ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 851 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Ц.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат З., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Я.Ц.Д. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №70240/11.09.2013 г., с която е заповядано да му бъде иззето свидетелството за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че от ответника е постъпила административната преписка, към която са приложени част от издадените на жалбоподателя наказателни постановления, както и заповед на Директора на ОД на МВР Бургас за упълномощаване.

 

АДВОКАТ З.: Поддържаме жалбата, като искам да направя едно допълнение към нея, имайки предвид представените от ответната страна наказателни постановления. Съгласно наказателно постановление № 14888/25.09.2008 г., което е влязло в сила, в същото е отбелязано, че към 12.11.2008 г. на водача остават 33 контролни точки. Като се има предвид удостоверението, издадено от сектор „Полиция” при ОД на МВР Бургас, искам да отбележа, че от 33 контролни точки са отчетени 6 точки цитирани в това наказателно постановление. Простата аритметична сметка показва, че след тази дата, като извадим отнетите контролни точки се получават 9 контролни точки, т. е. нямаме минус 3 точки, както се твърди в обжалваната заповед. Искам да отбележа, че наказателното постановление е влязло в сила, представлява официален документ и съгласно чл.157, ал. 8 от ЗДвП замества контролния талон.

По отношение на наказателните постановления, аз не знам дали е представено това, за което твърди ответникът, че е в други управления.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените с първоначалната молба писмени доказателства.

Представям и моля да приемете акт за установяване на административно нарушение № 2976/23.07.2008г., който получих допълнително и представям в днешно съдебно заседание, както и акт за установяване на административно нарушение № 1610/25.05.2008г., с приложени към тях наказателни постановления.

 

АДВОКАТ З.: Моля да имате предвид, че на моя доверител веднъж му е бил отнет контролният талон, тъй като е нямал никакви точки, като в удостоверението е описана тази заповед, с която са му отнети контролните точки – № 70013/22.01.2008 г., след което той кара отново курс и му дават категория В с 39 контролни точки.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешно съдебно заседание да посочи въз основа на какъв акт и на какво основание от жалбоподателя са получени 39 контролни точки на 08.10.2008 г., като актът, с който е станало това, следва да бъде представен като доказателство по делото.

 

СЪДЪТ, също така установи, че по делото е представена единствено заповед от 12.09.2012 г. на Директора на ОД на МВР Бургас за упълномощаване на ответника за издаване на заповеди за налагане на ПАМ, като в процесната заповед е посочено, че същият е упълномощен с министерска заповед №Із-1741/28.08.2012 г., поради което посочената заповед следва да бъде представена като доказателство по делото.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи министерска заповед № Із-1741/28.08.2012 г., която е посочена в процесната заповед.

 

АДВОКАТ З.: Други доказателствения искания нямаме към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ, предвид липсата на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.09.2015 г. от 10:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: