ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети март                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 851 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Фелинг” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Е. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” – гр. Бургас при ЦУ на НАП – гр. София - редовно уведомен, се явява юк. Й. с представено по делото пълномощно.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Е.: Да се изслуша основното и допълнителното заключение на вещото лице.

 

Юк. Й.: Да се изслуша вещото лице по основното и допълнително заключение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша основното и допълнително заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Е. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 8, въпрос 5 сте направили изчисление на имота в местност „Павлово Бъкстон” гр. София. При изчисляване на дължимия данък взели ли сте предвид, че дружеството е внесло 45496,00 лева ?

 

ОТГОВОР: Дължимия данък за довнасяне за данъчен период ноември 2008 г. е изчислен като е взета предвид внесената от дружеството сума от 45496,00 лв. - това е общия размер на пазарната цена като е приспаднат данъка.

 

ВЪПРОС: Бихте ли обяснили защото в първата част от заключението сте определили 238.67 лв.  за обект в с.Лозенец, а при допълнителната експертиза сте определили 165,70 лв. себестойност на 1 кв.м. от обекта находящ се в с. Лозенец?

 

ОТГОВОР: В направеното допълнително заключение съм обяснила, че в основното заключение е допусната грешка касаеща общата РЗП на двата обекта, като в основното заключение грешно е посочено РЗП на двете сгради, а в допълнителното заключение е коригирана грешката, откъдето идва разликата на цената на квадратен метър.

 

Адв. Е.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Как определихте себестойността на един квадратен метър за построяване на сградите в с. Лозенец и гр. Царево?

 

ОТГОВОР: Посочените от мен стойности на себестойност на всеки един от двата обекта представлява натрупаната през годините себестойност /строи се в рамките на 2-3 години/ и това е натрупаната себестойност в течение на годините в общ размер. Себестойността на един квадратен метър е получена като този общ размер е разделена на РЗП.

 

ВЪПРОС: На база на какви документи се въвеждат данните в този хронологичен регистър, който сте ползвали?

 

ОТГОВОР: Данните, които са осчетоводени по сметка 613 - „разходи за придобиване на активите” са натрупани на база фактура за доставка на различни видове материали като е посочен номера на фактурата,   името на доставчика и основанието за издаване на фактурата.

 

ВЪПРОС: Тези данни могат ли да намерят отражение в отчета за приходи и разходи на фирмата?

 

ОТГОВОР: При водене на счетоводството при този случай, когато се натрупват разходи на обекта, не се използват сметки от група 60, а се използва директно сметката по която се натрупва себестойност на обекта. В отчета за приходи и разходи тези стойности не намират отражение, но следва да намерят отражение в актива на баланса за съответната година със съответните натрупани разходи. В актива на баланса на дружеството за съответните години има посочени разходи за бъдещи периоди. Следва да се разгледат и продажбите на апартаменти за този период. Не съм направила засечка по посочените суми в баланса и по сметка 613, тъй като трябва да проследя всички извършени продажби на апартаментите през годините.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. Е.: Този начин на осчетоводяване, извършен от дружеството-жалбоподател, правилен ли е  ?

 

ОТГОВОР: Да, така се осчетоводява разхода за придобиване на дълготрайни актив за в бъдеще - представляват разходи за бъдещи периоди.

 

Адв. Е.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА основното и допълнително заключение на вещото лице.

 

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Е.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да уважите жалбата. Подробни съображения ще изложа в писмен вид. Претендираме разноски по списък по чл.80 ГПК, който Ви представям.

 

Юк. Й.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки. Претендирам присъждане на  юрисконсултското възнаграждение в размер на 5055,00 лв.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е частично основателна. Част от определените задължения посочени в ревизионен акт намирам за неправилно и незаконосъобразно определени. Моля да вземете предвид приетите заключения по съдебно-счетоводните експертизи и въз основа на тях постановите вашето решение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок да представят писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: