ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 853 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:14 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЕЛБО“ ЕАД, редовно призован, се явява адвокат Д.С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Контрол“ при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, поддържаме жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото наказателно постановление от 05.04.2017 г. Наказателното постановление е обжалвано пред районния съд. Считам, че с оглед законовата разпоредба на чл. 187, ал. 4 ЗЗД процесната заповед е следвало да бъде издадена след като има издадено за вменяваното нарушение наказателно постановление.

Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, тези, съдържащите се в административно дело № 882/2017 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас, както и представения от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание заверен препис от наказателно постановление № F295163/05.04.2017 г.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, тези, съдържащите се в административно дело № 882/2017 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас и представения от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание заверен препис от наказателно постановление №F295163/05.04.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, поддържаме депозираната жалба и молим да отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна и издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Претендираме за сторените деловодни разноски.

Представям списък на разноските и писмена защита.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: