ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.07.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІХ-ти административен състав

На четиринадесети юли                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.Д.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Дело от административен характер номер 850 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

                За Окръжна прокуратура Бургас - редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Д..

         За ответната страна - Общински съвет Несебър - редовно и своевременно уведомен, се явява адв. К..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заявление с вх. № 7049/08.07.2016 г. от името на процесуалния представител  на ответната страна адв. К., с което са представени Образец от заявление за разрешаване на прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи и Устройствен правилник на общинската администрация, ведно със Заповед № 749/10.05.2016 г. за неговото утвърждаване.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Адв. К.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира представените писмени доказателства за относими към предмета на разглеждане по настоящото производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото Образец от искане за разрешение за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи.

ПРИЛАГА по делото Устройствен правилник на общинската администрация и Заповед № 749/10.05.2016 г. на кмета на Община Несебър за  неговото утвърждаване.

 

Адв. К.: Това са документи представени от общинската администрация във връзка със задължението, което произтича от Ваше определение от предходното съдебно заседание. В тази връзка считам, че не е налице нарочна заповед по чл. 92 от Наредба № 11, а реда и начина за внасяне и освобождаване на гаранционни депозити за довършителни работи по общинскатата инфраструктура е вменено като задължение на лицата работещи в отдел „Инвестиционен контрол”, което се установява и от устройствения правилник. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите подадения протест по основанията изложени в същия, като отмените наредбата за местните данъци и такси на Община Несебър в посочената част.

 

         Адв. К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен. Оспорените текстове се намират в раздел Пети – „Такси събирани от общинската администрация от отдел „УТ” - чл.86, и по своето същество представляват гаранционен депозит, който се внася с цел обезпечаване задълженията на лицата, свързан с разрешенията за строеж и задълженията произтичащи от ЗУТ. Общинският съвет, с оглед опазване на инфраструктурата, е приел този депозит и същият се връща след като се изпълнят задълженията. Определената цена е създадена с цел поемане на отговорност, такова е и значението на думата „гаранция”,  съгласно тълковния речник на думите в българския език. Моля да отхвърлите протеста като неоснователен.

 

         Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: