Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1191          Година 15.06.2018       Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Сийка Хардалова

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 855 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Т.М.И. *** против решение № 153 от 02.02.2018г., постановено по н.а.х.д. № 5377 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно, поради нарушение на материалния закон. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като оспорва съставомерността на констатираното нарушение. Възразява, че не може да бъде субект на вмененото му нарушение. Счита, че АУАН е съставен, а НП е издадено от материално некомпетентни лица. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него на наказателното постановление.

Ответникът – Изпълнителна дирекция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № ДАИ-0000107/18.09.2017г., издадено от главния директор на ГД „Автомобилна администрация“, с което на Т.И., на основание чл.177, ал.3, пред.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  500 лева за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, вр. с чл. 6, ал. 1, т. 3, б.“а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е намерил, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, тъй като на посочената дата е управлявал ППС с маса над допустимата, поради което правилно е ангажирана неговата отговорност на основание чл.177, ал.3 от ЗДвП. Наложената от наказващия орган глоба е преценена от съда за правилно определена, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Т.И. е санкциониран за това, че на 03.08.2017г., около 19:25ч., в област Бургас, по автомобилен път гр.Средец - гр.Бургас, на 50м. преди разклона за „Върли бряг“, в посока гр.Бургас, е установен от контролните длъжностни лица да управлява съчленна композиция - товарен автомобил „Скания” с рег. № СТ 5628 ВР и полуремарке с рег. № СТ 0929 ЕМ, с маса, която надвишава нормите за допустима максимална такава с 785кг., като при проверката водачът не представил квитанция за претоварване от АПИ.

Съгласно чл.189, ал.1 от ЗДвП, актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон, а съгласно ал.12, наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП, Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза.

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари.

Видно от цитираните правни норми, ИА „Автомобилна администрация“ е оправомощена като служба за контрол по ЗДвП, относно спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза, поради което нейните длъжностни лица имат правото да съставят АУАН. Съответно главния директор на Главна дирекция „АИ“ е компетентен да издава наказателни постановления по ЗДвП, съгласно чл.189, ал.12 от ЗДвП, съобразно делегираните му правомощия по т.І.4 от заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията (л.3 от нахд№ 5377/2017г. на БРС). С оглед на изложеното за нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание, чл.177, ал.3, пр.2 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), служителите на ИА „Автомобилна администрация“ са компетентни да съставят АУАН, съответно да издават наказателни постановление за посоченото административно нарушение.

В случая обаче липсват доказателства, че акта за установяване на административно нарушение е издаден от компетентно лице. Нарушението е извършено на територията на гр.Бургас, а АУАН е издаден от служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Варна. От актосъставителят, при неговия разпит пред първоинстанционния съд, се сочи, че е бил командирован в района на област Бургас да извършва проверки, но не представя доказателства в подкрепа на своите твърдения. Такива доказателства не са ангажирани от наказващия орган и не са изискани от съда служебно въпреки, че преценката за компетентност на актосъставителя по необходимост предшества преценката за материална законосъобразност на наказателното постановление и в изпълнение на задължението си служебно да изследва тези предпоставки, районният съд е следвало да прояви процесуална активност и да събере доказателства в тази насока. Доколкото обаче, възражението за липса на компетентност на актосъставителя е въведено за първи път с касационната жалба, обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Бургас, при което разглеждане да се изискат такива доказателства. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 153 от 02.02.2018г., постановено по н.а.х.д. № 5377 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

                                                                                                               2.