ПРОТОКОЛ

Година 2015,21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 852 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

       ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПМ 71” ЕООД, редовно уведомен,  за него се явява адв.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 1362 от делото (том VІ).

       ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 1363 от делото (том VІ.)

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

       Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

      ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

    По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:
         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

       ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

       По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

       ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

       В.Д.М. - 34г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

       ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам. Допуснал съм няколко технически грешки и искам да ги уточня.

       На стр.6 от заключението, първи абзац, относно платената сума по фактури 129, 130, 131/2013г., съм записал „10 080.00 лева”. Моля да не се чете „10 080 лева”, а да се чете „45 600 лева”. На стр.5 са описани фактурите, а сумата е записана на стр.6 от заключението;

       В заключението на страници 11,12 и 13 са описани фактури № 3/30.04.2012г. и № 21/29.05.2013г., с описани приложения към тях. Моля приложението към фактура № 3/30.04.2012г. да се счита приложение към фактура № 21. Съответно приложението към фактура № 21 да се счита приложение към фактура № 3. Разменени са местата на приложенията;

       На стр.12 от заключението „сметка 401 / Доставчици контрагент 84-ЕООД”, да се чете като допълнение контрагент „84 Никмар” ;

       На стр.20 от заключението, в таблицата, разликата, която е изчислена е невярна. Би трябвало резултатът да е минус 8.50 за първия ред на таблицата и минус 85.05 на втория ред.

       Поддържам заключението с направените допълнения и корекции.

       Адв.Т.: Във връзка с направените корекции, моля вещото лице да отговори: на стр.5 и стр.6 от заключението, първото изречение на стр.6: „Според представеното извлечение ….”, тази сума остава ли?

      ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това беше втората поправка.

      Адв.Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

       Юрисконсулт Д.: На стр.6 от заключението за някои от фактурите сте описали че е представен опис извлечение, извършено плащане по фактура без да е упоменат номер, а само сумата. Това може ли да означава, че плащането е извършено по други фактури?

       ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доколкото сумите са еднакви, мога да направя това заключение, но тъй като няма описания в конкретната фактура, не мога да твърдя, че точно това е фактурата. Има съвпадане на сумите, но няма описание и не мога да твърдя с категоричност.

       Юрисконсулт Д.: Записали сте в заключението, че са представени документи от жалбоподателя и от доставчиците, но не сте посочили кои доставчици и кой е представлявал на тези доставчици, когато са представени документите.

       ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доказателствата, с които работих ми бяха представени от счетоводителя и на трите фирми доставчици, която е една жена. Не съм записал имената, защото нямаше такъв въпрос, но са ми представени подпечатани с „Вярно с оригинала” и с печата на фирмата.

       Юрисконсулт Д.: Според Вашите констатации след изготвяне на експертизата, означава ли, че това е констатирано и от органа по приходите?

       ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не се различават съществено.

      Юрисконсулт Д.: Нямам други въпроси.

 

       По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

       ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими, както следва:

       300 лева – от внесения депозит, а разликата от 200 лева, платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

       Адв.Т.: От приетата в предходното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза във връзка с доставчика „Краси К и К – 1611” ЕООД, стана ясно, че има разминаване между актуваните от „ПМ 71” ЕООД СМР и съответно актуваните от „ПМ 71” ЕООД на възложителя СМР. В тази връзка представям и моля да приемете удостоверение от Областна дирекция на МВР-гр.Бургас, от което е видно, че от управителя на „ПМ 71” ЕООД са били откраднати документи, между които е имало протокол между двете страни по актуване на СМР и в тази връзка е подписан допълнителен протокол със същото съдържание, от което става ясно че е допусната техническа грешка в изписването на СМР, конкретно за количеството положен фаянс.

       Юрисконсулт Д.: Няма да соча други доказателства.

       Становището ми по отношение на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства е следното:

       Считам неотносимо към настоящия спор представеното удостоверение, което удостоверява факта, че е извършена кражба, отнети са документи, но по никакъв начин не удостоверява, че въпросните документи са сред тези, които са отнети.

       По отношение на представеният протокол, предвид на това, че същият е частен документ, считам че съдът следва да цени същия ведно с другите доказателства, но предвид това, че същият не е представен в хода на ревизията на органа по приходите, считам, че е съставен за целите на това производство.

       По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

       ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

      ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

      Дава думата по същество.

 

       Адв.Т.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. В хода на съдебното производство стана ясно, че СМР предмет на фактурите и съответно на протоколите - предмет на ревизионното производство, са действително извършени, а сумите по тях са реално платени, като съответното ДДС е внесено в държавния бюджет, както изрично заявява и вещото лице в приетата съдебно-счетоводна експертиза.

      Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит предвид на това, че не са налице реално осъществени доставки между жалбоподателя и посочените от него доставчици, съответните фирми. С оглед на това считам, че правилно са определени задълженията за данък печалба.

       Подробни съображения са изложени в решението на директора на ОДОП-гр.Бургас, където поотделно за всяка фирма - доставчик са изложени съображения и моля да ги вземете предвид и постановите решение в тази насока.

      Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 2056 лева, съгласно Наредбата.

       Адв.Т.: Оспорвам размера на юрисконсултското възнаграждение като прекомерен.

       Юрисконсулт Д.: Това е минимален размер съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

      Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: