ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и трети  юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

               2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  И.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

Административно дело         номер 850 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА  Окръжна прокуратура гр. Бургас редовно и своевременно призована се явява прокурор Д.,

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР редовно и своевременно призован,  изпраща   за представител адв.К., редовно упълномощена, с представено пълномощно в дн.с.з.

Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.К. – Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура  гр.Бургас против Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, влязла в сила на 01.01.2009 година, последно изменение от 10.07.2015 г., в частта на раздел Пети „Такси събирани  от общинската администрация от отдел УТ”-чл.86, в който се утвърждават цени за гаранционни депозити при извършване на работи, свързани  с разкопаване  на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, в т.ч.зелени площи на територията на общината.

Иска се отмяна на наредбата в оспорената част.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи незаконосъобразност на  оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване  му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

 

ПРОКУРОР Д.: Поддържам протеста. Нямам доказателствени  искания.

АДВ.К.- Оспорвам протеста, възражения по доклада нямам.Представям и  моля да бъдат приети по делото  доказателства  по опис: Решение №419/26.11.2008 година, ведно с всички документи по него с което  е приета  наредбата  на първо четене, както и решение№ 446 от 19.12.2008 година, ведно с всички материали, с което  е приета наредбата на второ четене. Наредбите се приемат на две четения.Нямам други  доказателства. С оглед на обстоятелството,  че наредбата е  приета  доста години назад, не мога да представя архив на съобщението,   с което  е публикувана наредбата на страницата на общината.На хартиен носител такава не се съдържа в преписката от протоколите на  общински съвет.

Съдът даде възможност  на представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас да се запознае с представените доказателства.

ПРОКУРОР Д.- Не възразявам да се приемат.

Съдът намира за основателно  искането за приемане  и прилагане  по делото на представените  в днешното съдебно заседание  доказателства от процесуалния  представител на ответната  страна,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмени документи, представени по опис  от процесуалния  представител на ответната  страна адв.К., а именно: Препис извлечение от решение №419 протокол №12 от 26.11.2018 година, с което е приета на първо четене наредбата, както и приложените към нея докладна записка вх.№856/17.11.2018 година от Кмета на Общината –Н.Д., ведно с проекта на нормативен акт.Препис извлечение от решение №446/19.12.2018 година протокол №13, с което е приета наредбата на второ четене, ведно с докладна записка вх.№ 925/12.12.2008 година от кмета на общината, списък с отразеното поименно гласуване по тази точка от дневния ред и дневния ред на проведеното заседание.

ПРОКУРОР Д. : Нямам други  доказателствени  искания.

АДВ.К.: Нямам други  доказателствени  искания.

Съдът установи,  че в чл.92 от Наредба №11  за определяне   и администриране  на местните такси и цени на територията на Община Несебър  е посочено,  че кмета на общината  утвърждава   реда и формулярите за внасяне и освобождаване на гаранционни   депозити за възстановяване  работи  по общинската инфраструктура. По делото  не са представени  и евентуално  утвърдените формуляри  и заповедта на кмета  на общината за определяне  реда  за внасяне  и освобождаване на гаранционни  депозити за довършителни работи в общинската  инфраструктура.

Съдът намира, че същите са необходими  с оглед изясняване на фактическата  обстановка  по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА  ответната  страна  в 7- дневен  срок от днес да представи по делото заверени копия от заповедта на кмета, издадена  на основание  чл.92 от Нередба  №11, както и утвърдените  от него формуляри за внасяне  и освобождаване  на гаранционни  депозити за довършителни работи по общинската  инфраструктура.

В случай, че такава заповед не е  издадена  и такива формуляри не са утвърдени,  ответната  страна следва  да представи писмен отговор относно това обстоятелство.

Съдът намира, че делото  не е изяснено от фактическа страна, поради необходимостта  от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото 14.07.2016 година от 10.10 часа за която дата и час страните  са редовни  уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: