РЕШЕНИЕ

 

   950         14.05.2018година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Б. Ч.

прокурор: Деян Петров

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 852 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на Община Бургас, чрез Красимир Стойчев – заместник-кмет на Община Бургас против решение № 271/01.03.2018г. постановено по а.н.д. № 5984/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № НП-3861/13.10.2017г. издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на ответната страна е наложена глоба в размер на 50 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно. Сочат се доводи, че мотивите на районния съд относно недоказаността на административното нарушение са неправилни. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

         В съдебно заседание, касаторът редовно и своевременно призован, не се представлява.

         Ответната страна – Д.Г.Г., редовно призован,  се явява лично и оспорва такадепозираната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

         С наказателното постановление, Д.Г. е санкциониран за това, че на 06.10.2017г., в 10:10 часа, в гр.Бургас дл. лице актосъставител установил, че МПС с рег.№ ****, марка ‚Мерцедес“, цвят бял, собственост на Г., е паркирано на по-малко от 2 м. пред пешеходна пътека, намираща се на платно за движение на бул. „Демокрация“ срещу бл.77, с което е пречка за останалите участници в движението.

         За установеното е бил съставен протокол за принудително преместване и 12 бр. снимки, както и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е бил предявен на нарушителя. Въз основа на АУАН, издаден на основание чл.40, ал.4 от ЗАНН, е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че от събраните по делото доказателства е установена фактическа обстановка, различна от описаната в обстоятелствената част на НП. От новата фактическа обстановка, съдът е направил правни изводи, различни от тези на административнонаказващия орган. Приел е, че деянието не е доказано по безспорен начин и е отменил постановлението.

         Така постановеното решение, настоящият състав намира за неправилно.

                С нормата на  чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е установена забрана за престой и паркиране на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях.

         Видно от събрания по делото доказателствен материал - показанията на разпитаните в първата инстанция свидетели, както и от приложените в преписката фотоснимки, управляваният от ответника автомобил е бил паркиран в нарушение на тази забрана - на по-малко от 5 метра преди пешеходна пътека на бул. Демокрация. В този смисъл са и данните от приложения протокол от 06.10.2017г. /л.13 от а.н.д. №5984/2017г./, съставен от Р. М. заемащ длъжността „специалист репатрация“ в ОП „Транспорт“ при община Бургас. Като съставен от длъжностно лице в кръга на компетентността му, протоколът съставлява официален удостоверителен документ и се ползва както с формална доказателствена сила (удостоверява спрямо всички с обвързваща доказателствена сила извършването на обективираното изявление, посочените дата и място на издаване, и неговото авторство), така и с материална доказателствена сила (обвързва съда да приеме, че посочените факти са се осъществили от външна страна така, както е посочено в него). Същият не е оспорен в съдебното производство по надлежния процесуален ред. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП, редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. От това следва, че тежестта за опровергаване на фактите обективирани в АУАН и НП е на санкционираното лице.

         Представените от Д.Г., пред първостепенният съд, снимки не могат да поставят под съмнение изложените в АУАН и възпроизведени в НП фактически обстоятелства. Част от тях онагледяват МПС, паркирали в близост до пешеходна пътека, но на места, различни от процесното. Другата част от снимковия материал обхваща мястото на което е бил паркиран процесния автомобил, но от тях не е видно и не може да се докаже по категоричен начин, че мястото е било с очертания, позволяващи паркирането пред пешеходната пътека. Такива безспорни доказателства не са представени от Г., а съобразно свидетелските показания на лицето възприело извършеното , там дори е имало положена пътна маркировка М-14, която вследствие на експлоатация на пътната лента е била изтрита, т.е. износена. В случая е без значение дали разстоянието посочено в АУАН и НП, а именно по малко от 2 метра е правилно измерено, тъй като нарушената норма поставя забрана за не по-малко от 5 метра, което е повече от посоченото в НП. Това обстоятелство по никакъв начин не води до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

         Предвид изложеното, касационната инстанция намира доводите на районния съд, довели до отмяна на НП, за неправилни. Не са налице допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения. АУАН, поставил началото на административнонаказателното производство, е съставен въз основа на официален документ – протокол от 06.10.2017 г., който е съставен от лице пряко възприело извършеното нарушение. Същият е придружен и със снимков материал (12 бр. снимки). Р. М., установил нарушението и постановил принудителната административна мярка преместване на автомобила без знанието на неговия собственик, споделя в показанията си непосредствени възприятия, като изнася и факти идентични с описаните в АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. По същество е доказан състава на нарушението по чл. 98, ал.1, т.5 от ЗДвП, като АУАН е изготвен въз основа на официален документ - протокол, а не в хипотезата на липса на очевидци. В конкретния случай Д.Г. не оспорва, че именно той е паркирал автомобила,  от което следва, че и авторството на деянието е надлежно установено и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Що се отнася до наложената глоба, следва да се отбележи, че тя е с фиксиран в закона размер от 50 лева. Изпълнени са изискванията на чл. 27 от ЗАНН при индивидуализиране на наказанието и същото напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение.

         Като е изложил правни изводи в обратния смисъл, първостепенния съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, а НП издадено против ответната страна – Д.Г. да бъде потвърдено.

 

         Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

         ОТМЕНЯ решение № 271/01.03.2018г. постановено по а.н.д. № 5984/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП-3861/13.10.2017г. издадено от заместник-кмета на Община Бургас, като Постановява:

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-3861/13.10.2017г. издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП на Д.Г.Г. е наложена глоба в размер на 50 лв.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                     2.