ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 854 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Балман” ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат Зл., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Т.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№7967/11.09.2013 година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, изисканата пълна административна преписка по издаване на обжалвания ревизионен акт, под опис.

 

АДВОКАТ Зл.: Няма да правя нови доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Също няма да правя доказателствени искания. Моля да приемете административната преписка в нейната цялост така, както е представена.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представените от ответника доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Зл.: Поддържам изцяло жалбата с всички изложени в нея аргументи. Моля, съдът да отмени обжалваното решение във връзка неговата необоснованост и недоказаност от материално-правна гледна точка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по съображения, които са изложени от юрисконсулт Д. в предходното съдебно заседание. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Изцяло поддържам становището на прокурора за неоснователност на жалбата, изложено в проведеното на 25.06.2013година съдебно заседание.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: