ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 851 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Царево, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

СТАРНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

М.П.М. – 54 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ограден ли e имотът с идентификатор с  последни цифри 196, където попада процесното бунгало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.:  Не е ограден така, както е показан в кадастралната карта, говорим за ограда. Южната част на оградата завършва в южната стена на бунгалото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отношение на посочената улица, фактически изпълнена ли е улицата, която попада в процесната част на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не е изпълнена в параметрите, в които е предвидена в регулационния план на селото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Отговорът по т. 4 от заключението за състоянието на имота е констатация на база предвиждане на регулационния план или на фактическо, действително положение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В двата случая в момента няма улица там. Ако трябва да бъде прокарана такава, бунгалото попада на улицата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Точно какво представлява тази част от имота, която е обособена за улица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: От южната част на бунгалото има прокарана една пътека, която се състои от бетонови плочки и достига до съседния имот от изток – широчина около 1,50 м.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Н.:  Бунгалото пречи ли да се прокара улицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, пречи. Ако трябва да се изпълни регулацията, бунгалото не позволява да се проведе регулацията в частта „Улична регулация“.

АДВОКАТ Н.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

По отношение на въпрос № 3,  тъй като вещото лице е отговорило, че видът на конструкцията е метална върху бетонов фундамент, нямам искане да бъде поставен този въпроси на вещо лице инженер-конструктор.

Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното заключение.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 426 лева, 400 лева от които платими от внесения депозит, 26 лева следва да бъдат внесени от ответника в 7-дневен срок от днес, в който срок следва да бъдат представени и доказателства за внесената сума.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям копие от скицата на поземления имот, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Н.: Да се приеме представената скица. От нея се вижда точно къде е нанесено бунгалото. Странно как е посочено с кадастрален номер?

Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от юрисконсулт И. скица на поземлен имот № 15-335675/11.07.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата. Ще представя писмени бележки, като само бих искала да маркирам, че считам, че адресат на процесната заповед е собственикът на имота съгласно чл. 205, ал. 5 от ЗУТ – МВР, ползван от Гранична полиция, тоест не ползвателят е адресат. На следващо място считам, че не са налице фактическите основания за издаване на заповедта, тъй като тези основания касаят премахване на негодни за ползване и застрашаващи сигурността строежи, а в случая е налице заварен или търпим обект, който пречи за реализиране на улица съгласно уличнорегулационен план. Премахването и завземането на съответната част от имота трябва да стане по реда на Закона за общинската собственост или по исков ред въз основа на влязло в сила отчуждаване, както изисква разпоредбата на чл. 205 и сл. от ЗУТ, а не по реда на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ.

Моля да ни присъдите разноски, като прилагам списък ведно с писмени бележки.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, от името на представлявания от мен кмет на община Царево ще Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Ще Ви моля да ни присъдите направените разноски за настоящото  производство, като ще помоля за предоставяне на подходящ срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: