О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1341                                 16.06.2015 година                                     гр.Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                            VІІ състав,

на шестнадесети юни                                                         две хиляди и петнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 852 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.54, ал.5, вр. чл.197 и сл. АПК.

Образувано е по жалба подадена от З.П.Б., ЕГН-**********, Б.А.Б., ЕГН-********** и И.С.Г., ЕГН-**********, против решение № 7222/08.04.2015г., издадено от директор на РИОСВ-Бургас, с което е разпоредено спиране на производството по издаване на индивидуален административен акт по реда на глава Шеста от Закона за опазване на околната среда (ОВОС или ЕО) и глава Втора, раздел Пети от Закона за биологичното разнообразие (оценка за съвместимост), за план „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 48619.64.62, местност Каргъна, землище гр.Царево, общ.Царево“, с възложители: З.Б., Б.Б., И.Г., до приключване на процедурата по изменение на ОУП на цялата територия на Община Царево и приключване на процедурата по екологична оценка с окончателни, влезли в сила актове по специални закони.

Жалбоподателите считат, че актът е постановен при неправилно приложение на процесуалния и материалния закон, както и при липса на мотиви. Искат неговата отмяна и разпореждане за продължаване на образуваното пред издателя на този акт административно производство с присъждане на разноските по делото.

Ответникът изпраща писмено становище за неоснователност на оспорването. Счита, че правилно производството е било спряно, тъй като приключването на производството образувано със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014г. на Министъра на регионалното развитие има преюдициално значение за произнасяне по подаденото от жалбоподателката уведомление по реда на чл.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВВОС).

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лица с правен интерес от оспорването и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

На 07.08.2012г., в Община Царево е постъпило заявление от З.Б., Б.Б., И.Г., в качеството си на собственици по смисъла на чл131 от ЗУТ на поземлен имот № 48619.64.62, местност Каргъна, по кадастралната карта на гр.Царево, с искане за допускане изработването на проект за ПУП-ПРЗ, с цел промяна на предназначението на земята. Към заявлението са били приложени двата нотариални акта с които заявителите се легитимират като собственици и скици на имота, издадени от СГКК-Бургас. Предложението е било разгледано и прието от ОЕСУТ с решение №17 от протокол № 9/09.08.2012г.

В отговор на подаденото заявление кметът на Община Царево е издал заповед № РД-01-610/24.08.2012г. (л.44), с която допуснал изработването на  ПУП, в следния териториален обхват – ПИ 48619.64.62 по кадастралната карта на гр.Царево. Със заповедта са указани и устройствените показатели, при които следва да бъде разработен планът. Разпоредено е проектът да бъде съобразен с нормативите по ЗУЧК, да се представят схеми и планове за комуникацинно-транспортната мрежа, ВиК и Ел. инсталациите, планове за паркоустройство и благоустройство и проектът да се съгласува с РИОСВ, РЗИ, и съгласуване с ЕВН-КЕЦ „Приморско” и ВиК-Бургас.

Във връзка с разпореждането за представяне на становище от РИОСВ, на 02.01.2014г. жалбоподателите са подали до директора на РИОСВ уведомление по реда на чл.4 от НУРИОВВОС за инвестиционно предложение, което съдържа резюме на предложението, аргументация относно необходимостта му, връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта, указание относно местоположението, където следва да бъде реализирано това предложение, природни ресурси предвидени за използване по време на строителството, отпадъци които се очаква да се генерират и очаквани количества и тип отпадъчни води.

След дадени указания до заявителите с писмо изх.№ 7222/07.02.2014г., извършени уточнения от тяхна страна, както и след изразено отрицателно становище от Община Царево по реализация на инвестиционното предложение  до влизане в сила на Общия устройствен план, на 08.04.2015г. директорът на РИОСВ-Бургас е издал оспореното решение, с което е разпоредил спиране на образуваното пред него производство. В мотивите на този акт е посочено, че имотът за който е подадено уведомлението не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е „Странджа”, с код BG002040 за опазване на дивите птици. Директорът се позовава на дадени му методически указания вх.№ 873/01.04.2014г. от министъра на околната среда и водите, според които за започналите и неприключили процедури по реда на глава VI от ЗООС (ОВОС и ЕО) и на чл.31 от ЗБР, както и за новостартиралите такива е приложима разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК.

Посочено е още, че със заповед № РД-113/11.02.2014г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, е спряна реализацията на ОУП на община Царево, област Бургаска, одобрен със заповед № РД-02-14-776/13.08.2008г., до провеждане на процедура по изменение на ОУП за цялата територия на Община Царево, разрешено със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014г. на министъра на регионалното развитие, съвместена с изискващата се процедура по екологична оценка и приключването на тези процедури с окончателни, влезли в законна сила актове по специалните закони. Преюдициалният характер е аргументиран с разпоредбата на чл.136, ал.3 от ЗУТ, според която действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план, както и с разпоредбата на чл.19, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според която одобряването на ОУП се извършва след провеждане на процедурите за екологична оценка по реда на ЗООС и екологичната оценка е част от съответния план.

При така изложените факти съдът намира оспореното решение за незаконосъобразно като издадено неправилно приложение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

На първо място съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа пред който то е образувано. В настоящия случай не се спори, макар и без нарочно удостоверение, че със заповед № РД-113/11.02.2014г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството е спряна реализацията на ОУП на община Царево, област Бургаска. Не е установено обаче, че финализирането на процедурата по глава VI от ЗООС може да стане само след приключване на процедурата по чл.127 от ЗУТ. При това положение не може да има съмнение, че спирането на административното производство е извършено само при наличието на първата от двете предпоставки на чл.54, ал.1, т.5 от АПК и се явява незаконосъобразно.

Освен това производството пред директора на РИОСВ-Бургас е започнало с подаване на уведомление по реда на чл.4 от НУРИОВВОС. В това производство компетентният орган следва да извърши и даде преценка налице ли са законови предпоставки, с оглед инвестиционното предложение, за извършване на ОВОС, като бъде определена степента на значимост на въздействието върху околната среда за това предложение въз основа на представена от възложителя информация по чл.6, критериите по чл.93, ал.4 от ЗООС и получени становища, констатации или резултати от консултации, включително по чл.6, ал.8 и ал.9 от наредбата. Едва след извършване на такава преценка и тогава когато същата е в посока наличие на предпоставки за извършване на ОВОС, се преминава към следващо производство, което се развива отново пред този орган.

С оглед правомощията на компетентния орган в производството по чл.4 от наредбата и предмета на самото производство, фактът на спиране на действието на ОУП на община Царево, одобрен със заповед № РД-02-14-776/13.08.2008г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и началото на друго производство по изменение на този ОУП, нямат преюдициално значение.

Наличието евентуално на такова преюдициално значение може да бъде обсъждано в производството пред Община Царево, образувано със заповед № РД-01-610/24.08.2012г. за изменение на ПУП-ПРЗ, за имота собственост на жалбоподателите. Преценката на Директора на РИОСВ-Бургас, с която би следвало да приключи производството по реда на чл.4 от НУРИОВВОС по никакъв начин не зависи от производството по изменението на ОУП на Община Царево. Това е така, защото наредбата изрично регламентира обстоятелствата, въз основа на които следва да бъде извършена преценка, дали за конкретното инвестиционно предложение е необходимо извършването на ОВОС.

Съдът споделя и възражението на жалбоподателката за липса на конкретни мотиви в оспорената заповед. Само фактът на спиране действието на ОУП на Община Царево не може да предпостави извод за преюдициалност на производството по изменението на ОУП към това по чл.4 от НУРИОВВОС, а други аргументи издателят на оспорения акт не е изложил. В този смисъл е налице и съществено нарушение на процесуалните правила.

По  делото е направено искане за присъждане на разноски от жалбоподателите. Предвид изхода на делото и като съобрази нормата на чл.143, ал.1от АПК съдът намира същото за основателно. В полза на жалбоподателите следва да се присъди платената от тях държавна такса, както и адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева, което е в размера съобразно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1/09.07.2001г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и съгласно представения по делото договор за правна защита, е платено изцяло и в брой.

Предвид изложеното и на основание чл. 200 АПК, Административен съд Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 7222/08.04.2015г., издадено от директор на РИОСВ-Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на административното производство.

ОСЪЖДА РИОСВ-Бургас, да заплати в полза на З.П.Б., ЕГН-**********, Б.А.Б., ЕГН-********** и И.С.Г., ЕГН-**********, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева за разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :