О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  758/05.05.2017 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 850/2017 година.

 

Производството е образувано по жалба „Милениум 123“ ЕООД с ЕИК *** и съдебен адрес *** против заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1367/06.07.2016 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП.

С разпореждане № 2240/06.04.2017 година съдът е указал на жалбоподателя в седемдневен срок от получаване на съобщението да представи доказателство за внесена държавна такса 50 лева – за разглеждане на оспорването по същество. На жалбоподателя е указано, че при неизпълнение на задължението за внасяне на дължимата държавна такса, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението за издаденото разпореждане е получено на съдебния адрес, посочен в жалбата, на 18.04.2017 година. Законоустановеният срок за отстраняване на допуснатата нередовност в жалбата е изтекъл на 25.04.2017 година.

До настоящия момент указанията не са изпълнени. Неотстраняване на нередовността на жалбата е процесуална пречка за разглеждане на спора по същество и е основание за прекратяване на делото.

По изложените съображения, на основание чл. 158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Милениум 123“ ЕООД с ЕИК *** и съдебен адрес *** против заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1367/06.07.2016 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 850/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: