ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,05.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети ноември                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 852 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПМ 71” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 1362 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 1363 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал молба да му бъде предоставена допълнителна възможност да извърши експертизата.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Т.: Представям два протокола в оригинал. Това са приемо-предавателни протоколи образец 19.

Не възразявам да се изслуша заключението по съдебно-техническата експертиза.

Юрисконсулт Д.: Това са приемо-предавателни протоколи между жалбоподателя и неговият възложител.

Няма пречки да се изслуша вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, на което снема самоличността, както следва:

 

Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, неосъждана, семейна, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Т.: По отношение на частта от заключението, която касае довършителните работи за вила „Рома”: Защо правите извод, че количествата за полагане на гранитогрес са по-малки, защо има разминаване, при положение, че след като е направена аритметична сметка към „Краси Ки К1611” ЕООД” и „ПМ” ЕООД, данните не съвпадат.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сигурно не сте добре с математиката. „Краси Ки К”, говорим за стр.2, № 4 в таблицата от заключението, има актувани два акта образец 19 № 1 и № 2, където са актувани количества. В единия акт са актувани 739 кв.м., в другия са актувани 473 кв.м. Това е само за плочите без стъпалата. Докато „ПМ-71” актува на „ПМ” ООД с акт № 1 и акт № 2 – 743 кв.м., плюс още 9 по другата фактура. Така че количеството е много, много по-малко.

Адв.Т.: Ако са разменени гранитогреса и фаянса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Гранитогрес се полага по подове, а фаянсът се полага по стените.

Адв.Т.: Ако приемем, че актуваното количество фаянс е за количеството гранитогрес, имам предвид, че са обърнали акта. Дали съвпадат като количества?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като количества, като се съберат, съвпадат сравнително. Но това са съвсем различни СМР и като вид работа и като цена, изобщо не са съвместими.

Адв.Т.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Д.: Вашите констатации на какво се основават? На проверени фактури и протоколи за извършени СМР ли само, или и на други документи и на оглед?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Основават се на проверените актове и фактури и извършения оглед на двата обекта, като съм записала, че на двата обекта има много по-големи количества актувани от двата вида СМР, но кой ги е правил и кога, не мога да отговоря.

Юрисконсулт Д.: Не можете да отговорите извършените СМР от кого са извършени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен по документи. Има такива видове работи извършени, но не мога да кажа от кого.

Юрисконсулт Д.: Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева, платими както следва:

300 лева от внесения депозит;

разликата от 100 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

Юрисконсулт Д.: Не възразявам.

 

След като изслуша становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши съдебно-счетоводната експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.01.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице М. са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: