ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 855 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С подадената жалба е формулирано и доказателствено искане за събиране на писмени доказателства от трето неучастващо по делото лице, както и за събиране на гласни доказателства посредством допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето Г.З.Г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и  недоказана.

Моля да приемете административната преписка.

Относно доказателствените искания, посочени в жалбата, моля да не бъдат допускани исканите гласни доказателства, тъй като считам, че за установяване на сочените доказателства, а именно, че сумата за закупуване на недвижимия имот е платена в по-късен етап, в преписката се намира писмено доказателство – нотариален акт, от който е видно, че сумата е платена изцяло в брой преди сключване на сделката.

Относно искането за представяне на доказателства от трето неучастващо по делото лице, не възразявам, но считам, че не е направено в установената от ГПК форма.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка.

По отношение искането за събиране на писмени доказателства следва да се укаже на страната, че в случая следва да бъде съобразена разпоредбата на чл. 192 от ГПК, като се спази и разпоредения с тази норма ред.

Неоснователно е искането за допускане до разпит на свидетеля Г.З.Г., тъй като обстоятелствата, които се цели да бъдат установени, следва да бъдат доказани с писмени доказателства.

По тези съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да бъде допуснат и разпитан в качеството на свидетел Г.З.Г..

УКАЗВА на жалбоподателя, че искането за събиране на писмени доказателства следва да бъде направено по реда на чл. 192 ГПК, като се изпълнят разписаните условия в нормата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Указанието, дадено в настоящото определение, да се съобщи на жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: