РЕШЕНИЕ

 

Номер      932                    11.05.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Деян Петров

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 851 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Баркод Бургас“ ЕООД, ЕИК: ****, чрез управителя Г. Г. Й., с адрес за призоваване и кореспонденция: гр.Бургас, ул. „Екзарх Йосиф“ № 33, ет.1 против решение № 142/30.01.2018г. постановено по а.н.д. № 5526/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 2106/08.09.2017г. на заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв., като съдът е намалил размера на 500 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно.Посочва се, че в акта за установяване на административно нарушението /АУАН/ и НП не е описана действителната фактическа обстановка. Не е доказано по безспорен и недвусмислен начин извършеното нарушение. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован  не изпраща представител.

Ответникът – ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С НП, дружеството е санкционирано за това, че на 18.08.2017г. в 21:00 часа, при извършена проверка в търговски обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС – механа „Бургаски вечери“, находящ се в гр.Бургас, Приморски парк, стопанисван от „Баркод Бургас‘ ЕООД е установено, че за извършена контролна покупка от органи по приходите на стойност 13,96 лв. е издаден системен бон – сметка № 236/18.08.2017 г., платена в брой, но не е издадена фискална касова бележка от наличното и работещо в обекта фискално устройство модел: Deisy FX1200S-KL, № на фискално устройство DY355218 и № на фискална памет 36436018, нито е издадена касова бележка от заверен кочан с касови бележки при плащането на стоката.

         За извършената проверка, органите на НАП – Бургас са съставили протокол за извършена проверка № 0314597/18.08.2017г., както и АУАН, който е предявен на упълномощено лице, подписан без възражения. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, въззивният съд е приел, че не са налице съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН, съответно при издаване на атакуваното НП. Намира, че констатациите на контролните длъжностни лица за неиздаден касов бон към момента на продажбата са безспорно установени от доказателствата по делото и законосъобразно лицето е било санкционирано. Що се отнася до размера на наложената имуществена санкция, съдът счита, че липсват доказателства, а дори и твърдения от страна на административнонаказващия орган за предишни нарушение, липсват и мотиви за определянето на конкретния размер. Намира, че адекватна за извършеното нарушение в случая е имуществена санкция в размер на 500 лв.

         Така постановеното съдебно решение е правилно.

         Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

         От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

         Неоснователни са изложените в касационната жалва доводи за липсата на хронологично описание на фактическата обстановка на извършване на деянието. Безспорно в АУАН и в НП не е изрично посочено  дали и кога органите по приходите, извършили проверката, са напуснали обекта и кога точно са се легитимирали, но тези обстоятелства не влияят върху редовността и съдържанието на актовете. От така описаната в АУАН и НП фактическа обстановка става ясно за какво деяние дружеството е санкционирано и срещу какви факти следва да се защитава. Непосочването точно на тези факти, на които се набляга в касационната жалба, по никакъв начин не са нарушили правото на защита на дружеството и не могат да се квалифицират като съществено процесуално нарушение.

         По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл. 118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно чл. 118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18.

         Според разпоредбата на чл. 25, ал.1 от Наредба № Н-18 "Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.".

         От анализът на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като търговеца е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

         В случая, констатациите на контролните длъжностни лица, че към момента на продажбата касов бон не е издаден, са безспорно установени, както приема и първоинстанционния съд. За да е налице съставомерност на констатираното деяние е необходимо да не е бил издаден фискален бон, след извършване на покупката и заплащане на цената, което обстоятелство е налице. Задължението не е изпълнено от санкционираното дружество, като неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай.

         По отношение определения от съда размер на имуществената санкция, с оглед на факта, че е изменена до предвидения от закона минимум, то същата не подлежи на редуциране.

         Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Бургас следва да бъде оставено в сила

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142/30.01.2018 г. постановено по а.н.д. № 5526/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                   2.