ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1273                       дата 08 юни 2015 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 08 юни 2015 год., 

в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 853  по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.88, ал.3 от АПК.

Съдът е сезиран с частна жалба подадена от З.И.Г. *** против Определение № РО-217/01.04.2015г. на директора на ТП на НОИ София град, с което, на основание чл.88, ал.1, т.3 от АПК  е оставена без разглеждане жалба вх. № ТЗ-171#1/12.03.2015г. подадена от жалбоподателката Г. против Разпореждане № 17785/18.02.2015г. на длъжностно лице по чл.60, ал.1 от КСО, с което, декларираната в ТП на НОИ София град злополука вх. № 171/16.02.2015г. от осигурителя „Хелпинг хендс“ ООД, станала с жалбоподателката Г. на 04.02.2015г., е приета за трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО, като жалбата е приета за недопустима поради липса на правен интерес и е прекратено производството по нея.

Жалбоподателката обжалва постановеното определение, като посочва, че не оспорва признаването на злополуката за трудова, но възразява против част от констатациите, съдържащите се в мотивите на разпореждането и касаещи вписването на лицето Н.Х.Т. като свидетел на трудовата злополука, както и вписването на текста „… се подхлъзва и …. на заледен участък“. Възразява, че тези обстоятелства не отговарят на действителността, като в тази връзка излага хронологично събитията по претърпяната злополука. Иска се отмяна на определението, като се преписката се върне на административния орган с указания спорните констатации относно механизма на настъпване на злополуката следва да бъдат заличени, да се впише само текст „пострадалата пада“, както и да се добавят представените лекарски доклади относно извършеното лечение. Правният си интерес жалбоподателката обосновава  с оглед последиците за нея в аспекта на чл.201, ал.2 от КТ.  

            Административният орган е взел становище в съпроводителното писмо изх.№ ОП-678/21.04.2015г., видно от което, счита жалбата за неоснователна, като посочва, че фактическите констатации касаят само извода относно квалифицирането на злополуката като трудова, но не обвързват компетентния районен съд в производството по чл.200 от КТ.

Съдът, след като прецени доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка и като изхожда от наведените от жалбоподателката фактически доводи за оспорване на административния акт, намира подадената жалба за неоснователна, поради следните мотиви:

Установява се по делото, че от „Хелпинг хендс” ЕООД, гр.София е подадена Декларация за трудова злополука вх.№ 171 от 16.02.2015г.  по отношение на пострадалата З.И.Г., настъпила на работното й място, за която е съставен и Протокол за трудова злополука  № 1/06.02.2015г., в които работодателят е описал настъпването на злополуката.

С Разпореждане № 17785/18.02.2015г. издадено от длъжностно лице в ТП на НОИ София град, на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната от осигурителя „Хелпинг хендс” ЕООД злополука,  претърпяна от жалбоподателката Г., е приета за трудова по чл.55, ал.1 от КСО. Административният орган е посочил, че се позовава на съставения от осигурителя протокол, обясненията на пострадалото лице и свидетеля Н.Х.Т., като е приел, че злополуката е станала през време и по повод на извършваната работа – социална дейност. Посочил е, че при придвижване за изпълнение на служебните си задължения г-жа Г. се подхлъзва и пада на заледен участък, вследствие на което получава фрактури и на двете ръце.  

Разпореждането е обжалвано по административен ред пред директора на ТП на НОИ София град с жалба вх. № ТЗ-171/12.03.2015г., като е направено  възражение досежно описанието на настъпване на злополуката, като жалбоподателката оспорва обстоятелството, че участъкът е бил заледен, оспорила е и вписването като свидетел на лицето Н.Т., както и е поискала към констатациите да бъдат добавени лекарските доклади и удостоверения, въз основа на които административният орган да формира своя извод. 

С обжалваното понастоящем Определение № РО-217/01.04.2015г. на директора на ТП на НОИ София град административният орган е преценил, че за жалбоподателката липсва правен интерес от оспорването, тъй като обжалваното разпореждане поражда изцяло благоприятни последици за нея, произтичащи от признаването на претърпяната злополука за трудова по реда на чл.55, ал.1 от КСО, поради което и на основание нормата на чл.88, ал.1, т.3 от АПК жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по нея.

Определението е законосъобразно.

В чл.55 и следващите от КСО е уредена процедурата по разследване и установяване на трудова злополука. Съгласно чл.58, ал.3 от КСО разследването на трудова злополука трябва да установи: 1. причините и обстоятелствата за възникване на трудовата злополука; 2. вида на уврежданията; 3. други сведения, които ще подпомогнат териториалното поделение на Националния осигурителен институт да се произнесе за характера на злополуката. В съответствие с разпоредбата на чл.58, ал.6 от  КСО резултатите от разследването се оформят в протокол в типизирана форма, който е валиден до доказване на противното. Открива се досие на пострадалия, съдържащо документацията по чл.59, ал.1 от КСО. Съгласно чл.60 от с.к. длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, въз основа на документите в досието, издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. Данните по делото сочат, че  горният процесуален ред е спазен и по отношение на жалбоподателката Г. е издадено Разпореждане № 17785/18.02.2015г., с което административният орган е признал установената злополука за трудова такава по смисъла на чл.55, ал.1 от КСО, с което целта на производството по чл.57 – 60 от КСО е постигната и е налице търсеният правен резултат. 

Предвид обстоятелството, че жалбоподателката е адресат на административен акт с позитивен характер, с който не се засягат нейни субективни права и законни интереси, защитими в това административно производство, то за нея не е налице правен интерес да го обжалва. Оспореният акт не поражда негативни последици в правната й сфера, а напротив - по същество удовлетворява претенцията й за признаване на настъпилата злополука като трудова.

Искането на жалбоподателката по същество касае изменение на разпореждането, като се прецизират фактите по настъпилата злополука и в частност да отпадне вписването за наличие на заледен участък, както и на вписаното като свидетел лице, които факти страната оспорва като неверни. В тази връзка съдът отбелязва следното: вписаната в разпореждането фактология относно механизма на настъпване на травматичното увреждане не обвързва други административни или съдебни органи при преценката им в хода на други производства и в частност – производство по обезщетение по КТ. Правнозначимите обстоятелства за водене на исково производство по реда на чл.200 и сл. от КТ подлежат на самостоятелно установяване в рамките на друг съдебен процес пред общия съд и по друг процесуален ред. Установените понастоящем факти са необходими и достатъчни за целите на производството по установяване и признаване на злополуката за трудова и същите следва да се преценяват именно в този контекст, а не с оглед на бъдещи производства. 

С оглед горните мотиви следва да се приеме, че за жалбоподателката не е възникнал правен интерес да оспорва Разпореждане № 17785/18.02.2015г., с което компетентният орган е признал установената злополука за трудова такава по смисъла на чл.55, ал.1 от КСО, поради което, като е оставил без разглеждане жалбата против разпореждането, директорът на ТП на НОИ София град е постановил законосъобразен акт, жалбата против който следва да се отхвърли като неоснователна. 

Така мотивиран и на основание чл.88, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Г. *** против Определение № РО-217/01.04.2015г. на директора на ТП на НОИ София град.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                  

                                        

                                                                               СЪДИЯ: