “Белица”. На въпроса дали апаратурата, от която се състои главната станция, разположена в хотел “Белица”, е в състояние да бъде използвана, ако към нея се подаде електрическо захранване и сателитен телевизионен сигнал, вещото лице отговаря, че при положение, че цялата налична апаратура е демонтирана, в това число и сателитните приемници, не е възможно към нея да се подаде електрическо захранване и сателитен телевизионен сигнал и тя да бъде използвана. Съгласно заключението на вещото лице инж. И. П. при проверка на място на трасетата на мрежата от главната станция, разположена в хотел “Белица” и по улиците “Стара планина”, “Велека”, “Опълченска”, “Перла”, “Ропотамо”, “Славянска”, “Г. Кондолов”, “Иван Вазов”, “Васил Левски”, “Христо Ботев”, “Шипка”, “Трети март”, „Надежда”, „Албатрос”, „Оборище”, „Тракия”, „Иглика”, „Козлодуй”, “Русалка”, „Бриз”, „Черно море”, „Странджа”, „Здравец”, „Св. Св. Кирил и Методий” и „Лилия”, е установено, че мрежата е изградена чрез окачване на кабелите върху съществуващи стълбове на “Електроразпределение” ЕАД. Магистралните линии са изпълнени с коаксиален кабел QR500 и са почти напълно запазени с изключение на няколко изключени магистрални усилватели и сплитери. В местата на срязването кабелите са навити на руло и укрепени по стълбовете. Субмагистралните линии са изпълнени с кабели QR 500 и RG11 и са почти изцяло запазени. Съгласно заключението на вещото лице има прекъснати междустълбия на кръстовището на улиците “Ропотамо” и “Перла” и по ул. “Славянска” и “Русалка”. На много места субмагистралните усилватели и сплитери са демонтирани и кабелите са укрепени на руло на стълбовете. Преобладаващата част от абонатните разпределителни линии и абонатните отклонения по улиците  “Явор”, “Еделвайс” и “Оборище” са изпълнени с кабел RG 6 и липсват или евентуално са превключени към мрежата на друг кабелен оператор. В съдебно заседание вещото лице допълнително уточнява, че от вида на мрежата не може да се установи дали функционира и че външно цялата мрежа е в недобро състояние от техническа гледна точка.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Съгласно § 184, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г.), строежи, извършени незаконно до влизане в сила този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Съгласно ал. 2 от същия параграф производството по узаконяване на строежите започва по заявление на собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон. Съгласно ал. 3 в едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът по ал. 2 изисква необходимите документи по чл. 144 и определя срок за предоставянето им.

Между страните не се спори, че процесният строеж е извършен през 1994 г. Следователно строежът като извършен преди влизане в сила на ЗУТ е подлежал на узаконяване в случай на наличие на предпоставките, предвидени в § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Заявлението за узаконяване на строежа е подадено от неговия собственик на 26.01.2004 г., т. е. в последния ден на срока по § 184, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, с оглед на което главният архитект на община Приморско е бил надлежно сезиран да се произнесе по образуваната преписка. В изпълнение на § 184, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ незаконният строеж е установен с Констативен акт № 44 от 19.11.2004 г., съставен от служители на община Приморско. Съгласно констативния акт строежът е извършен и въведен в експлоатация без необходимите строителни книжа.

Основен спорен въпрос е дали процесният строеж е допустим по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Съгласно § 184, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, главният архитект на общината извършва преценката относно допустимостта на строежа чрез съгласуване на представения инвестиционен проект - заснемане за узаконяване. При съгласуването на инвестиционния проект – заснемане на първо място административният орган следва да извърши проверка на съответствието на представената проектна документация с изпълненото на място строителство и след това да прецени дали строежът е допустим по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. След извършена проверка на представената проектна документация главният архитект на община Приморско е констатирал, че не са представени исканите документи, необходими за узаконяване на строежа (положително становище от собственика на осветителната мрежа, проект по част геодезия, инвестиционен проект за извършено преустройство на помещението, в което е разположена главната станция към кабелната мрежа и договор със собственика на хотел Белица гр. Приморско за ползване на помещението, в което е разположена главната станция), поради което е постановил процесния отказ за узаконяване.

Видно от обстоятелствената част на заповедта на началника на РДНСК-гр. Бургас, с която е отхвърлена жалбата срещу отказа за узаконяване, началникът на РДНСК-гр. Бургас не споделя изцяло мотивите на главния архитект на община Приморско, а именно, че за узаконяване на процесния строеж е необходим проект по част геодезия. Съдът също намира, че за узаконяването на процесната кабелна мрежа не е необходим проект по част геодезия, тъй като мрежата няма подземно трасе и е изградена в населено място с население до 3000 души. Съгласно заключението на вещото лице инж. И. П.  процесната кабелна разпределителна мрежа е въздушна, не съдържа подземно трасе и е изградена чрез окачване на кабелите по съществуващото стълбовно трасе на “ЕВН Електроразпределение” АД. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (изд. от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г., в сила от 28.06.2005 г.) не се допуска изграждане на въздушна кабелна мрежа в населени места с над 3000 жители, както и в курортни селищни образувания и в курортни зони на населени места. Видно от представените удостоверения, издадени от Националния статистически институт, населението на гр. Приморско през 2003 г. и 2004 г. не надвишава 3000 души.

В случая обаче, предвид това, че следва да се изясни дали са налице предпоставките за узаконяване на конкретен строеж, а не дали въобще е допустимо да се изгради въздушна кабелна мрежа в гр. Приморско, от съществено значение е да се установи дали вече извършеният строеж отговаря на изискванията на разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен, или по действащите разпоредби. В тежест на собственика на строежа е да проведе доказване относно наличието на материалноправните предпоставки за узаконяването на строежа. Такова доказване не е проведено, нито в производството по оспорване на отказа за узаконяване по административен ред, нито в съдебното производство. Съгласно събрания доказателствен материал – Констативен протокол от 03.09.2007 г., съставен от служители на община Приморско и  експертното заключение на вещото лице М. Г. главната станция към кабелната мрежа е напълно демонтирана. Съгласно заключението на инж. И. П. част от магистрални усилватели и сплитери  са изключени и на “доста места” субмагистралните усилватели и сплитери са демонтирани и кабелите са укрепени на руло по стълбовете. Преобладаващата част от абонатните разпределителни линии и абонатните отклонения по улиците  “Явор”, “Еделвайс” и “Оборище” липсват или евентуално са превключени към мрежата на друг кабелен оператор. Констатациите на вещите лица мотивират съда да приеме, че състоянието на строежа не позволява да се установи по безспорен начин, че същият е допустим съгласно разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен, или по действащите разпоредби, в това число дали отговаря на изискванията за безопасност. Между страните не се спори, че демонтажът на главната станция и на част от кабелите, усилвателите и сплитерите на самата мрежа е извършен от възложителя на строежа, т. е. нарушаването на целостта на мрежата се дължи на собственото поведение на жалбоподателя, при това, без същият да е бил длъжен да стори това по силата на закона, тъй като процесният отказ за узаконяване не е влязъл в сила. Това следва от разпоредбата на § 184, ал. 12 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, съгласно която единствено строежите, които не са заявени за узаконяване или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225 от ЗУТ. Демонтирането на основни елементи от мрежата (главна станция, магистрални и субмагистрални усилватели и сплитери) и нарушаването на целостта на кабелите, предвид функционалната връзка между тези елементи, е обективна пречка да се установи неговата допустимост и достатъчно основание за отхвърляне на жалбата.

За пълнота съдът намира за необходимо да обсъди и изложените от началника на РДНСК-Бургас съображения за неоснователност на жалбата срещу отказа за узаконяване. На първо място следва да бъде изяснен въпросът чия собственост са стълбовете, върху които са окачени кабелите на процесната мрежа и дали е налице неговото съгласие за това. Изясняването на този въпрос е от съществено значение с оглед нормативно закрепеното изискване за сключване на договор със собственика на стълбовете на електроразпределителната мрежа и на стълбовете, предназначени за улично осветление, във връзка с изграждането на въздушни кабелни мрежи за радио- и телевизионни сигнали. Наличието на сключен договор, освен че удостоверява постигнато съгласие между страните за ползване на съществуващата стълбовна линия и индивидуализира предоставените за ползване стълбове, гарантира установяването на конкретните задължения на страните по спазване на правилата за безопасност при изграждане и експлоатиране на въздушната кабелна мрежа. Съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № 9 от 1.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 108 от 10.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.09.2004 г., отм., бр. 53 от 28.06.2005 г., в сила от 28.06.2005 г.) въздушни кабелни линии се разрешава да се окачват на стълбовете, предназначени за улично осветление, в случай, че захранващите проводници са монтирани вътрешно след сключване на договор със собственика им. Такова изискване е закрепено и в чл. 33, ал. 4 от  Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях. Съгласно посочената разпоредба изграждане на въздушна мрежа на стълбове на електроразпределителната мрежа за напрежение до 400 V или на стълбове, предназначени за улично осветление, може да бъде извършено само след: 1. предварително съгласие на собственика (оператора) на стълбовната линия за изграждане на въздушната кабелна мрежа и 2. договор със собственика (оператора) на стълбовната линия, с клаузи за спазване изискванията за безопасна работа при изграждане и експлоатация на въздушната кабелна далекосъобщителна мрежа.

Съгласно експертното заключение на вещото лице инж. Иван Пеев кабелите са окачени върху стълбове на електроразпределителното дружество. По делото не са представени доказателства за това, че кабелите са окачени върху стълбове – собственост на община Приморско. Съгласно събрания доказателствен материал отношенията между собственика на строежа и собственика на стълбовете са уредени в приложените по делото договори за предоставяне под наем на стълбовна част от електрическата мрежа на “Електроразпределение” ЕАД клон Бургас. Видно от тяхното съдържание договорите са сключвани за срок от една година. Договор № 426 от 12.11.2003 г. е със срок на действие от 01.11.2003 г. до 01.11.2004г. Съгласно чл. 7 от него конкретно ползваните стълбове се определят с протокол. Такъв протокол е налице по делото. Видно от неговото съдържание същият е съставен на 10.12.2003 г. от представители на възложителя на строежа и “Електроразпределение” ЕАД клон Бургас и съдържа подробно описание на улиците и броя стълбове, отдадени под наем. При сравнение между посочените улици в протокола и посочените улици в заключението на вещото лице инж. И. П. се установява, че представеният договор с електроразпределителното дружество и протоколът към него не обхващат всички улици, върху които вещото лице е констатирало, че фактически са разположени кабелите. Съгласно заключението на вещото лице въздушната мрежа има разклонения по улиците “Перла” “Явор” и “Еделвайс”. Тези улици не са посочени в съставения от “Електроразпределение” ЕАД клон Бургас протокол. По делото е представен още един договор с електроразпределителното дружество, който е със срок на действие от 01.04.2005 г. до 31.03.2006 г. Този договор също съдържа клауза за индивидуализиране на предоставените за ползване стълбове чрез съставяне на протокол. Доказателства за съставяне на такъв протокол не са представени. Предвид това, че за разположените стълбове по улиците “Перла” “Явор” и “Еделвайс” не са представени доказателства по какъв начин е уредено ползването им от собственика на процесната въздушна кабелна мрежа, съдът приема, че не е налице съгласие за ползването им. Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че представените договори с електроразпределителното дружество касаят всички стълбове, собственост на електроразпределителното дружество. Договорите за ползване на стълбовете съдържат нарочна разпоредба за реда за индивидуализиране на предоставените под наем стълбове, а именно – чрез съставянето на протокол, в който следва стълбовете да бъдат изрично посочени.

 На следващо място следва да бъде обсъден аргументът на началника на РДНСК-Бургас, че за узаконяване на строежа е необходим инвестиционен проект за извършено преустройство на помещението, в което е разположена главната станция към кабелната мрежа. Съдът намира този аргумент за неоснователен. Съгласно заключението на вещото лице инж. И. П. главната станция не представлява съоръжение с повишена степен на опасност поради липсата на излъчвания, опасни за здравето. Антенната система и съоръженията на главната станция на разпределителната мрежа е предназначена за приемане, преобразуване и усилване на сигнали, а не за излъчване на радиовълни, както е при ефирното излъчване на програмите. Съдът намира за основателен обаче аргумента на главния архитект на община Приморско, че липсата на договор със собственика на хотел “Белица” за  предоставяне под наем на помещението, в което е била разположена главната станция, е пречка за узаконяване на строежа. По делото е представено предизвестие от 10.05.2005 г. с нотариална заверка на подписа на собственика на хотела за прекратяване на договора за наем на помещението, в което е била разположена главната станция към кабелната разпределителна мрежа. Макар по делото да не са представени доказателства за връчването му на “Трансвидеоком” ООД, предизвестието ведно с представените доказателства за демонтиране на главната станция и освобождаване на помещението сочи на извода за липса на съгласие на собственика на хотел “Белица” за разполагане на главната станция в обект негова собственост.

В обобщение на изложеното дотук съдът намира, че от жалбоподателя не са представени доказателства за допустимостта на процесния строеж съгласно разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен, или по действащите разпоредби, в това число липсват докаказателства както за съответствието на строежа със съответните технически правила и нормативи, така и за наличие на съгласие на електроразпределителното дружество за част от стълбовете, които са използвани за изграждане на въздушната кабелна мрежа, и за наличие на съгласие на собственика на помещението, в което е била разположена главната станция към мрежата. Липсата на доказателства за наличие на материалноправните предпоставки за узаконяване на строежа е основание за издаване на отказ за узаконяване, поради което като е отхвърлил жалбата срещу отказа на главния архитект на община Приморско, изх. № 2552/18.08.2005 г. за узаконяване на незаконен строеж “Кабелна разпределителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност гр. Приморско” с възложител “Трансвидеоком” ООД, началникът на РДНСК-гр. Бургас е постановил законосъобразен административен акт и подадената срещу него жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 4 от АПК, вр. чл. 219, ал. 1 от ЗУТ, Административен съд – Бургас, ХII състав

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “Трансвидеоком” ООД със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед № 51/22.10.2007 г. началника на РДНСК-гр. Бургас.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                     СЪДИЯ: