ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

гр.Бургас,№      2012 г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на шести юли, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

        СЪДИЯ:

          ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

по адм.д. № 852/2012г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК.

            Жалбоподателят З.М.Н. *** е оспорил Заповед № ДК-10-ЮИР-19/16.03.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е оставена без разглеждане по същество жалба й вх.№ ОЦ 1168-04-956/08.11.2011г. подадена съвместно с Д.Х.Н. и е прекратено административното производство по оспорване на разрешение за строеж № 242/14.11.2008г., издадено от главния архитект на община Царево за строеж „Преустройство и надстройка на одобрен проект за жилищна сграда е две жилищни сгради на калкан”, находящ се в УПИ IX-138, кв.2 по действащия план на гр.Ахтопол на името на Р.В.Т.. Жалбоподателят иска съдът да отмени обжалваната заповед и да обяви разрешение за строеж № 242/14.11.2008г., издадено от главния архитект на община Царево за нищожен административен акт.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страната намира следното:

С Разрешение за строеж № 242/14.11.2008г. (л.13), издадено от главния архитект на община Царево на Р.В.Т. е разрешено извършването на преустройство и надстройка на одобрен проект за жилищна сграда в две жилищни сгради на калкан в УПИ IX-138, кв.2, гр.Ахтопол.

Жалбоподателката, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ (съсобственик на УПИ IX-138, кв.2) е оспорила процесното разрешение за строеж пред началника на РДНСК Югоизточен район, който като е взел предвид, че с изх.№ МЖ-01-2654/14.11.2008г. (л.22) на кмета на община Царево, жалбоподателката уведомена за издаденото разрешение за строеж, а уведомлението е получено лично от нея на 17.11.2008г. (л.21), е преценил, че жалбата е подадена извън законоустановения срок, който е изтекъл на 01.12.2008г., е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил образуваното административно производство.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

            Жалбата е подадена в срок от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима, но само в частта на оспореният административен акт, касаеща жалбоподателката. Заповед № ДК-10-ЮИР-19/16.03.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, в частта, с която е оставена без разглеждане по същество жалба от Д.Х.Н. не е оспорена и е влязла в сила, тъй като З.М.Н. не може да претендира и реализира чужди процесуални права. След като петитумът на жалбата сезирала съдът касае отмяна на цялата заповед, в частта относно произнасянето на органа по жалбата на Д.Х.Н., следва да се остави без разглеждане и съдебното производство да се прекрати по изложените съображения. 

Разгледана по същество жалбата на З.М.Н. в допустимата й част е неоснователна.

            Оспорената заповед е издадена в надлежна писмена форма, от компетентен за това орган – началник на РДНСК Югоизточен район.

            За да приложи реда по чл.197 и сл. от АПК, съдът изходи от съдържанието на мотивите и диспозитива на оспорения административен акт. С последният административният орган е оставил без разглеждане по същество жалбата на З.М.Н. като просрочена.

            Производството по реда на чл.197 и сл. от АПК е по жалба срещу изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Предмет на производството е само наличието или липсата на предпоставките за произнасяне от административния орган по направено искане, а не и по съществото на искането, което става с административния акт.

Съгласно разпоредбата на чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

По делото е установено, че жалбоподателката З.М.Н. има качеството на заинтересована страна по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ. Видно от писмо с изх.№ МЖ-01-2654/14.11.2008г. (л.22) на кмета на община Царево, същата е уведомена за издаденото разрешение за строеж с № 242/14.11.2008г. на главния архитект на община Царево. Уведомлението е получено лично от нея на 17.11.2008г. (л.21). С оглед разпоредбата на чл.149, ал.3 от ЗУТ, срокът в който същата е имала възможност да оспори разрешението изтича на 01.12.2008г. Жалбата инициирала производството пред административния орган е подадена на 08.11.2011г., което е много след изтичане на посочения срок, поради което следва да се приеме, че правилно началникът на РДНСК Югоизточен район е преценил същата като недопустима и правилно я е оставил без разглеждане и е прекратил образуваното административно производство.

Относно посочената в жалбата разпоредба на чл.149, ал.5 от АПК, съгласно която административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето, съдът намира за необходимо да изясни следното:

Съгласно чл.216, ал.2 от ЗУТ административните актове по ал.1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на РДНСК. Незаконосъобразният административен акт може да е унищожаем или нищожен в зависимост от степента на порока, който го засяга. Според чл.216, ал.3 от ЗУТ жалбите до началниците на РДНСК против актове по ал.1 се подават чрез органа, издал акта, по реда на АПК.

В разпоредбата на чл.84, ал.1 от АПК е регламентиран срока за подаване на жалба – 14 дни от съобщаването на акта, който се оспорва.

За да разгледа преписката, която да приключи с мотивирано решение, административният орган следва да прецени дали сезиращата жалба е подадена в срок. В случай, че това е така, органът проверява законосъобразността на административния акт и ако намери, че същият е нищожен го обявява за такъв. В случай, че приеме жалбата за просрочена, единствената възможност за приключване на административното производство е тя да бъде оставена без разглеждане, а същото прекратено. Административният орган няма правомощия да се произнася по искане за обявяване на нищожност на административен акт, ако същото е отправено с жалба подадена след съответния преклузивен срок. В конкретният случай с жалбата до началника на РДНСК (л.19, 20) З.М.Н. не е навела възражения за нищожност на разрешение за строеж № 242/14.11.2008г., издадено от главния архитект на община Царево. Такива възражения има едва в настоящата жалба. Съдът не може да ги разгледа в това производство, защото предмет на делото е заповедта на началника на РДНСК, с която е оставена без разглеждане по същество жалбата против разрешението за строеж, а не самото разрешение за строеж.

Систематичното място на разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК е в дял ІІІ – Производство пред съд, гл. Х – Оспорване на административни актове пред първата инстанция, което води до извода, че тя е приложима само при оспорването на административните актове пред съд. Единствено компетентният административен съд има правомощие да се произнесе по искане за обявяване на нищожност на административен акт отправено на основание посочената разпоредба, т.е. след срока за обжалване, ако бъде сезиран с искане против валидността на такъв акт.

            Мотивиран от горното и на основание чл.200, ал.1, пр.І-во от АПК, Административен съд - град Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.М.Н. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-19/16.03.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е оставена без разглеждане по същество като просрочена жалба й с вх.№ ОЦ 1168-04-956/08.11.2011г. и е прекратено административното производство по оспорване на разрешение за строеж № 242/14.11.2008г., издадено от главния архитект на община Царево за строеж „Преустройство и надстройка на одобрен проект за жилищна сграда е две жилищни сгради на калкан”, находящ се в УПИ IX-138, кв.2 по действащия план на гр.Ахтопол.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.М.Н. *** в частта, в която се оспорва Заповед № ДК-10-ЮИР-19/16.03.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, относно оставена без разглеждане по същество жалба на Д.Х.Н. против разрешение за строеж № 242/14.11.2008г., издадено от главния архитект на община Царев, и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.

            Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: