ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 851 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Фелинг” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Е. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” – гр. Бургас при ЦУ на НАП – гр. София - редовно уведомен, се явява юк. Й. с представено по делото пълномощно.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

Явява се вещото лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице вх. № 10302/10.12.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         Адв. Е.: Да се даде ход на делото.

         Юк. Й.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

         Адв. Е.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Й.: Да се изслуша вещото лице в този вариант, в който е представено заключението.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

След представяне на заключението установих, че посочената от жалбоподателя квадратура, използвана при изчисленията ми в основното заключение, не е общата квадратура на двата обекта и в тази връзка   следва да бъде коригирана. Представям Ви едно допълнение към заключението.

 

Адв. Е.: С представянето на допълнението към заключението вещото лице отговори на всички въпроси, които бях подготвил да задам по експертизата. С представеното уточнение коректно е отговорено на зададените от нас въпроси.

 

Юк. Й.: Моля да се отложи изслушването на експертизата в частта, в която е изменена по представеното уточнение, тъй като се променя рекапитулацията за внасяне на ДДС по периоди.

Нямам въпроси по заключението, което е депозирано на 10.12.2013 г.

По допълнително представеното уточнение ще взема отношение в следващото съдебно заседание. В момента не съм подготвена.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме заключението на вещото лице включително и представеното уточнение. Нямам въпроси.

 

Адв. Е.: Данъчното облагане е въз основа на пазарната оценка на строителната услуга и жалбоподателят е следвало да извърши такава на лицата учредители на правото на строеж на обектите. Считам за ненужно отлагане на делото за следващото съдебно заседание. Считам делото за изяснено изцяло от фактическа и правна страна.

 

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на ответника намира, че следва да му бъде дадена възможност да се запознае с допълнително направеното уточнение на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА уточнението представено от вещото лице в днешното съдебно заседание като допълнително заключение.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, представено на 10.12.2013 г. и му определя окончателно възнаграждение в размер на 900.00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 900.00 лева на 18.12.2013г./

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.03.2014 година от 9,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: