ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 851 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Царево, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, против заповед № РД-01-225/06.04.2016 г. на кмета на община Царево, с която на основание чл. 195, ал. 5 във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е заповядано да се премахне обект: „Бунгало, находящо се между ул. „Блаца“ и ул. „Дъбрава“, попадаща частично в улица с о.т. 48 и о.т. 29 и УПИ ХVІ, кв. 25 по кадастралния и регулационен план на гр. Синеморец, община Царево.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържаме жалбата, госпожо съдия.

Запознахме се с приложената преписка.

Имам искане да приемете доказателства, цитирани в  обжалваната заповед – акт за държавна собственост № 11788 от 1979 г. Също така, с оглед установяване на обстоятелството, че няма реализирана улица към момента, където е построено процесното бунгало, Ви представям и акт за публична държавна собственост на съседен наш имот, издаден след датата на констативния протокол, откъдето са видни границите на този наш имот 66528.196, върху който е изградено нашето бунгало, а не улица, с оглед обстоятелството, че няма изградена такава.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, от името на представлявания от мен кмет заявявам, че оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че атакуваният индивидуален административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия и при спазване на административнопроизводствените правила.

Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Във връзка с представените в днешно съдебно заседание два акта за държавна собственост, по отношение на първия акт от 1979 г. не възразявам да бъде приет, а по отношение на записаното във втория акт за публична държавна собственост, що се касае до имот с кадастрален номер с последни цифри 196, във всяка Кадастрална карта, включително и улиците се отразяват с идентификатори, а не се вписват улици. Това може единствено да каже вещо лице, при условие, че ще допуснете експертиза дали имот 66528.501.196 представлява улица, затова считам, че това доказателство не е относимо към предмета на спора и с акт за държавна собственост смятам, че не може да се доказва дали по кадастрална карта има улица или не.

Моля, предвид дадените от Вас указания, да допуснете съдебно-техническа експертиза въпроси, поставени в нарочна молба, която представям, като не възразявам, ако жалбоподателят желае да му се предостави срок да вземе становище по така исканата от нас експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Уважаема госпожо съдия, считам че в настоящото производство не е необходимо допускане на експертиза, предвид обстоятелството, че в обжалваната заповед е посочено, че бунгалото попада върху предвиждане за изграждане на улица съгласно регулационен план, поради което считам, че тук следва да се докаже дали са налице фактическото основание на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, съгласно което основание общината може да разпореди да премахне обект, който е неподходящ, а именно в раздела „Премахване на негодни за ползване и застрашаващи сигурността строежи“. Ние не оспорваме обстоятелството, че процесното бунгало попада върху предвиждане на регулационен план за изграждане на улица. Считаме, че премахването на това бунгало не е по реда на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, а касае друга процедура, като по същество на спора ще изложа съображения. Предоставям на Вас да решите.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства и представените актове за държавна собственост.

Относно искането за допускане на експертиза съдът счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с  преписката доказателства.

ПРИЕМА Акт за държавна собственост № 11799/23.03.1979 г. и акт за публична държавна собственост № 2463/03.09.2013 г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като извърши оглед на място и се запознае с материалите по делото, направи справки, където е необходимо, отговори на поставените в молбата на адвокат Н. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.М..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи скица на процесния имот 66528.501.196.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.07.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: