ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 854 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Балман” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

  

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт  Ж., с пълномощно от днес.

 

В залата присъства представител на Окръжна прокуратура гр.Бургас прокурор К..

 

ПРОКУРОР К. – Моля, на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК Прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството, с оглед защита на важен държавен обществен интерес.

 

С оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас за встъпване във вече образувано административно производство с цел защита на важен държавен обществен интерес и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е молба, с вх. № 5215 от 27.05.2013г., от адвокат В.П., процесуален представител на жалбоподателя, с искане за отлагане на делото, поради невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, поради заболяване. Към молбата е приложено копие от болничен лист № 4590143 от 23.05.2013г. издаден от д-р Т. Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  По хода на делото, предоставям на съда.

 

ПРОКУРОР К. – Считам, че не са налице пречки да се даде  ход на делото.

 

Съдът с оглед постъпилата молба и приложените към нея доказателства, счита, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за  25 юни 2013 година  от 10:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: