ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 854 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Балман” ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат В.П., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Галина Колева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Балман” ЕООД против  ревизионен акт №1201321/26.11.2012година на старши инспектор по приходите в ТД на НАП, частично потвърден с решение№ 67/25.02.20113година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Ще се ползвам изцяло от доказателствата събрани в ревизионното производство, като считам че същите са изцяло събрани и няма нужда от други. Там са всички протоколи и фактури и други счетоводни документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Оспорвам жалбата изцяло. Моля да приемете доказателствата приложени към административната преписка. Нямам доказателствени искания също.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо съдия, не са налице процесуални пречки за разглеждане на депозираната жалба. Да се приеме представената административна преписка в нейната цялост. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля Ревизионен акт №1201321 от 26.11.2012 година издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас да бъде отменен изцяло като неоснователен и необоснован в частта, в която е отказано право на данъчен кредит, както и да бъде отменено решение № 67 от 25.902.2012година на Директора ОДОП, като подробни съображения за това съм изложил в жалбата. Считам, че безспорно е доказано прехвърляне на собственост и извършването на услугите, като в хода на ревизията са представени абсолютно всички документи удостоверяващи това. Освен това  практиката на съда на Европейския съюз гласи, че всяко лице което действа добросъвестно, не може да бъде държано отговорно за евентуална извършена злоупотреба от трети лица. В този смисъл моля да бъде уважена жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Моля колегата да уточни само отказ на данъчен кредит ли обжалва или частта по ЗКПО за една година.

 

АДВОКАТ П.: Моля да имате предвид, че изцяло жалим ревизионния акт, включително и в частта по ЗКПО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана като потвърдите обжалвания ревизионен акт. С оглед на това, че в настоящото съдебно производство не се ангажираха доказателства, които да оборят констатациите на органите по приходите, моля да се съобразите с мотивите за правилност на констатациите в ревизионния акт изложени в потвърдителното решение на Директора на ОДОП.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо съдия, жалбата на дружеството „Балман” ЕООД срещу ревизионния акт, потвърден с решение на директора на ОДОП, намирам за неоснователна. Считам, че събраните в хода на ревизионното производство писмени документи, обсъдени в решението на Директора на ОДОП, не се обориха в настоящото съдебно производство, като от страна на жалбоподателя не се ангажираха доказателства в подкрепа на твърденията изложени в жалбата. Правилно органът по приходите е отказал  приспадне на право на данъчен кредит по процесните фактури, както и е определен данъка по ЗКПО. В този смисъл моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: