Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      1084                               01.06.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на десети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Деян Петров, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 853 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София, представлявана от пълномощника Х.К. А.- юрисконсулт, против решение № 220 от 20.02.2018 г. по АНД № 5743/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради нарушение на закона и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и т. 2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на наказателното постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора оспорва жалбата. Не се сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и постановяване на друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 2328 от 14.09.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС.

За да постанови този резултат съдът е приел, че деянието е установено по несъмнен с допустимите доказателствени средства. Съдът е счел, че деянието е съставомерно и не са налице основания за прилагане нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ стопанисва търговски обект по смисъла на §1, т. 41 от ДРЗДДС- „Военен клуб“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48. На 01.09.2016 г. в 15.00 часа обектът бил посетен от служители на ТД на НАП- Бургас, които заплатили в брой сумата от 31.54 лева, представляваща стойността на една нощувка в двойна стая за 03.09.2016 г. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното и въведено в експлоатация в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. Направените в хода на проверката констатации били отразени в Протокол за извършена проверка № 0226800/01.09.2016 г., а на 07.09.2016 г. бил съставен срещу изпълнителната агенция и акт за установяване на административно нарушение, връчен на явилия се в НАП представител на агенцията. В срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН последният депозирал възражение срещу акта, в което посочил, че администраторът Ивелина Димитрова е нов служител на хотела. Разяснил също, че в хотелската програма, с която се работи в обекта, не е предвидена възможност за издаване на документ при заплащане на сумата. Тези доводи били намерени за неоснователни от наказващия орган и въз основа на съставения акт е било издадено обжалваното наказателно постановление.

В нормата на чл. 118, ал.1 от ЗДДС е предвидено задължение за регистриране и отчитане извършените доставки/продажби в търговски обект, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Неизпълнението на това задължение съставлява административно нарушение по чл. 185, ал.1 от ЗДДС. От данните по делото е видно, че за извършената от проверяващите лица контролна покупка в обекта на касатора, заплатена в брой, не е бил издаден фискален бон. Следователно, налице са съставомерните признаци на посоченото нарушение и последният е санкциониран законосъобразно. Ирелевантно е обстоятелството, че в хотелската програма, с която се работи в обекта, не е предвидена възможност за издаване на документ при заплащане на сумата, доколкото създаването на необходимата организация за отчитане на продажбите е задължение на лицето, което осъществява стопанската дейност.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато при постановяване на обжалваното решение съществено нарушение на съдопроизводствени правила. БРС е извършил необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл. 13, чл.14 и чл.107 от НПК и е изяснил делото от фактическа страна. Мотивите на решението разкриват пълен и прецизен анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени в решението по начина, указан в процесуалния закон. Приетата от съда фактическа обстановка е установена по несъмнен начин от непротиворечивите показания на свидетеля Р.А. и от приложените в преписката писмени доказателства, поради което доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, се явяват неоснователни. Що се отнася до представеното в касационното производство писмено доказателство- длъжностна характеристика следва да се отбележи, че същото не съдържа сведения за правнорелевантни факти, поради което и не следва да бъде обсъждано.

Правилни са изводите на съда, че не са налице основания за прилагане нормата на чл.28, б. „а” от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид, а изложените в касационната жалба доводи за липса на опит у служителката не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая.

При извършената служебна проверка съдът не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220 от 20.02.2018 г. по АНД № 5743/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.