ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На девети юли                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 854 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         Жалбоподателката К.П.Д.-Р.-редовно уведомена, се явява лично и с адв. К. – представя пълномощно.

         За ответника - Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.П.Д.-Р. ***, против решение на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас № 94К-4537-3 от 24.03.2014г., с което е оставено в сила Разпореждане № 590730 от 07.02.2014г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, с което на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

 Адв. К.: Поддържам депозираната жалба. Моля да се приеме административната преписка. Поддържаме искането за допускане на гласни доказателства. В конкретния случай в рамките на настоящото административно обжалване, моля да допуснете свидетелите, посочени в жалбата, работили при същия осигурител, които имат преки впечатления от характера на работата и мястото на нейното упражняване. В конкретния случай свидетелските показания са допустими, поради обстоятелството, че административният орган не съхранява трудовите характеристики. Ако допуснете посочените в жалбата свидетели, ще представим копие от трудовите им книжки, за да удостоверим, че същите са полагали труд при осигурителя на жалбоподателката.

Моля да ни дадете възможност да представим четливо копие на трудовата книжка на жалбоподателката.

 

Юк. Д.: Оспорвам изцяло депозираната жалбата. Представили сме в цялост административната преписка.

Недопустимо е установяване на категорията труд със свидетелски показания, поради което се противопоставям на искането за изслушване на свидетелски показания.

Не се съхранява оригинал на трудовата книжка на жалбоподателя в пенсионната преписка.

 

 

Адв. К.: Трайна практика в решенията на Върховен административен съд е, когато документ е изгубен или унищожен, да се допускат гласни доказателства /чл.165, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК - а.д. № 7822/2007 г. и а.д. № 1368/2007г./. В самия атакуван акт е посочено, че не се съхраняват документи, относно мястото на труда, а това е определящо обстоятелство относно категорията труд.

 

Юк. Д.: В настоящия случай документа не е изгубен, той е наличен и е представен със заявлението за отпускане на пенсия.

 

Адв. К.: Моля да обърнете внимание на констативния протокол, представен към административната преписка /проверката възложена при осигурителя на стр. 2 към констативния протокол/, където е записано - „не са съхранени длъжностни характеристики”. Свидетелите ще установят, че длъжностни характеристики са изготвяни и са връчвани на лицата.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Г.Д.Я. на ** години, българин, български гражданин, семеен, със средно-специално образование, колега на жалбоподателката.

 

Б.Х.Д. на ** години, българин от арменски произход, български гражданин, разведен, с висше образование, колега на жалбоподателката.

Свидетелите са предупредени от съда за наказателната отговорност, която носят по чл. 290 от НК за даване на неверни показания.

 

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Свидетелят Янакиев напуска залата.

 

В залата остава свидетелят Д..

 

На въпросите на адв. К.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Започнах работа в СМК - Бургас в отдел „Жилищно строителство”. През  1979г. бях ръководител на строителен обект, когато дойде жалбоподателката като помощник. Работихме на обект „Дружба” в сегашния ж.к. „Изгрев”. Работихме на обекта и водихме голяма бригада. През 1983 г. аз станах заместник-директор, а тя ръководител на обекта. После аз станах директор. През 1985 г. тя излезе в майчинство. Като се върна аз бях директор и тя започна като помощник технически ръководител на Г.Я., след това помощник технически ръководител на А.М. Нейното работно място беше на строителния обект - имаше фургон. Тези обекти бяха под мой контрол, аз редовно обикалях обектите и имах впечатление от нейната работа. Тя стана технически ръководител на обект ж.к. „Лазур” - аз я назначих. В предприятието имаше отдел „Бит и работна ръка” и отдел „ТРЗ”. Отдел „Бит и работна ръка” се занимаваше с назначенията и задължително се връчваше длъжностна характеристика на всеки назначен работник.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси.

 

В залата влиза свидетелят Я.

 

На въпросите на адв. К.:

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В периода 1989-1994 г. работих в СМК Бургас. През 1989 г. започнах изграждането бл.89 в ж.к. „Лазур” като помощник ръководител. Назначиха ме началник на обекта и жалбоподателката дойде при мен като помощник ръководител. Бяхме заедно една година. Накрая на 1990 г. нея е пратиха на обект в ж.к. „Братя Миладинови” при колегата А. М. като помощник технически ръководител. Работното й място беше във фургон на строителния обект. Трудовата функция на помощник техническия ръководител е да обикаля обекта, да дава заявка за материали, да води трудовите надници на работниците – това е строителна работа на строителен обект, газиш в калта с ботушите. Когато ни назначаваха и когато ни преназначаваха ни даваха трудови характеристики. Всяка година ни подновяваха договора и също ни даваха трудови характеристики. Посещавал съм обекта в ж.к. „Братя Миладинови”, контактували сме и съм виждал К. на него.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси.

 

Адв. К.: Представям и моля да приемете копие от трудовите книжки на разпитаните свидетели, от които е видно, че са работили при същия осигурител, с оглед достоверността на техните свидетелски показания.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора следва, на основание чл.171, ал.2 АПК да допусне извършването на съдебно- икономическа експертиза.

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен от днес да представи надлежно заверено четливо копие  на трудовата книжка.

 

На основание чл. 171, ал. 2 АПК, ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка в архива на „Жилищно строителство” ООД – гр.Бургас да установи:

1. Налице ли са заповеди за възлагане изпълнението от жалбоподателя на определени работи или дейности; длъжностни характеристики, регламентиращи задълженията и изискванията към длъжността „специалист”; първична документация, доказваща плащания, свързани с реализиране на тази дейност и определен обем работа; ведомости за работни заплати, партидни книги, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни назначителни листове, протоколи  и други доказващи изпълненията на цитираните условия в т.66и от  ПКТП /отм./.

         2. За коя категория труд е бил осигуряван жалбоподателят за периода 1979 г. - 1983 г. и 1988 г. - 1990 г.?

 

 

         НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 300,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.11.2014 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: